Skip to main content

Porodično pravo se može posmatrati kao grana: pozitivnog prava, gde se razmatraju norme koje su društveno i pravno obavezujuće; uporednog prava, gde se analiziraju pravne regulative koje su primenljive u zakonskim sistemima više država; građanskog prava, gde je akcenat na ličnim odnosima i zakonskim normama koje ih regulišu, uz uvažavanje svih specifičnosti imovinskih pitanja iz oblasti porodičnog prava.

Porodično pravo, regulisano Porodičnim zakonom, naglašava da porodica uživa posebnu zaštitu države, te da svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života.

Advokat za porodično pravo se bavi svim relevantnim pitanjima, koja prištiću iz Zakona o porodičnom pravu.

Advokat za porodično pravo se profesionalno i kvalifikovano bavi pitanjima kao što su: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima, lično ime. Advokat za porodično pravo ovim pitanjima pristupa kao pravni konsultanta za supružnike ili kao lice koje zastupa interese deteta, zavisno od prisutnog pravnog problema.

Advokat za porodično pravo pruža sledeće pravne usluge:
– sastavljanje sporazuma za razvod braka kod sporazumnog razvoda braka,
– pokreće brakorazvodnu parnicu odnosno podnosi tužbu za razvod braka,
– zastupa stranke, vodi postupak razvoda braka po tužbi pred sudom.

Advokat za porodično pravo takođe rešava pitanja vezana za:
– vršenja roditeljskog prava,
– pravnog pitanja dečijeg izdržavanja kod razvoda braka po tužbi,
– kao i pravo regulisanje načina viđanja maloletnog deteta sa roditeljom koji ne vrši roditeljsko pravo.

Usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo se takođe važni segmenti porodičnog prava, te sve zakonske radnje vezano za ta pitanja precizno reguliše Porodični zakon. Advokat za porodično pravo će preduzeti sve pravne radnje pred sudom vezane za usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo deteta, kao i svim drugim relevantnim organima, koji donose odluku o vršenju hraniteljstva ili starateljstva nad detetom.

Kod razvoda braka, advokat za porodično pravo pruža sledeće pravne usluge u vezi deobe imovine supružnika:
– pravne radnje oko deobe bračne imovine u posebnom parničnom postupku po zvaničnom okončanju bračne zajednice,
– pravne radnje oko deobe bračne imovine u sudskom postupku, pokretanje vanparničnog postupka deobe imovine supružnika.

Advokat za porodično pravo se podjednako bavi pravnim pitanjima vezanim za bračne i vanbračne zajednice. Advokat za porodično pravo pruža pravne konsultacije koje se odnose na pravo vanbračnih partnera da ostvare porodičnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Porodičnim zakonom. Sve pravne usluge advokata za porodično pravo omogućavaju jasno tumačenje pomenutih zakona i uslova ostvarivanja prava na porodičnu penziju vanbračnih partnera.

Pomoć žrtvama nasilja u porodici mogu pružiti i advokat za krivično pravo ili advokat za porodično pravo. Advokat za krivično pravo odnosno advokat za porodično pravo može da pruži svu pravnu pomoć u vezi porodičnog nasilja i da zastupa lica pred navedenim organima.