Skip to main content

Kao grana pravnog sistema i pozitivnog prava, koje se izdvojilo iz građanskog prava, privredno pravo obuhvata sve pravne norme kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata, njihov odnos prema državi i njihovi uzajamni pravni poslovi u vezi sa prometom robe i novca. Za privredno pravo se često koriste termini i trgovinsko pravo, poslovno pravo i korporativno pravo.

Centralno mesto privrednog (korporativnog) prava zauzimaju sva pravna pitanja i regulative koje se odnose na privredne subjekte. Subjekti privrednog prava su sva fizička i pravna lica, koja u privrednopravnom prometu mogu biti nosioci prava i obaveza. To su ona lica koja obavljaju privrednu delatnost za koju su se registrovali radi sticanja dobiti. Subjekti privrednog prava (privredni subjekti) su sva fizička i pravna lica, organizovana u formi preduzetnika, privrednih društava u vidu ortačkog društva, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva kao i drugi oblici obavljanja privrednih delatnosti u skladu sa posebnim zakonima kao što su zadruge, banke, berze, osiguravajuća društva, javna preduzeća koje osniva država.

Zakon kojim se u najvećoj meri reguliše pitanje pravnog položaja privrednih subjekata, a time i privredno (korporativno) pravo u Srbiji, je Zakon o privrednim društvima.

Advokat za privredno (korporativno) pravo se bavi pitanjima kao što su pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja, a posebno njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Advokat za privredno (korporativno) pravo pruža usluge koje se odnose na:
• osnivanje i prestanak privrednog društva,
• sve vrste ugovora robnog prometa i definiše ugovorne odnose u svrhu uređivanja pravnih poslova privrednih subjekata u vezi sa prometom robe i novca,
• zastupanje stranaka pred nadležnim organima povodom tužbi nastalih povredom privrednog prava ili prava privrednih subjekata,
• zastupanje pred poreskim i drugim državnim organima.

Advokat za privredno (korporativno pravo) pruža usluge registracije privrednog društva u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom koji bliže određuje registraciju. Nadalje, Advokat za privredno (korporativno) pravo se bavi i pitanjem osnivanja i registracije ogranaka privrednih subjekata ili povezanih pravnih lica. Advokat za privredno (korporativno) pravo izrađuje sva neophodna dokumenta za registraciju privrednih subjekata (osnivački akt, statut i drugo). Advokat za privredno (korporativno) pravo takođe podnosi i dokumentaciju poreskim ustanovama kada privredni subjekti postupkom registracije stupaju u pravni odnos prema državi.

Tokom poslovanja privrednih društava, Advokat za privredno (korporativno) pravo pruža pravne usluge vezane i za korporativno restrukturiranje, potom pravne poslove i izradu dokumentacije vezano za prenos udela u privrednim društvima, kao i pravne poslove i izradu dokumentacije vezane za zajedničko ulaganje.

Advokat za privredno (korporativno) pravo je specijalizovan za sastavljanje svih vrsta ugovora o prometu robe i usluga (ugovor o kupoprodaji robe i usluga, ugovor o osiguranju, ugovor o konsaltingu, ugovor o lizingu, ugovor o komisionu, ugovor o franšizingu, ugovor o radnom odnosu, ugovor o zakupu, ugovor o građenju, ugovor o kreditu, ugovor o prometu nepokretnosti, ugovor o posredovanju i drugi ugovori u privredi). Advokat za privredno (korporativno) pravo može takođe vršiti sastavljanje i sklapanje ugovora u bankarskom poslovanju i poslovanju u oblasti osiguranja. Advokat za privredno (korporativno) pravo u međunarodnom poslovanju privrednih subjekata vrši sastavljanje i sklapanje ugovora vezanih za međunarodno poslovanje privrednih subjekata.

U slučaju zatvaranja privrednih društava Advokat za privredno (korporativno) pravo) pruža pravnu pomoć i usluge vezane za gašenja pravnih lica (izrada svih internih dokumenta, kao i prijava nadležnim institucijama vezanim za prestanak rada privrednih društava). Ukoliko je reč o postupku otvaranja stečaja ili likvidacije privrednog društva, advokat za privredno (korporativno) pravo pruža sve pravna objašnjenja postupka i pomaže pravnim savetima, izradom dokumenata i zastupanjem pravnih lica pred nadležnim institucijama.

U slučaju pokretanja tužbi vezanih za poslovanje privrednih subjekata, advokat za privredno (korporativno) pravo zastupa stranke pred nadležnim organima, sastavlja tužbu i pribavlja neophodnu dokumentaciju za suđenje.