Skip to main content

Porodičnim zakonom se, između ostalog, uređuju: odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime. U skladu sa zakonom, porodica uživa posebnu zaštitu države i svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života. Takođe se u zakonu kaže da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta. Posebno se ističe da dete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju pre svih drugih, kao i to da pravo deteta da živi sa roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom i to onda kada je to u najboljem interesu deteta.

U skladu sa odredbama Porodičnog zakona,

advokat za porodično pravo, se bavi pravnim poslovima

koja se odnose na porodična pitanja i sve sporove vezano za njih,

zaštitom prava deteta kroz zakonom dozvoljene pravne radnje,

kao i svim drugim porodično-pravnim poslovima.

Advokat za porodično pravo pruža sledeće pravne usluge iz oblasti porodičnog prava:
– rešavanje pravnih pitanja koja su vezana za odnose deteta i roditelja,
– postupci u vezi usvajanja, hraniteljstva i starateljstva,
– zastupanje u sporovima vezanim za izdržavanje dece i drugih lica,
– sporovima vezanim za vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava,
– sporovima vezanim za vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja starateljskog prava,
– pravnim poslovima vezanim za starateljstvo nad decom i podelom starateljstva nad detetom,
– utvrđivanje ili osporavanje očinstva,
– vraćanje starateljstva nad detetom,
– postupcima za utvrđivanje načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece,
– zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici,
– postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Advokat za porodično pravo može pružiti pravne usluge iz oblasti porodičnog prava ukoliko se utvrdi da su narušeni odnosi između deteta i roditelja ili je prisutno porodično nasilje, te je neophodno zastupanje deteta pred sudom u cilju zaštite najboljeg interesa deteta. U cilju postupanja suda radi zaštite najboljeg interesa deteta u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima i nasiljem u porodici prva dužnost suda je hitnost u postupanju, na čemu se insistira u tužbi koju podnosi advokat za porodično pravo.

U okolnostima kada je prisutno zanemarivanje roditeljskih dužnosti tj. kada roditelji ne vrše svoje roditeljsko pravo prema detetu, dužnost suda je hitnost u postupanju, gde se insistira u tužbi. Tužbu podnosi advokat za porodično pravo. Advokat za porodično pravo u tom postupku pribavlja sve dokaze, kako bi se tokom postupka omogućilo donošenje sudske odluke radi zaštite najboljeg interesa deteta. Advokat za porodično pravo će predložiti dokazivanje putem: uviđaja, isprave, iskaza svedoka i parničnih stranaka, kao i na osnovu ekspertskog mišljenja (veštačenja). Sudska odluka može biti takva da se utvrdi potreba za nadzorom vršenja roditeljskog prava ili delimičnog, odnosno potpunog lišenja vršenja roditeljskog prava. Advokat za porodično pravo će na najbolji način omogućiti sprovođenje sudske odluke.

U postupcima za utvrđivanje načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece, advokat za porodično pravo će, po pitanju viđanja deteta od strane roditelja sa kojim ono ne živi, insistirati da viđanje deteta ne sme da se uslovljava redovnošću izdržavanja od strane roditelja sa kojim dete ne živi. U svakom pravnom postupku, advokat za porodično pravo će postupati tako da se osigura interes maloletnog deteta da održava odnose i sa roditeljem sa kojim ne živi, kao što njegov najbolji interes jeste i da ga izdržavaju roditelji, pri čemu ti interesi deteta ne smeju biti uslovljavani jedan drugim.

Advokat za porodično pravo se bavi svim pravnim poslovima iz oblasti porodičnog prava i dečijih prava. Advokat za porodično pravo se posebno fokusira na poslove nadzora nad vršenjem roditeljskog prava gledajući sledeće aspekte prava deteta: starateljstvo, nasilje u porodici, upravljanje imovinom deteta i posredovanje u porodičnim odnosima.

Postupak vraćanja starateljstva nad detetom se vodi pred sudom. Advokat za porodično pravo, može zastupati staratelja tokom sudskog postupka kojim se traži vraćanje roditeljskog prava nad detetom. Kada se donese sudska odluka odnosno rešenje o vraćanju vršenja roditeljskog prava, ono se upisuje u javne registre. Sve radnje upisa odluke suda o produženju roditeljskog prava u registre može učiniti advokat za porodično pravo, kako bi se postupak pojednostavio.

Sve pravne radnje vezane za usvajanja, hraniteljstva i starateljstva, advokat za porodično pravo može preduzeti pred sudom i svim drugim relevantnim organima, koji donose odluku o vršenju hraniteljstva ili starateljstva nad detetom. Postupak usvajanja, kao veoma zahtevan i komplikovan pravni postupak, može zahtevati angažovanje advokata za porodično pravo kako bi se budućim roditeljima učinio lakšim. Advokat za porodično pravo, u postupku podnošenja zahteva za usvajanje deteta će takođe pribaviti svu neophodnu dokumentaciju kojom se potvrđuje sposobnost roditelja za vršenje roditeljskog prava nad usvojenim detetom.

Ukoliko se želi utvrđivanje ili osporavanje očinstva, proces dokazivanja (osporavanja) očinstva je regulisan zakonom i rešava se sudskim putem uz obavezno angažovanje advokata za porodično pravo. Kada je dete rođeno u vanbračnoj zajednici, očinstvo se zvanično dokazuje priznanjem ili pravosnažnom sudskom presudom, gde je potrebno angažovanje advokata za porodično pravo za zastupanje u sudskom postupku dokazivanja očinstva.