Skip to main content

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti je zakonom regulisana na više nivoa, a prvenstveno Ustavom Republike Srbije. Prema Ustavu RS zajemčena je zaštita podataka o ličnosti, dok je njihovo prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje uređeno detaljnije Zakonom o zaštiti podata o ličnosti. Zakonodavac propisuje da svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.

Da bi podaci o ličnosti, koji se prikupljaju i obrađuju tokom svakodnevnog obavljanja delatnosti privrednog društva, mogli da se prikupljaju, obrađuju i koriste, neophodno je poštovati određena načela obrade podataka o ličnosti od strane rukovaoca podacima.

Načela, pripisana zakonom, podrazumevaju da se podaci o ličnosti moraju:

1) obrađivati na zakonit način, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose,

2) prikupljati samo u svrhe koje su konkretnom aktivnošću privrednog društva određene, izričite, opravdane i zakonite, te da se dalje ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim, jasno navedenim, svrhama,

3) biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je minimalno neophodno u odnosu na svrhu same obrade,

4) biti tačni i ažurirani odnosno moraju biti preduzete sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave,

5) čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u onom roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade podataka o ličnosti,

6) obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka (zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom.

U slučaju da je obrada podataka o ličnosti u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, lice imenovano za obradu podataka (rukovalac) je u obavezi da na savestan način oceni da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu je neophodno da uzme u obzir dodatna načela i to:

  • proceni da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade,
  • razmatra okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, što uključuje i odnos između rukovaoca i lica na koje se podaci odnose,
  • utvrdi prirodu samih podataka, sa posebnim osvrtom na to da li se obrađuju posebne vrste podataka o ličnosti, odnosno podaci o ličnosti u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim u skladu sa zakonom,
  • razmotri i sagleda moguće posledice dalje obrade za lice na koje se podaci koji se prikupljaju odnose,
  • mogućnosti primene odgovarajućih mera zaštite, kao što su kriptozaštita i pseudonimizacija.

Advokat za privredna društva (advokat za privredno pravo) angažovan od strane privrednog društva, koji ima potrebu za prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti, može pružiti sve neophodne pravne informacije, tumačenjem zakonskih normi iz ove oblasti, posebno kada se radi o zaštiti podataka. Pored stručnog i detaljnog informisanja, advokat za privredna društva (advokat za privredno pravo) sačinjava Pravilnik o politici zaštite podataka o ličnosti uvažavajući sva načela koja je neophodno tom prilikom poštovati. Advokat za privredna društva (advokat za privredno pravo) ima poseban edukativni program za rukovaoce podacima o ličnosti u okviru privrednih društva, kako bi se obrada podataka o ličnosti vršila na strogo zakonskim osnovama, kao vrlo osetljiva materija u okviru savremenih uslova poslovanja. Advokat za privredna društva (advokat za privredno pravo) pruža i pravne usluge zastupanja privrednih društava pred zakonom u sudskim postupcima usled neadekvatne politike zaštite podataka o ličnosti u cilju zaštite najboljeg interesa klijenata.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd okuplja tim stručnjaka iz svih pravnih oblasti. Ukoliko je privrednom društvu potrebno usklađivanje poslovanja sa zakonima koji uređuju prikupljanje, obradu i zaštitu podataka o ličnosti, kancelarija pruža sve pravne i advokatske usluge od značaja za zakonit rad preduzeća u ovoj oblasti.