Skip to main content

Obligaciono pravo je pravo koje obuhvata onu vrstu odnosa koji se nazivaju obligacionim (obligacijama). Obligacioni odnosi su građanskopravni odnosi između određenih pravnih ili fizičkih lica, koja su jedno drugom obavezna na određeno ponašanje.

Izvori obligacionih odnosa tj. obligacionog prava su: ugovor, prouzrokovanje štete, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga i jednostrane izjave volje.

Advokat za obligaciono pravo poseduju posebnu specijalizaciju i vrhunsku ekspertizu u oblasti obligacionog prava, te mu je neophodno poveriti sve poslove iz ove pravne oblasti.

Advokat za obligacione odnose tj. advokat za obligaciono pravo

pruža sve pravne usluge vezane za obligaciono pravo,

bilo da je reč o konsultacijama, sastavljanju ugovora obligacionog prava

ili izrade drugih pravnih akata vezanih za obligaciono pravo.

Advokat za obligaciono pravo pružana pravnu pomoć zastupanja iz oblasti obligacionog prava, koja obuhvata:
• sastavljanje ugovora i zastupanje u pregovorima u vezi sa zaključenja ugovora i aneksa ugovora,
• zastupanje u sudskim sporovima u vezi sa primenom, raskidom ili poništenjem ugovora,
• zastupanje u postupcima naplate potraživanja,
• zastupanje u postupcima za naknadu materijalne štete,
• zastupanje u postupcima za naknadu nematerijalne štete (fizički bolovi, duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lice, strah),
• zastupanje u postupcima sticanja bez osnova i poslovodstva bez naloga,
• zastupanje u svim drugim obligacionopravnim postupcima.

Advokat za obligaciono pravo pružana pravnu pomoć sastavljanja ugovora iz oblasti obligacionog prava i za fizička i za pravna lica, kao i svih ostalih ugovora koji podrazumevaju postojanje obligacije tj. ugovorne obaveze:
1. ugovori obligacionog prava,
2. ugovori porodičnog prava,
3. ugovori naslednog prava,
4. ugovori po Zakonu o privrednim društvima,
5. izrada svih drugih akata, koji su vezani za obligaciono pravo i ugovore.

Advokat za obligaciono pravo će sačiniti sve vrste ugovora obligacionog prava. Ugovori obligacionog prava su: ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o zajmu, ugovor o poklonu, ugovor o delu, ugovor o zajmu, ugovor o prevozu, ugovor o posluzi, ugovor o preuzimanju duga i sve ostale vrste imenovanih i neimenovanih ugovora.

Advokat za izradu ugovora porodičnog prava regulisaće se pitanja vezana za porodično pravo i porodične odnose. Advokat za izradu ugovora porodičnog prava će izraditi sledeće vrste ugovora iz ove oblasti prava: predbračni ugovori, ugovori o deobi imovine stečene u braku, ugovori o upravljanju imovinom koja je stečena u toku trajanja bračne zajednice, sastavljanje sporazuma o naknadi izdržavanja između supružnika, ugovor o uslugama jednog bračnog druga drugom bračnom drugu i svi ostali ugovori koji proizilaze iz Porodičnog zakona.

Ugovori naslednog prava, u koje se ubrajaju ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života budućeg ostavioca, ugovor o doprinosu člana porodice uvećanju imovine budućeg ostavioca su vrste ugovora koje će sastaviti advokat za obligaciono pravo.

Advokat za obligaciono pravo će pomoći u sastavljanju, tumačenju ili drugim pravnim radnjama vezanim za postojanje ugovora po Zakonu o privrednim društvima. Ugovori, koji su ovde važni su: ugovor o osnivanju privrednog društva, ugovor o prenosu udela u privrednom društvu, ugovor o načinu upravljanja i vođenja poslovanja privrednim društvom, ugovor o prokuri u privredi.

Pored izrade svih vrsta ugovora vezanih za obligacione, nasledne, porodične i privredne odnose, advokat za obligaciono pravo će pružiti svu pravnu pomoć i sastavljanja drugih pravnih akata, koji su u direktnoj vezi sa obligacijama: osnivački akti raznih oblika udruživanja i saradnje, izrada akata o međusobnim odnosima u privrednom društvu, sporazum o upravljanju imovine stečene u braku, izjava da se poklon ne uračunava u zakonski nasledni deo poklonoprimca, sporazum o zastupanju, sporazum o vođenju ortačkog privrednog društva, kao i sve vrste akata o raznim vrstama saglasnosti i ovlašćenja i izjava.