Skip to main content

Zakonom o privrednim društvima su uređene i definisane statusne promene privrednih subjekata, uslovi sprovođenja statusnih promena, vrste statusnih promena, način na koji se one vrše, kao i neophodna dokumentacija koja ih prati.

Među potrebnom dokumentacijom, shodno zakonu, su i sledeći izveštaji:

• finansijski izveštaji, sa mišljenjem revizora, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke skupštine o statusnoj promeni;

• izveštaj revizora o izvršenoj reviziji statusne promene;

• izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, o statusnoj promeni.

Finansijski izveštaji o statusnoj promeni

Prema Zakonu o privrednim društvima kod statusnih promena sastavlja se vanredni finansijski izveštaj, koji čine Bilans stanja i Bilans uspeha, što podrazumeva da se na dan koji prethodi statusnoj promeni:
• organizuje popis imovine i obaveza,
• izvrši zaključak poslovnih knjiga,
• sastave i prezentiraju bilans stanja i bilans uspeha, koji se u roku od 60 dana dostavljaju Agenciji za privredne registre.

Zakon dozvoljava da u vezi finansijskih izveštaja društvo koristiti:
1) poslednje godišnje finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora, ako od završetka poslovne godine do dana donošenja odluke skupštine o statusnoj promeni nije prošlo više od šest meseci ili
2) polugodišnje finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora, ako je od završetka poslovne godine do dana donošenja odluke skupštine o statusnoj promeni prošlo više od šest meseci.

U društvu koje nije javno akcionarsko društvo, izveštaj revizora nije potreban ako se svi članovi svakog društva koje učestvuje u statusnoj promeni saglase da se taj izveštaj ne sačinjava.

Izveštaj revizora o statusnoj promeni

Druga vrsta izveštaja koji prate statusnu promenu su izveštaji revizora, koji mogu biti redovni, posebni i vanredni izveštaji revizora.

Za javna akcionarska društva su godišnji finansijski izveštaji revizora obavezna. Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju javnog akcionarskog društva dostavi pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva, kao i obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

Posebna revizija je revizija kojom se može proveravati:
1) procena vrednosti nenovčanog uloga ili
2) vrednost i uslovi pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti iz člana 470. ovog zakona.

Vanredna revizija je revizija finansijskih izveštaja koji su već bili predmet revizije, a koja se može preduzeti ako:
1) postoji sumnja da revizija finansijskih izveštaja nije sprovedena u skladu sa zakonom i propisanim računovodstvenim standardima i postupcima ili
2) finansijski izveštaji ne sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima ili su ove napomene nepotpune.

Izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora o statusnoj promeni

Odbor direktora, odnosno izvršni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, društva koje sprovodi statusnu promenu sačinjava detaljan pisani izveštaj koji sadrži naročito:
1) ciljeve koji se žele postići statusnom promenom, sa analizom očekivanih ekonomskih efekata na društva koja učestvuju u statusnoj promeni;
2) objašnjenje pravnih posledica zaključenja ugovora o statusnoj promeni, odnosno usvajanja plana podele;
3) obrazloženje srazmere zamene akcija ili udela;
4) podatke o izmenama ugovora o statusnoj promeni, odnosno plana podele, ako su takve izmene izvršene na osnovu izveštaja revizora o reviziji statusne promene;
5) podatke o značajnijim promenama imovine i obaveza društava koja učestvuju u statusnoj promeni do kojih je došlo nakon datuma sa kojim su izrađeni finansijski izveštaji.