Skip to main content

Poresko pravo je subjektivno poresko pravo države i u njenoj je nadležnosti. Poresko pravo se realizuje preko poreske vlasti. Poresko pravo se određuje i kao deo objektivnog prava koji uređuje fiskalne javne prihode odnosno poreze. Poresko pravo je nastalo iz finansijskog prava, kao grane javnog prava. Poresko pravo reguliše pravne i poreske odnose između države i javnih tela, između privrednih i finansijskih subjekata međusobno, kao i između privrednih i finansijskih subjekata i države (i njenih institucija).

Poresko pravo obuhvata opšte i posebno poresko pravo u vezi poreskih obaveza. Opšte poresko pravo se odnosi na norme kojima se uređuju poreska činjenična stanja vezana za sve vrste poreza (definicija poreskog obveznika, poreske stope ili poreske osnovice). Posebno poresko pravo se odnosi na one zakonske norme koje uređuju pojedine vrste poreza (PDV, porez na kapitalnu dobit, porez na imovinu itd.).

Normana poreskog prava se uređuje postupak utvrđivanja, naplate i kontrole poreza. Kršenje poreskih normi i krivična dela u vezi sa poreskim pravom su regulisana krivičnim i prekršajnim pravom.

Porez je fiskalni javni prihod koji nastaje kao nedobrovoljno plaćanje državi.

Poreski sistem je sistem skup poreskih propisa, instituta i normi, vezanih u jedinstven mehanizam koji ima svrhu ostvarenja određene poreske politike. Poreski sistem je uređen Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreski sistem obuhvata: vrste poreza, predmet oporezivanja, određivanje poreskog obveznika, poresku osnovicu, vrstu i visinu poreskih stopa, poreska oslobođenja i olakšice.

Tri osnovna objekta oporezivanja u svakom poreskom sistemu su potrošnja, dohodak i imovina.

Porezi vezani za potrošnju su: PDV (opšti porez na potrošnju), akciza (porez na potrošnju određenih dobara), porez na premije neživotnih osiguranja.

Porezi vezani za dohodak su: porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak građana.

Porezi vezani za imovinu obuhvataju: porez na imovinu „u statici”, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara (porez na upotrebu motornih vozila, porez na upotrebu plovila, porez na upotrebu vazduhoplova i porez na registrovano oružje).

Poresko i privredno pravo su usko vezani. Privredni subjekti, kao nosioci privrednog prava, su poreski obveznici, te kao takvi imaju obavezu plaćanja poreza u vremenskim intervalima kada je to propisano. Porezi koji se javljaju u privrednom pravu, kao najznačajniji su: PDV (porez na dodatu vrednost), akcize, porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak.

Kako bi privredni subjekti dobili stručno i pouzdano poresko savetovanje i ostale pravne poslove iz delokruga poreskog prava, poželjno je da angažuju advokata za poreze (advokat za poresko pravo). Advokat za poreze (advokat za poresko pravo) posebnu pažnju posvećuje sledećim poreskim uslugama: poresko savetovanje pravnih lica iz različitih oblasti, savetovanje u vezi poreza na dohodak građana, konsultacije u vezi PDV-a, poreza na imovinu i poresko planiranje. Advokat za poreze (advokat za poresko pravo) je specijalizovan i za sva pravna pitanja koja se odnose na pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama.

Advokat za poreze (advokat za poresko pravo) pruža i sve pravne usluge vezane za konsultacije u pogledu zakonskih propisa koji se odnose na poreski sistem, kao i podnošenje svih poreskih prijava za fizička odnosno pravna lica. Advokat za poreze (advokat za poresko pravo) pruža podršku svim pravnim i fizičkim licima u prekršajnim i krivičnim postupcima vezanim za poreske obaveze i poreskim upravnim postupcima.