Skip to main content

Nasledno pravo je grana imovinskog prava koja se bavi imovinskopravnim posledicama smrti. Normama naslednog prava uređene su oblasti raspravljanja zaostavštine tj. ostavinski postupak, sačinjavanja testamenta, zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života, kao najvažnijim delovima naslednog prava.

Nasledno pravo naslednik može ostvariti

na dva načina: po osnovu zakona ili testamenta.

Nasledno pravo ostvareno po osnovu zakona vrši se po naslednim redovima, a kao naslednici se mogu pojaviti isključivo krvni srodnici i bračni supružnik. Drugi oblik naslednog prava je testament. Testament mora biti sačinjen u strogim zakonom predviđenim formama kako bi proizvodio pravno dejstvo.

Pravna pitanja i pravne radnje, koje se odnose na nasledno pravo rešava advokat za nasledno pravo i nasleđivanje, odnosno ostavinu.

Advokat za nasledno pravo zastupa, ugovara i pribavlja dokumentaciju vezano za: ostavinsku raspravu, sve postupke povodom naslednopravnih odnosa, namirenje potraživanja u ostavinskom postupku i obezbeđenje zaostavštine. Advokat za porodično pravo takođe pruža sve pravne usluge koje su vezane za sastavljanje naslednopravnih ugovora, testamenta (sastavljanje testamenta, izvršenje testamenta i njegov poništaj), postupak proglašenja testamenta, proglašenje nestalog lica za umrlo, kao i dokazivanje smrti.

Pravni poslovi pred sudom i ostalim javnim organima i registrima, a koje pruža opunomoćeni advokat za nasledno pravo su sledeći:

  • sastavljanje testamenta i zaveštanja, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje stranaka pred sudom u ostavinskim postupcima i sporovima oko nasleđivanja,
  • advokat za nasledno pravo vrši pravne poslove vezane za izdvajanje nužnog dela naslednika, pravne poslove za izdvajanje bračne tekovine, kao i pravne poslove vezane za izdvajanje po osnovu zajedničkog (ili posebnog) ulaganja u imovinu,
  • advokat za nasledno pravo sastavlja ugovor o doživotnom izdržavanju, vrši pravne radnje i poslove koji se odnose na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i opoziv ugovora o doživotnom izdržavanju,
  • pravni poslovi vezani za ugovore o poklonu nepokretnosti, sva druga pravna pitanja u vezi naslednog prava.

Ostavinski postupak može biti pokrenut sudskim putem (po službenoj dužnosti) ili ga može pokrenuti advokat za nasledno pravo na osnovu punomoćja naslednika (naslednog učesnika koji ima pravni interes).

Angažovanjem advokata za nasledno pravo osigurava se sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju u skladu sa zakonskim odredbama i voljom primaoca izdržavanja, čime se značajno otežava postupak poništenja ugovora o doživotnom izdržavanju.

Kod pravnih poslova sastavljanja ugovora o poklonu, advokat za nasledno pravo će, shodno želji ostavioca, sastaviti ugovor kojim on posebno nagrađuje nekog od naslednika. Ugovor o poklonu se često javlja kada roditelji svojoj deci ili jednom detetu poklone nepokretnosti veće vrednosti.