Skip to main content

Kupovina nepokretnosti je oblik sticanja imovine. Osnovni uslov kupoprodaje nepokretnosti je postojanje vlasništva prodavaca na predmetnoj nepokretnosti. Kupoprodaja nepokretnosti je pravni posao koji se reguliše zaključenjem ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora biti u formi i po sadržaju u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o prometu nepokretnosti.

Kod kupovine nepokretnosti postoje brojni rizici za kupca nepokretnosti

odnosno budućeg sticaoca imovinskog prava.

Kako bi se svi rizici kod kupovine nepokretnosti sveli na minimum, neophodno je da se pre kupovine nepokretnosti i zaključivanja ugovora o kupoprodaji pravni poslovi povere advokatu za imovinsko-pravne odnose – advokat za kupoprodaju nekretnina.

Advokat za kupoprodaju nekretnina će izvršiti sve neophodne pravne radnje i poslove kako bi kupoprodaja nekretnine bila sigurna i za kupca i za prodavca. Advokat za kupoprodaju nekretnina je posebno potreban kada se kupuju nekretnine koje nisu uknjižene u Katastru nepokretnosti.

Advokat za kupoprodaju nekretnina kupcu osigurava proveru i pravnu valjanost sve dokumentacije vezane za pitanje vlasništva i suvlasništva prodavca nad predmetnom nekretninom, kao i investitora, što uključuje i mogućnost provere rizičnih faktora kupovine nekretnine i u sudu. Advokat za kupoprodaju nekretnina takođe sastavlja ugovor o kupovini nekretnine u skladu sa zakonskim odredbama i vrši dalje radnje vezane za prenos vlasništva kupca u ja.

Advokatska kancelarija je sklopila ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom i može da vrši sve vrste uknjižbi prava.

Pored usluge sačinjavanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, advokat za kupoprodaju nekretnina pruža i sledeće usluge:

 • proverava valjanost ugovora o kupoprodaji nepokretnosti,
 • pruža stručnu pomoć u procesu kupoprodaje nepokretnosti,
 • advokat za kupoprodaju nekretnina provera dokumentaciju koja nije uknjižena,
 • pribavlja izvode iz listova nepokretnosti,
 • postupa pred nadležnim službama za Katastar nepokretnosti kod upisa prava svojine,
 • postupa pred nadležnim službama u vezi uspostavljanja, upisa, realizacije i brisanja hipoteke,
 • zastupa u svim pravnim sporovima u vezi sa nekretninama,
 • advokat za kupoprodaju nekretnina vrši poslove ozakonjenja tj. legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Advokat za kupoprodaju nekretnina se bavi i svim pravnim poslovima kada se radi o kupoprodaji nekretnine koja je u izgradnji. U tom slučaju, advokat za kupoprodaju nekretnina pruža sledeće pravne usluge:

 • rešavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji na kojoj će se graditi nekretnina,
 • zastupanje u procesu kupoprodaje nekretnina od investitora,
 • sastavljanje ugovora o izgradnji objekta i ugovora o zajedničkoj izgradnji,
 • sastavljanje ugovora o izgradnji nepokretnosti,
 • pribavljanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola,
 • upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti,
 • zastupanje stranaka u postupku za otklanjanje nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti,
 • pružanje pravne pomoći u procedurama za dobijanje građevinskih dozvola,
 • pružanje pravne pomoći kod izvršavanja obaveza u skladu sa relevantnim propisima u toku izgradnje objekata, koordinacija postupka izdavanja upotrebnih dozvola i svim drugim zakonskim procedurama pred nadležnim organima,
 • zastupanje stranaka u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti.