Skip to main content

Porodično pravo, u užem smislu, je skup pravnih normi kojima se uređuju odnosi u porodici, dok u širem smislu gledano porodično pravo uređuje odnose porodice i društva. U skladu sa zakonom, porodica uživa posebnu zaštitu države i svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života. Takođe se u zakonu kaže da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta.

U skladu sa odredbama Porodičnog zakona, advokat za porodično pravo, se bavi pravnim poslovima koja se odnose na porodična pitanja i sve sporove vezano za njih,

zaštitom prava deteta kroz zakonom dozvoljene pravne radnje, kao i svim drugim porodično-pravnim poslovima.

Advokat za porodično pravo se profesionalno i kvalifikovano bavi pitanjima kao što su: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima, lično ime.

Advokat za porodično pravo pruža sledeće pravne usluge iz oblasti porodičnog prava vezano za dete i odnos roditelja i deteta:

 • advokat za porodično pravo pomaže kod rešavanje svih pravnih pitanja koja su vezana za postupke usvajanja, hraniteljstva i starateljstva,
 • zastupa u sporovima vezanim za izdržavanje dece i drugih lica, sporovima vezanim za vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, kao i sporovima vezanim za vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja starateljskog prava,
 • advokat za porodično pravo se bavi pravnim poslovima vezanim za vršenjem zajedničkog ili samostalnog starateljstva nad decom, postupcima za utvrđivanje načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece, kao i vraćanja starateljstva nad detetom,
 • advokat za porodično pravo pruža sve neophodne pravne savete i usluge koje su od značaja za utvrđivanje ili osporavanje očinstva i postupke u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom,
 • advokat za porodično pravo zastupa u postupcima zaštite od nasilja u porodici.

Advokat za porodično pravo pruža pravne usluge i budućim supružnicima koje se odnose na sklapanje bračnog ili predbračnog ugovora, poštujući želje i najbolje interese stranaka.

U slučaju razvoda braka (sporazumnog razvoda braka ili razvoda braka po tužbi), advokat za porodično pravo:

 • vodi pregovore u ime klijenta kod sporazumnog razvoda braka,
 • sastavlja predlog sporazumnog razvoda braka,
 • pokreće brakorazvodnu parnicu,
 • zastupa stranke i vodi postupak razvoda braka po tužbi pred sudom.

Kod razvoda braka, advokat za porodično pravo pruža sledeće pravne usluge u vezi deobe imovine supružnika:

 • pravne radnje oko deobe bračne imovine u posebnom parničnom postupku po zvaničnom okončanju bračne zajednice,
 • pravne radnje oko deobe bračne imovine u sudskom postupku, pokretanje vanparničnog postupka deobe imovine supružnika.