Skip to main content

Privredno pravo obuhvata sve pravne norme kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata, njihov odnos prema državi i njihovi uzajamni pravni poslovi u vezi sa prometom robe i novca. Centralno mesto privrednog prava zauzimaju sva pravna pitanja i regulative koje se odnose na privredne subjekte. Subjekti privrednog prava su sva fizička i pravna lica, koja u privrednopravnom prometu mogu biti nosioci prava i obaveza. Subjekti privrednog prava (privredni subjekti) su sva fizička i pravna lica, organizovana u formi preduzetnika, privrednih društava u vidu ortačkog društva, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva, kao i drugi oblici obavljanja privrednih delatnosti u skladu sa posebnim zakonima kao što su zadruge, banke, berze, osiguravajuća društva, javna preduzeća koje osniva država.

Privredno pravo se bavi pitanjima kao što su osnivanje i registracija pravnih lica, ugovorni odnosi između pravnih lica,

zaštita konkurencije, radno pravo, pravo intelektualne svojine, stečaj i likvidacija privrednih društava

Osnivanje i registracija privrednih društava se vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, pri čemu forme osnivanja mogu biti različite – privredna društva, preduzetnici i druge organizacije. Tokom poslovanja privredni subjekti stupaju u različite poslovne i ugovorne odnose. Ugovorni odnosi, tako nastali, obuhvataju pravila koja uređuju sklapanje, izvršenje i raskid ugovora (kupoprodajni ugovori, ugovori o uslugama, franšizni ugovori i druge vrste poslovnih sporazuma) između privrednih subjekata. Za privredne subjekte je važno pitanje i zaštita konkurencije, kako bi se održalo fer poslovno okruženje. Zaštita konkurencije se odnosi na sva pravila o sprečavanju zloupotrebe monopolskog položaja, kartelnim praksama i drugim oblicima nelojalne konkurencije. Radno pravo obuhvata sve zakonske norme kojima se regulišu pravni odnosi između zaposlenih i poslodavaca, kao što su uslovi rada, zarada, radno vreme, otpuštanje i sva ostala pitanja u vezi zaposlenja. Privredno pravo štiti i prava intelektualne svojine, što obuhvata zaštitu autorskih prava, žigova, patenata i svih ostalih prisutnih oblika intelektualne svojine karakterističnih za poslovanje privrednih subjekata. U pojedinim slučajevima dolazi do stečaja ili likvidacije privrednih društava. Privredno pravo reguliše i sve postupke vezane za stečaj i likvidaciju, kako bi se zaštitila prava poverilaca i osigurala pravična raspodela imovine.

Advokat za privredno pravo pruža usluge koje se odnose na osnivanje i prestanak privrednog društva, potom pravne usluge koje se bave ugovorima robnog prometa i definisanjem ugovornih odnosa, advokat za privredno pravo obavlja poslove i zastupanja stranaka pred nadležnim organima povodom tužbi nastalih povredom privrednog prava ili prava privrednih subjekata, kao i zastupanja pred poreskim i drugim državnim organima.

Advokat za privredno pravo pruža pravnu pomoć prilikom osnivanja privrednih društava bez obzira na njihovu formu (ortačka društva, društva sa ograničenom odgovornošću, komanditna društva i akcionarska društva). Advokat za privredno pravo pruža usluge registracije, osnivanja privrednih subjekata, u postupku registracije, advokat za privredno pravo izrađuje sva neophodna dokumenta za registraciju (osnivački akt, statut i drugo). Advokat za privredno pravo podnosi i dokumentaciju poreskim ustanovama. Prilikom gašenja pravnih lica, advokat za privredno pravo izrađuje sva interna dokumenta i vrši prijavu nadležnim institucijama vezanim za prestanak rada privrednih društava. U postupku otvaranja stečaja ili likvidacije privrednog društva, advokat za privredno pravo pruža sve pravna objašnjenja postupka i pomaže pravnim savetima, izradom dokumenata i zastupanjem pravnih lica pred nadležnim institucijama.

Advokat za privredno pravo tokom poslovanja privrednih subjekata, stručnim, kompleksnim i celovitim tumačenjem zakonskih odredbi, pomaže privrednim subjektima kako bi osigurali dobro korporativno upravljanje, stabilnost poslovanja i pravno uređeno poslovanje u odnosu na druge privredne i finansijske subjekte. Advokat za privredno pravo pruža pravne usluge vezane i za korporativno restrukturiranje, potom pravne poslove i izradu dokumentacije vezano za prenos udela u privrednim društvima, kao i pravne poslove i izradu dokumentacije vezane za zajedničko ulaganje.