Biografija

Advokat Slavica JanjićAdvokat Slavica Janjić, diplomirani pravnik, rođena 1964. godine u Aranđelovcu, završila Pravni fakultet. Za vreme studija, radi kao sudija porotnik u Osnovnom sudu Aranđelovac. Položen pravosudni ispit i specijalističke studije iz poreske oblasti na Pravnom fakultetu u Beogradu. Završena obuka za medijatora i upisana u Registar posrednika Ministarstva pravde. Član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Tečno govori engleski jezik i poseduje napredno znanje u korišćenju PC softvera (Internet, Office itd.). Od 1993. godine do 2001. radila u firmi „Šomot“ a.d. Aranđelovac, gde se od početka rada bavila rukovodećim pravnim poslovima. Od 2001. godine je šef pravne službe i zastupnik JP za planiranje i izgradnju opštine Aranđelovac. Tokom perioda rada u ovoj firmi se aktivno bavila: saradnjom sa državnim organima, izradom opštih akata preduzeća, izradom ugovora o komunalnom opremanju zemljišta i drugih ugovora. Naročito se bavila svim pravnim pitanjima vezanim za nepokretnosti, a posebno gradskim građevinskim zemljištem. Predsednik ili član u više komisija za javne nabavke, kao i član više upravnih i nadzornih odbora, pružila stručnu pomoć vieem broju stranih kompanije prilikom osnivanja i rada u R. Srbiji. Sve vreme rada, kako u firmi „Šomot“ a.d. Aranđelovac, tako i u JP za planiranje i izgradnju opštine Aranđelovac intezivno se bavila radom sa strankama, vezano za pravne oblasti pomenutih preduzeća. Član je Udruženja pravnika u privredi, kao i osnivač i član Udruženja za mirno rešavanje sporova medicinskih profesionalaca i pacijenata  –  UMIP. Advokat Slavica Janjić  pruža usluge u gotovo svim oblastima prava.

Usluge kancelarije

Konsalting

Advokatska kancelarija Slavica Janjić pruža konsultantske usluge iz svih pravnih oblasti, bilo da ste pravno ili fizičko lice. Pravni konsalting obuhvata pitanja vezano za:

– poreze,
– trgovinu i rad privrednih subjekata,
– naplatu potraživanja,
– lične i stvarne terete,
– krivicu,
– radni odnos,
– naknadu štete po svim osnovama,
– imovinu, ostavinu,
– hipoteke,
– starateljstvo,
– razvod,
– sve vrste ugovaranja,
– vođenje sporova pred svim organima,
– izvršenje,
– restituciju,
– posredovanje (medijacija).

Zastupanje

Advokatska kancelarija pruža fizičkim i pravnim licima sledeće usluge zastupanja:

– zastupanje fizičkih lica pred organima uprave i sudovima,
– pred ministarstvima i organima lokalne samouprave,
– zastupanje u delima opšteg kriminaliteta,
– zastupanje u postupku naknade štete pred osiguravajućim društvima,
– zastupanje privrednih subjekata Agencijom za privredne registre, kao i zastupanja privrednih društava pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti,
– u privrednim prestupima i sporovima,
– zastupanje oštećenih lica u krivičnim delima,
– pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku,
– zastupanje zaposlenih zbog povrede na radu,
– zastupanje u upravnom postupku,
– zastupanje u upravnom sporu.

Ugovori i dokumentacija

Advokatska kancelarija svojim klijentima pruža mogućnost izrade svih vrsta ugovora u skladu sa važećim zakonskim aktima i propisima. Nudimo Vam izradu ugovora u najkraćem mogućem roku vezano za:

– sve vrsta ugovora iz oblasti obligacionog prava i svih vrsta trgovinskih ugovora,
– osnivanje i registracija privrednih subjekata, statusne promene, promene pravne forme pravnih subjekata,
– pravne udele vezano za pravna lica i pojedinih oblika pravnih lica,
– promet nepokretnosti,
– predbračnih govora,
– testamenata, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine, zaštiti nužnog dela,
– ugovora o doživotnom izdržavanju,
– sastavljanje ugovora o radu, sastavljanje svih pravilnika vezano za Zakon o radu i radni odnos.

Specijalizovane oblasti

Advokat Slavica Janjić, sa završenim specijalističkim studijama iz poreske oblasti, omogućava svojim klijentima stručno i pouzdano poresko savetovanje i ostale pravne poslove iz delokruga rada poreskog prava. Kancelarija je posebnu pažnju posvetila sledećim poreskim uslugama: poreska krivična dela i druga krivična dela protiv privrede, zastupanje domaćih fizičkih i pravnih lica pred poreskim organima i sudovima, zastupanje stranih firmi pred poreskim organima i sudovima, poresko savetovanje fizičkih i pravnih lica iz različitih oblasti, savetovanje u vezi poreza na dohodak građana, konsultacije u vezi PDV-a, porez na imovinu, poresko planiranje i pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama.

Detaljnije

Naknada štete po svim osnovama je još jedna grana pravnih usluga za koju se Kancelarija specijalizovala. U okviru pitanja nastanka i isplate materijalne i nematerijalne štete, advokat Slavica Janjić omogućava klijentima pravnu zaštitu, a time i mogućnost naknade štete nastale po svim osnovama: umanjenja imovine, izmakle dobiti, troškova lečenja, izmakle zarade, pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova, straha, naruženosti, povreda ugleda i časti, pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede slobode, povrede prava ličnosti i pretrpljenih  duševnih bolova zbog izvršenog krivičnog dela protiv polnog integriteta.

Detaljnije

Poslove državne uprave obavljaju ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava (uprave, inspektorati, direkcije) ili posebne organizacije (sekretarijati, zavodi, agencije, centri) i javne službe (javne ustanove, javna preduzeća)  kojima se ostvaruju prava i potrebe građana i pravnih lica. Advokatska kancelarija nudi usluge iz oblasti upravnog prava, koje obuhvataju: vođenje i zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu, pribavljanje matičnih knjiga i drugih evidencija, zastupanje pred policijskim, komunalnim, vodoprivrednim, građevinskim  i inspekcijskim organima i institucijama, kao i konsalting i zastupanje u vezi poslova zdravstva, socijalne sigurnosti i školstva.

Detaljnije

Alternativni postupak rešavanja spora je posredovanje ili medijacija. Posredovanje (medijacija) je postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Ovaj postupak omogućava brzo, finansijski daleko prihvatljivije rešenje pravnog problema. Umesto dugogodišnjeg suđenja, praćenog velikim troškovima, Advokatska kancelarija Slavica Janjić u okviru svojih usluga nudi i uslugu posredovanja (medijacije), kao licencirani medijator od strane Ministarstva pravde. Postupak posredovanja (medijacije) je moguć u gotovo svim vrstama sporova, a sporazum ima težinu izvršne isprave ili vansudskog poravnanja.

Detaljnije

Specijalističke pravne usluge i poslovi Advokatske kancelarije Slavica Janjić, iz oblasti trgovinskog i privrednog prava, se odnose na sledeće pravne radnje: osnivanje privrednih društava i zastupanje pred APR-om i ostalim privrednim organima, konsalting u vezi pravnog položaja i izmene statusa privrednih subjekata, pravne radnje u vezi odnosa privrednih subjekata prema državi, savetovanje oko međusobnih pravnih poslova  privrednih subjekata koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrednosti, pravne radnje vezano za način osnivanja i prestanak privrednih društava, način poslovanja i zaključivanja pravnih poslova privrednih subjekata, izrada svih vrsta ugovora koji proističu iz obligacionih odnosa, kao i svih vrsta trgovačkih ugovora i izrada poslovnih akata firmi.

Detaljnije

Restitucija je postupak vraćanja imovine i obeštećenja za imovinu koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta od pojedinaca i zadužbina posle 9. marta 1945. godine, propisima o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, aktima o podržavljenju i drugim propisima i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu. Pravo na vraćanje imovine imaju i osobe kojima je ona oduzeta u krivičnom postupku koji je vođen posle Drugog svetskog rata, pod uslovom da su u međuvremenu sudski rehabilitovane. Restitucijom je obuhvaćena i imovina oduzeta žrtvama holokausta na teritoriji Srbije. Advokatska kancelarija Slavica Janjić  se bavi uslugama iz oblasti restitucije, koje podrazumevaju sve pravne radnje vezane za povrat imovine uz pribavljanje i izradu potrebne i prateće dokumentacije, kao i zastupanje pred nadležnim državnim i sudskim organima.

Detaljnije