Skip to main content

Porodično pravo oblast građanskog prava. Porodično pravo, definisano u užem smislu, je skup pravnih normi kojima se uređuju odnosi u porodici, dok u širem smislu gledano porodično pravo uređuje odnose porodice i društva. Porodičnim zakonom, kao zakonom koji bliže određuje porodično pravo, se regulišu odnosi u porodici, kao i odnosi porodice i društva.

Normama porodičnog prava regulisana su pitanja kao što su: zaključivanje braka, razvoda braka, odnosi bračnih drugova, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnos roditelja i dece, zaštita od nasilja u porodici, zakonsko izdržavanje, usvojenje, hraniteljstvo i starateljstvo, kao i imovinski odnosi u porodici i postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Porodično pravo se deli na:

bračno pravo, roditeljsko pravo i pravo starateljstva.

Advokat za porodično pravo odnosno advokat za razvod braka pruža sve pravne usluge iz ove pravne oblasti, a naročito za pitanja kao što su:
– sporazumni razvod braka,
– razvod braka po tužbi,
– starateljstvo,
– deoba bračne imovine.

Razvod braka je moguć ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika. Brak, pored razvoda, može prestati i smrću supružnika i poništenjem braka. Razvod braka može biti sporazumni razvod braka i razvod braka po tužbi.

Sporazumni razvod braka je takav razvod braka čije je osnovno obeležje saglasnost supružnika da se razvedu. Sporazumni razvod braka se pokreće predlogom za sporazumni razvod braka. Advokat za porodično pravo odnosno advokat za razvod braka pruža pravnu pomoć kod sporazumnog razvoda braka u smislu pružanja sledećih usluga:
– sastavljanje sporazuma o razvodu braka,
– sastavljanje pismenog sporazuma o vršenju roditeljskog prava (kao pratećeg dokumenta sporazuma o razvodu braka),
– sastavljanje pismenog sporazuma o deobi zajedničke imovine (kao pratećeg dokumenta sporazuma o razvodu braka).

U slučaju da supružnici nisu uspeli da ostvare sporazumni razvod braka, tužbom za razvod braka jedan od supružnika zahteva od suda da presudom proglasi prestanak bračne zajednice. Tužbu za razvod braka može sačiniti advokat za razvod braka od strane supružnika koji tužbu pokreće. Tokom tužbenog postupka za razvod braka, koji može da vodi advokat za razvod braka odnosno advokat za porodično pravo, rešavaju se pitanja koja se odnose na vršenje roditeljskog prava i deobu zajedničke imovine supružnika. U tom smislu, advokat za razvod braka odnosno advokat za porodično pravo pruža sledeće pravne usluge:
– pokreće brakorazvodnu parnicu odnosno podnosi tužbu za razvod braka,
– zastupa stranke,
– vodi postupak razvoda braka po tužbi pred sudom,
– rešavanje pitanja vršenja roditeljskog prava,
– rešavanje pravnog pitanja dečijeg izdržavanja kod razvoda braka po tužbi,
– pravo regulisanje načina viđanja maloletnog deteta sa roditeljem koji ne vrši roditeljsko pravo.

Advokat za porodično pravo se bavi svim pravnim poslovima iz oblasti porodičnog prava i dečijih prava. Pravni poslovi koje može vršiti advokat za porodično pravo odnosno advokat za razvod braka su:
– pravne radnje sa fokusom na poslove nadzora nad vršenjem roditeljskog prava,
– pravne radnje usmerene na zaštitu prava deteta kroz regulisanje pitanja: starateljstvo, nasilje u porodici, upravljanje imovinom deteta i posredovanje u porodičnim odnosima.

Važno pitanje kod razvoda braka je i deoba bračne imovine, koja može biti stečena tokom braka ili uneta u brak kao vlastita (posebna) imovina supružnika. Kod sporazumnog razvoda braka advokat za razvod braka odnosno advokat za porodično pravo može sačiniti sporazum o deobi imovine koji se overava kod javnog beležnika. Kod razvoda braka po tužbi advokat za porodično pravo odnosno advokat za razvod braka pruža sledeće pravne usluge u vezi deobe imovine supružnika:
– pravne radnje oko deobe bračne imovine u posebnom parničnom postupku po zvaničnom okončanju bračne zajednice,
– pravne radnje oko deobe bračne imovine u sudskom postupku,
– pokretanje vanparničnog postupka deobe imovine supružnika,
– sastavlja predlog za pokretanja sudske deobe zajedničke imovine (tužba) koji mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima supružnika, kao i podatke o drugim licima koja na predmetu deobe (imovine) imaju neko stvarno pravo,
– obezbeđuje svu neophodnu dokumentaciju, potrebne dokaze i omogućava upis sudske presude za supružnike u javne registre u kojima se imovina vodi.