Skip to main content

Ugovor je pravni odnos koji nastaje razmenom saglasnih izjava volja lica kojih se ugovor tiče. Postupak usaglašavanja njihovih volja naziva se zaključivanje ili sklapanje ugovora. Lica koja sklapaju ugovor su ugovorne strane. Ugovorom se određuju prava i obaveze ugovornih strana.

Za nastanak ugovora potrebno je da se ispune određeni opšti uslovi:
• postojanje poslovne sposobnosti ugovornih strana,
• saglasnosti izjavljenih volja ugovornih strana,
• definisan predmet ugovora,
• jasno određen osnov ugovora,
• poštovanje zakonom propisane forme ugovora (posebno važno kod formalnih ugovora),
• ostali elementi zavisno od vrste ugovora.

Postojanje ugovora, kao načina da se regulišu odnosi između fizičkih i/ili pravnih lica,

je karakteristično i prisutno u gotovo svim pravnim oblastima.

Kako bi ugovor bio pravnovaljan, poželjno je izradu ugovora poveriti advokatu za ugovorno pravo odnosno advokatu za izradu ugovora.

Advokat za izradu ugovora (advokat za ugovore) pruža pravne usluge:
• izrada ugovora iz oblasti porodičnog prava,
• izrada ugovora iz oblasti naslednog prava,
• izrada ugovora iz oblasti privrednog i trgovinskog prava,
• izrada ugovora iz oblasti radnog prava,
• izrada ugovora iz oblasti obligacionog prava i svih akata koji proizilaze iz Zakona o privrednim društvima.

Advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore pruža pravne usluge sačinjavanja:
– ugovore o poklonu (ugovor kojim jedna ugovorna strana (poklonodavac) prenosi ili se obavezuje da prenese na drugu ugovornu stranu (poklonoprimca) pravo svojine određene stvari, odnosno drugo određeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist i to sve bez ikakve naknade),
– ugovore o kupoprodaji nepokretnosti (obavezuje prodavca da prenese na kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupca da plati prodavcu cenu u novcu i preuzme stvar koja je predmet kupoprodaje),
– ugovore o razmeni tj. ugovori o trampi (ugovor kojim se jedna strana obavezuje da prenese pravo svojine na nekoj stvari ili na određenoj količini tih stvari, dok se druga strana, kao naknadu za to, obavezuje da prvoj strani prenese pravo svojine na drugoj vrsti stvari, odnosno na određenoj količini određenih drugih stvari),
– ugovore o zakupu (dvostran pravni posao kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu nepotrošnu stvar ili određeno imovinsko pravo, a strana kojoj je predmetna ugovorena stvar ili pravo predato u zakup se obavezuje da za vreme trajanja ugovora o zakupu plaća naknadu (zakupninu), te da po isteku ugovora tu istu stvar ili pravo vrati),
– ugovore o posredovanju (vrsta ugovora kojim se posrednik obavezuje da pronađe lice koje je ključno u sklapanju samog ugovora i da ga dovede u vezu sa nalogodavcem koji mu za to plaća određenu sumu),
– ugovore o građenju (vrsta ugovora kojim se jedna ugovorna strana kao izvođač radova, građevinar obavezuje da prema određenom projektu sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu odnosno da na takvom zemljištu ili da na već postojećem objektu izvrši druge građevinske radove, dok se druga ugovorna strana kao naručilac radova, investitor obavezuje da za to isplati određenu naknadu tj. cenu izvođaču radova),
– ugovore o delu (ugovor koji se zaključuje između naručioca posla i izvršioca posla, koji nema status zaposlenog, već radi na određeno vreme van radnog odnosa i on nema nikakva prava iz radnog odnosa),
– ugovore o zajmu (ugovor kojim se jedno lice tj. zajmodavac obavezuje da drugom licu zajmoprimcu preda u svojinu određenu količinu novca ili drugih zamenljivih stvari, a zajmoprimac se ugovorom obavezuje da istu količinu novca ili stvari iste vrste i kvaliteta vrati zajmodavcu u određenom roku, sa naknadom ili bez naknade),
– sve vrste ugovora o kupoprodaji (ugovor kojim se jedna strana tj. prodavac obavezuje da pravo svojine na jednoj stvari prenese na drugo lice odnosno kupca, a druga ugovorna strana se obavezuje da isplati ugovorom utvrđenu cenu prvoj strani u visini i na način utvrđen ugovorom),
– svih vrsta ugovora iz oblasti korporativnog prava (ugovor o špediciji, ugovor o kupoprodaji robe, ugovor o međunarodnom zastupanju, ugovor o lizingu, ugovor o osiguranju, ugovor o komisionu, ugovor o kreditu, ugovor o zajedničkom ulaganju i druge vrste ugovora),
– ugovora o doživotnom izdržavanju (naslednopravni ugovor kojim se primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili nekih prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da primaoca izdržavanja, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga sahrani posle smrti),
– ugovora o deobi bračne imovine (deoba zajedničke i posebne imovine supružnika kod razvoda braka ili sklapanjem bračnog ugovora),
– predbračne i bračne ugovore i sve ostale vrste ugovora koji se mogu javiti kod razvoda braka (sačinjavanje ugovora o sporazumnoj deobi bračne imovine).

Kod sačinjavanja bilo koje vrste ugovora, advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore, će upoznati stranke sa svim pravima i obavezama koje proističu iz određene vrste ugovora shodno poslu povodom kog se ugovor zaključuje, pravnim karakteristikama ugovora, zakonskim regulativama kojima je ugovor regulisan, kao i posledicama nepoštovanja odredbi ugovora.

Advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore predlaže pravno rešenje u najboljem interesu ugovornih strana. Advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore pruža ekspertske usluge, koje su od važnosti za ugovorne strane, a koje podrazumevaju davanje pravnih saveta i mišljenja od početka pravnog posla, preko njegove realizacije, pa do eventualnog raskida ugovora i posledica koje se u tom slučaju mogu javiti.

U slučaju tužbi po osnovu nepoštovanja ugovornih odredbi, advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore vodi sudske postupke i zastupa stranke pred nadležnim organima.