Skip to main content

Ugovor je najčešća forma pravnih odnosa. Postupak usaglašavanja njihovih volja naziva se zaključivanje ili sklapanje ugovora. Lica koja sklapaju ugovor su ugovorne strane. Ugovorom se određuju prava i obaveze ugovornih strana. Postojanje ugovora, kao načina da se regulišu odnosi između fizičkih i/ili pravnih lica, je karakteristično i prisutno u gotovo svim pravnim oblastima. Ugovori su najzastupljeniji u oblasti građanskog prava, koje obuhvata stvarno pravo, obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, radno pravo, korporativno pravo, medijsko pravo, kao i pravo intelektualne svojine.

Kako bi ugovor bio pravnovaljan, poželjno je izradu ugovora poveriti advokatu za ugovore. Kod sačinjavanja bilo koje vrste ugovora, advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore, će upoznati stranke sa svim pravima i obavezama koje proističu iz određene vrste ugovora shodno poslu povodom kog se ugovor zaključuje, pravnim karakteristikama ugovora, zakonskim regulativama kojima je ugovor regulisan, kao i posledicama nepoštovanja odredbi ugovora.

Advokat za ugovore pruža pravne usluge izrade ugovora iz svih pravnih oblasti u kojima se oni javljaju:

• ugovori iz oblasti imovinskog i naslednog prava,

• ugovori iz oblasti porodičnog prava,

• ugovori iz oblasti radnog prava,

• ugovori iz oblasti obligacionog prava i svih akata koji proizilaze iz Zakona o privrednim društvima (korporativno pravo), kao i radnog prava.

Advokat za ugovore pruža usluge izrade svih vrsta ugovora vezanih za imovinu i nasleđivanje:
– ugovor o kupoprodaja pokretnih stvari,
– ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
– ugovor o poklonu, kao i ugovor o zakupu,
– svojine, državine, hipoteke i prava službenosti,
– ugovor o doživotnom izdržavanju (izdržavanju (naslednopravni ugovor kojim se primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili nekih prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da primaoca izdržavanja, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga sahrani posle smrti),
– ugovor o raspodeli imovine za života
– ugovor o građenju.

Advokat za ugovore, sa pravnom ekspertizom iz oblasti porodičnog prava pruža pravne usluge, koje su od važnosti za ugovorne strane, a koje podrazumevaju davanje pravnih saveta i mišljenja od početka pravnog posla, preko njegove realizacije, pa do eventualnog raskida ugovora i posledica koje se u tom slučaju mogu javiti. Advokat za ugovore, koji proizilaze iz pravnih odnosa u porodičnom pravu, najčešće pruža pravne usluge vezane za:
– izradu ugovora o deobi bračne imovine (deoba zajedničke i posebne imovine supružnika kod razvoda braka ili sklapanjem bračnog ugovora),
– predbračne i bračne ugovore i sve ostale vrste ugovora koji se mogu javiti kod razvoda braka (sačinjavanje ugovora o sporazumnoj deobi bračne imovine).

Advokat za ugovore iz oblasti radnog prava pruža ekspertske pravne usluge koje pokrivaju sva pitanja iz radnog prava, kako za zaposlene, tako i za poslodavce. Advokat za ugovore, specijalizovan za radno pravo sačinjava:
– ugovore o radu (u skladu sa Zakonom o radu),
– ugovore o delu (ugovor koji se zaključuje između naručioca posla i izvršioca posla, koji nema status zaposlenog, već radi na određeno vreme van radnog odnosa i on nema nikakva prava iz radnog odnosa),
– anekse ugovora o radu,
– sve vrste ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Advokat za ugovore iz oblasti obligacionog prava, privrednim subjektima, kao nosiocima prava i obaveza iz obligacionih odnosa, pruža pravne usluge izrade osnovnih ugovora, ka o i svih pratećih ugovora iz obligacionih odnosa. Advokat za ugovore iz oblasti obligacionog prava može svojim pravnim znanjem i iskustvom pomoći kod sačinjavanja svih vrsta ugovora koji proističu iz pravnih obligacionih poslova. Vrste ugovora u privredi, koje su najčešće prisutne:
– ugovor o špediciji,
– ugovor o kupoprodaji robe,
– ugovor o trgovinskom zastupanju,
– ugovor o međunarodnom zastupanju,
– ugovor o lizingu,
– ugovor o razmeni,
– ugovor o osiguranju,
– ugovor o komisionu,
– ugovor o kreditu,
– ugovor o zajedničkom ulaganju i druge vrste ugovora i
– mnoge druge, tzv. neimenovane ugovore.

U slučaju tužbi po osnovu nepoštovanja ugovornih odredbi, advokat za ugovore vodi sudske postupke i zastupa stranke pred nadležnim organima.