Skip to main content

Privredno društvo je poslovni subjekt, koji ima statusom pravnog lica koje samostalno obavlja delatnost proizvodnje, prodaje i vršenja usluga na tržištu u cilju sticanja dobiti. Osnovne karakteristike privrednog društva su ekonomska i pravna samostalnost. Osnivanje privrednog društva zahteva postojanje određenih akata, kao što je osnivački akt.

Osnivački akt je ugovor o osnivanju privrednog društva.

Osnovne karakteristike ugovora o osnivanju privrednog društva su:

  • sačinjava se u pisanoj formi (forma ad solemnitatem),
  • ima obligaciona dejstva, koja se ogledaju u sposobnosti ugovornih strana, formi ugovora, predmetu ugovaranja, saglasnosti volja i kauza,
  • osnov je nastanka građanskog ortakluka (definiše prava i obaveze za osnivače bazirana na ugovornoj osnovi),
  • ima statusna institucionalna dejstva, jer na njegovoj osnovi nastaje privredno društvo kao pravni subjekat, te je neophodno da sadrži sve zakonom propisane bitne elemente,
  • ugovorne strane mogu biti i fizička i pravna lica (ugovor je multilateralan),
  • sadrži zajednički cilj osnivača (affectio societatis).

Svaka vrsta privrednog društva, pored osnovnih karakteristika ugovora o osnivanju, sadrži i neke svoje specifičnosti.

Kod ortačkog društva ugovor o osnivanju mora, na osnovu zakona, da sadrži: poslovno ime društva, sedište, delatnost društva, cilj društva zbog kojeg je osnovano, određenje osnivača i određenje vrste i vrednosti uloga svakog ortaka, zastupnike društva. Pored osnivačkog akta, ortačko društvo može da ima i ugovor ortaka društva, kojim se bliže uređuje upravljanje društvom, međusobne odnose ortaka društva, kao i odnosi prema društvu.

Komanditno društvo se osniva ugovorom o osnivanju društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ugovor o osnivanju mora da sadrži sledeće obavezne elemente: označavanje fizičkog ili pravnog lica ortaka ovog društva, poslovno ime i sedište društva, označavanje vrste i vrednosti uloga svakog ortaka i označavanje delatnosti društva. Osnivačkim ili drugim aktom komanditnog društva neophodno je odrediti i zastupnike društva. Pored ugovora o osnivanju, ovo društvo može da ima i ugovor ortaka i komanditora društva.

Društvo sa ograničenom odgovornošću nastaje sačinjavanjem osnivačkog akta odnosno ugovora o osnivanju kada je prisutno više osnivača društva (kod jednočlanog je dovoljna odluka o osnivanju). Bitni i obavezni elementi ugovora o osnivanju su: označavanje osnivača društva sa ograničenom odgovornošću, navođenje članova društva, poslovnog imena i sedišta društva, njegovu delatnost, kao i cilj osnivanja. Prema Zakonu o privrednim društvima postoji mogućnost izmene ugovora osnivanju ukoliko postoji saglasnost svih članova društva o izmeni.

Akcionarsko društvo, kao društvo kapitala, se osniva sačinjavanjem ugovora o osnivanju akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Prema navedenom zakonu obavezni elementi osnivačkog akta akcionarskog društva su: označavanje osnivača, poslovno ime i sedište, delatnost, označavanje da li je društvo otvoreno ili zatvoreno, kao i vrste i vrednosti osnovnog kapitala, upisanog i uplaćenog kapitala, broj, vrstu i klasu akcija, njihovu nominalnu ili računovodstvenu vrednost, označavanje osnivača koji ulažu nenovčane uloge, opis tih uloga i broj i vrstu akcija, vreme osnivanja društva, troškove osnivanja i posebne pogodnosti koje se daju osnivačima. Prema Zakonu o privrednim društvima osnivački akt akcionarskog društva može da sadrži i druge elemente, pored obaveznih.

U slučaju osnivanja privrednog društva, advokat za privredno pravo pruža svu neophodnu pravnu pomoć privrednim društvima. Advokat za privredno pravo istupa kao stručno savetodavno lice i ujedno priprema svu neophodnu dokumentaciju za osnivanje privrednih društava, udruženja, fondacije i drugih oblika organizovanja. Advokat za privredno pravo vrši poslove registracije poslovnih podataka, promene i podnošenje ostalih registracionih prijava u Agenciji za privredne registre. Nadalje, advokat za privredno pravo za sva privredna društva pruža usluge pripreme neophodne dokumentacije i savetovanja prilikom statusnih promena, povećanja i smanjenja kapitala društva. Tokom poslovanja privrednog društva, advokat za privredno pravo vrši pravno savetovanje u vezi sa korporativnim upravljanjem društva. Kod samog postupka osnivanja, advokat za privredno pravo izrađuje osnivački akt, statut, ugovor članova društva, pravilnik, interne procedure, odluke i sve druge pojedinačne i opšte akte privrednih društava u skladu sa zakonskim odredbama. Advokat za privredno pravo može da na kvalifikovan način obavi sve neophodne radnje u vezi pripreme, savetovanja i sastavljanja akata u vezi sa održavanjem skupština društva i sednica upravnih, izvršnih i nadzornih odbora.