Skip to main content

Zakon kojim se u najvećoj meri reguliše pitanje pravnog položaja privrednih subjekata, a time i privredno pravo u Srbiji, je Zakon o privrednim društvima. Zakonom o privrednim društvima se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Advokat za privredna društva pruža usluge koje se odnose na:
• statusni deo privrednog prava (osnivanje i prestanak privrednog društva),
• pravne usluge iz dela privrednog prava koji se bavi ugovorima robnog prometa i definiše ugovorne odnose u svrhu uređivanja pravnih poslova privrednih subjekata u vezi sa prometom robe i novca,
• zastupanje stranaka pred nadležnim organima povodom tužbi nastalih povredom privrednog prava ili prava privrednih subjekata,
• zastupanje pred poreskim i drugim državnim organima.

Advokat za privredna društva pruža sve pravne usluge iz domena privrednog prava (poslovnog prava, trgovinskog prava, ugovornog prava) koja su od značaja za osnivanje, registraciju, obavljanje delatnosti, gašenje subjekata privrednog prava ili njihovo zastupanje pred nadležnim organima i institucijama.

Advokat za privredna društva pruža sledeće pravne usluge iz oblasti privrednog prava, deo koji se odnosi na osnivanje privrednih društava:
– osnivanje privrednih subjekata (sastavljanje osnivačkog akta, statuta privrednog društva i drugih dokumenata kod statusnih promena privrednih društava),
– osnivanje i registracija ogranaka privrednih subjekata,
– registracija privrednih društava (podnošenje prijava u APR, poreskim organima i drugim državnim institucijama shodno delatnosti preduzeća).

Advokat za privredna društva pruža pravne usluge koje odnose na:
– pravni konsalting i pravne radnje kod osnivanja, registracije, poslovanja, gašenja povezanih pravnih lica,
– pravne usluge vezane za korporativno upravljanje,

Advokat za privredna društva svim zainteresovanim klijentima iz oblasti privrednog prava olakšava poslovanje na način da sklapa sve one ugovora neophodnih za nesmetano, međusobno poslovanja privrednih subjekata (ugovor o kupoprodaji robe i usluga, ugovor o osiguranju, ugovor o konsaltingu, ugovor o lizingu, ugovor o komisionu, ugovor o franšizingu, ugovor o radnom odnosu, ugovor o zakupu, ugovor o građenju, ugovor o kreditu, ugovor o nepokretnosti, ugovor o posredovanju i drugi ugovori u privredi).

Advokat za privredna društva, prilikom zatvaranja privrednih društava pruža pravne usluge:
– pravne usluge vezane za stečajni postupak,
– pravne usluge vezane za likvidaciju privrednih društava,

Advokat za privredna društva pruža i druge usluge od značaja za privredno društvo, kao što su:
– pravne usluge vezane za kreditno poslovanje subjekata privrednog prava (usluge vezane za bankarske poslove),
– priprema i sastavljanje dokumentacije u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih i nadzornih odbora,
– pravni poslovi i dokumentacija vezana za prenos udela u privrednim društvima,
– pravni poslovi i dokumentacija vezana za zajedničko ulaganje,

Advokat za privredna društva pruža i usluge zastupanja privrednih društava i odgovornih lica u privrednom društvu zastupanjem:
– privrednog društva pred poreskim, prekršajnim organima i sudovima,
– privrednog društva u svim privredno-pravnim sporovima,
– privrednog društva u parničnim sporovima,
– privrednog društva za krivična dela u vezi sa privredom.

Kako se privredno pravo bavi i pitanjima koja se odnose na trgovinu odnosno robni promet, često se naziva i trgovinsko pravo ili ugovorno pravo. Trgovina, kao privrednu delatnost, se definiše kao ukupnost svih oblika trgovačkih aktivnosti, od nabavke robe od proizvođača do njene isporuke konačnom potrošaču. Trgovinsko pravo uređuje osnove nastanka privrednih društava koja se bave trgovinom, kao i ponašanje privrednih subjekata u poslovima trgovine. Trgovinsko pravo određuje osnove trgovine kao delatnosti, kroz aktivnosti osnivanja privrednih subjekata čije je osnovna delatnost trgovina, njihovog nastanka kao subjekata trgovine, kao i utvrđivanje uslova rada trgovinskih pravnih subjekata.

Advokat za privredna društva podjednako sve pravne usluge pruža trgovinskim kompanijama, od usluga osnivanja, konsaltinga tokom poslovanja, izrade akata i ugovora, pa do zastupanja u postupcima pred svim nadležnim organima.