Skip to main content

Deeksproprijacija je postupak poništaja pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji. Deeksproprijacija je proces kojim se eksproprijatu vraća imovina koja mu je eksproprisana, ista ili druga u zamenu, a ako to nije moguće vrši mu se isplata propisane novčane naknade.

Deeksproprijacija se vrši u slučaju

kada nije ispunjena svrha izvršenja eksproprijacije.

Postupak deeksproprijacije je moguće pokrenuti u slučajevima kada korisnik eksproprijacije u roku od 3 godine od pravnosnažnosti odluke o naknadi tj. od dana zaključenja sporazuma o naknadi, nije izvršio, prema prirodi objekta, znatnije radove na objektu radi čije izgradnje je izvršena eksproprijacija.

Zahtev za deeksproprijaciju se podnosi organu nadležnom za imovinskopravne poslove jedinice lokalne samouprave, koji je u postupku eksproprijacije doneo pravnosnažno rešenje o eksproprijaciji. Ukoliko je na nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije bilo više suvlasnika, potrebno je da zahtev za deeksproprijaciju podnese većina ranijih sopstvenika.

Čest je slučaj da oduzete parcele nisu privedene nameni ili su delimično privedene, kada su eksproprisane za gradnju stambenog bloka, ulice, poslovnih zona itd. što se dešavalo u gradskim područjima koja su ozbiljno gradila i koja su planski urbanizovane, kao što su opštine Novi Beograd, Čukarica, Rakovica, neki delovi Voždovca.

Faktička eksproprijacija postoji u slučaju izgradnje infrastrukturnih objekata bez donošenja rešenja o eksproprijaciji, primera radi ukoliko je put priveden nameni, formirana je ulica kao posebna parcela, ulica dobila ime, vode se objekti koji imaju kućne brojeve i kroz i na ulicu su prošle vodne instalacije (struja, gas, kanalizacija, voda), a vlasniku nije isplaćena naknada.

Advokat za imovinsko pravne odnose (advokat za imovinu) vlasniku imovine koja je deeksproprisana pruža pravne usluge, koje obuhvataju procenu da li su tokom rešenjem o eksproprijaciji bile obuhvaćene sve nekretnine i njeni pripadajući građevinski dodaci i objekti, kako bi deeksproprijacija bila u celosti realizovana u interesu vlasnika imovine. Advokat za imovinsko pravne odnose (advokat za imovinu) takođe pruža vlasniku imovine pravne savete i rešenja (žalbe, angažovanje veštaka) u slučaju da oduzeta imovina od strane korisnika nije privedena željenoj nameni i određenom javnom interesu, kako bi u postupku deeksproprijacije bilo doneto rešenje nadležnog organa u skladu sa činjeničnim stanjem pre oduzimanja imovine vlasnika.