Skip to main content

Način upravljanja preduzećem (privrednim društvom) određuje poslovnu sposobnost i iskorišćenost kapaciteta preduzeća, kao i njegov finansijski status, rezultat poslovanja i konkurentnost. Tržišni položaj privrednog subjekta, meren profitom i konkurentnošću, je u direktnoj vezi sa načinom njegovog vođenja odnosno sistemom kojim se upravlja i kontroliše poslovanje kompanije.

Postoje brojne definicije vezane za upravljanje preduzećem odnosno korporativnim upravljanjem.

Korporativno upravljanje je sistem upravljanja preduzećem, koji uključuje odnose između uprave preduzeća, nadzornog odbora i akcionara sa jedne strane,

kao i odnose između ostalih interesenata unutar i izvan preduzeća (radnika, dobavljača, kupaca i zajednice) sa druge strane.

Korporativno upravljanje je način upravljanja preduzećem kojim se štite prava akcionara i obavezuje menadžment akcionarskog društva da donosi poslovne i druge odluke koje su u isključivo najboljem interesu akcionara (preduzeća).

Prema OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) korporativno upravljanje se definiše kao „upravljanje koje obuhvata skup odnosa između uprave preduzeća, njenog upravnog odbora, njenih akcionara i drugih zainteresovanih strana. Korporativno upravljanje takođe obezbeđuje strukturu putem koje se određuju ciljevi preduzeća, kao i sredstva postizanja tih ciljeva i praćenje rezultata“.

Prema Kodeksu korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije korporativno upravljanje je definisano kao upravljanje koje „omogućava privrednom društvu da privuče ljudski i finansijski kapital, da efikasno vodi poslovanje i obezbedi dugoročni i održivi razvoj, uzimajući u obzir i interese vlasnika i interese drugih strana koje imaju legitimne interese u poslovanju društva. Korporativno upravljanje je skup pravila i ponašanja koja određuju kako se upravlja društvima kapitala i kako se ona kontrolišu, strateški uređujući odnose između menadžera, članova nadzornog odbora i odbora direktora, članova/akcionara i ostalih zainteresovanih strana.“

Karakteristike korporativnog upravljanja:
1. proces je kontrole menadžera,
2. prilikom donošenja odluka se uzimaju u obzir interesi internih zainteresovanih strana (akcionari, menadžeri, zaposleni) i eksternih zainteresovanih strana (poverioci, ostali na koje utiče poslovanje preduzeća),
3. obezbediti odgovorno ponašanje i poslovanje,
4. postizanje maksimalnog nivoa efikasnosti i profitabilnosti preduzeća.

Ciljevi korporativnog upravljanja su:
– obezbeđenje priliva kapitala,
– efikasno poslovanje firme,
– maksimiziranje prihoda.

Ciljevi korporativnog upravljanja se mogu postići samo ukoliko su jasno definisane strategije efikasnog poslovanja menadžmenta preduzeća, kojima se određuje položaj investitora (prava i obaveza investitora i način privlačenje svežeg kapitala), kao i tehnike za pravilno investiranje eksternog kapitala (obezbediti povrat prihoda na uloženo u cilju rasta kompanije).

Dobro i uspešno korporativno upravljanje omogućava ostvarivanje ciljeva korporativnog upravljanja, koji doprinose ekonomskom razvoju i rastu kompanije u čemu značajnu ulogu imaju advokati za korporativno (privredno i trgovinsko pravo).

Za sva pravna pitanja, vezana za korporativno upravljanje, možete kontaktirati Advokatsku kancelariju Slavica Janjić, Beograd.