Skip to main content

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Radni odnos je pravni odnos između subjekata radnog prava. Subjekti radnog prava su nosioci prava i obaveza iz radnog odnosa – poslodavac i zaposleni. Radni odnosi mogu biti individualni i kolektivni.

Radno pravo obuhvata skup svih onih pravnih normi kojima se reguliše:
– nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa,
– pravni položaj subjekata radnog prava (poslodavci, zaposleni, sindikati, država, udruženja poslodavaca, službe za zapošljavanje, fondovi za socijalno osiguranje, inspekcija rada).

Advokat za radno pravo, pravo pruža pravnu pomoć (pravnim i fizičkim licima) i

daje stručne savete u vezi svih pravnih pitanja iz oblasti radnog prava i rada.

Advokat za radno pravo se bliže bavi pravnim pitanjima koja se odnose na:
• nastanak radnog odnosa,
• pravni položaj zaposlenih,
• pravni položaj poslodavca,
• promene u vezi radnog odnosa,
• izrada poslovnih akata u vezi radnog prava i radnih odnosa,
• prestanak radnog odnosa,
• zastupanje stranaka povodom tužbi iz radnog odnosa.

U pogledu pitanja zasnivanja radnog odnosa, advokat za radno pravo pruža usluge koje obuhvataju precizno i stručno tumačenje prava zaposlenih iz radnog odnosa, kao što su sklapanje odgovarajućeg ugovora o radu, zaštita zaposlenog na radu, zaštita svih prava zaposlenih, ako što su pravo na zaradu, godišnji odmor, bolovanje, isplatu zarade, zaštita posebnih kategorija zaposlenih, zaštita od nezakonitog otkaza o radu. Advokat za radno pravo, u ovom segmentu radnog prava, takođe pruža usluge stavljanja ugovora o radu, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu za potrebe poslodavaca, kako bi se osigurala usklađenost svih internih akata sa Zakonom o radu i obezbedio nastanak radnog odnosa u skladu sa zakonom.

Pravni položaj zaposlenih i poslodavaca je regulisan Zakonom o radu, te su na taj način definisana njihova prava i obaveze. Advokat za radno pravo istupa i za potrebe zaposlenih i potrebe poslodavaca, kako bi njihova prava i pravni položaj tokom radnog odnosa bio na zakonski način utemeljen. Advokat za radno pravo daje zaposlenima stručna mišljenja povodom radnih odnosa i svih zakonskih odredbi koji ga uređuju, detaljno informiše u vezi zaštite od zlostavljanja na radu (mobing), diskriminacije i o drugim zakonom zagarantovanim pravima zaposlenih. Advokat za radno pravo pruža usluge savetovanje i iz oblasti poreskog prava, kao bitnog elementa kod izbora poreski optimalne politike zarada za poslodavca. Advokat za radno pravo osigurava, svojim angažovanjem, poslodavcima, pomoć pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih.

Pored Zakona o radu, kao najvažnijeg zakonskog akta koji određuje radno pravo, poslodavci su u obavezi da izrađuju i interna dokumenta u skladu sa odredbama zakona o radu. Advokat za radno pravo, u to smislu, pruža sledeće usluge poslodavcima: izrada kolektivnih ili izrada pravilnika o radu i ostalih pravnih akata u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa, izrada pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, izrada pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije, izrada ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada, izrada otkaza ugovora o radu.

Advokat za radno pravo, u skladu sa izmenama uslova rada i obimom poslovanja poslodavca, omogućava da se na zakonski način izvrše izmene ugovora o radu i ostalih pravnik akata poslodavca, čime se štiti pravni položaj i zaposlenih i poslodavaca.

Ukoliko dođe do nezakonitog prestanka radnog odnosa, advokat za radno pravo, prilikom podnošenja tužbe za povredu radnog prava, prikuplja potrebnu dokumentaciju i zastupa stranke pred nadležnim organima u cilju zaštite njihovih prava iz radnog odnosa.