Skip to main content

Nasledno pravo se bavi pitanjem nasleđivanja. Nasleđivanje ima imovinski karakter i najčešće se označava kao prelazak imovine umrlog lica na druga lica. Nasledno pravo podrazumeva da nasleđivanje može biti dvojako – zakonsko i testamentarno. Kad su naslednici bliski srodnici preminulog, reč je o zakonskom naslednom pravu, a u slučaju kada su naslednici lica van kruga zakonskih naslednika reč je o testamentarnom nasleđivanju.

Nasledno pravo i nasleđivanje su složene pravne kategorije, jer je reč o promeni imovinskopravnog odnosa, koji je često praćen i poreskim obavezama, te je poželjno angažovati stručno lice koje se bavi svim pitanjima kao što je nasledno pravo – advokat za nasledno pravo.

Nasledno pravo, pa time i ravne usluge koje pruža advokat za nasledno pravo, uključuju: prane postupke koji se odnose na ostavinsku raspravu, parnične i druge postupke povodom naslednopravnih odnosa, namirenje potraživanja u ostavinskom postupku i obezbeđenje zaostavštine, sastavljanje, poništaj i raskid naslednopravnih ugovora (ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života), te sve pravne radnje vezane za testament (sastavljanje, izvršenje i poništaj), postupak proglašenja testamenta, sastavljanje ugovora o poklonu i prateće poreske radnje povodom nasleđivanja, poslovi upravljanja i korišćenja zajedničkih nepokretnih i pokretnih stvari, kao i proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti.

Advokat za nasledno pravo pruža svu neophodnu pravnu pomoć kako pojedincima, tako i porodicama odnosno svim naslednicima u vezi sa procesom nasleđivanja i pitanjima koja proizilaze iz naslednog prava.

Nasledno pravo predviđa da se nasleđuje po naslednim redovima tako što naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda. Nasledno pravo, u ovoj oblasti predviđa i postojanje nužnog dela naslednika. Kod nasleđivanja, prema odredbama Zakona o porezima na imovinu svaki pojedinac (fizičko lice), koji nasledi imovinu ili je dobije kao poklon, podleže plaćanju poreza na nasleđe i poklon. Porez na nasleđe i poklon se odnosi i na pravna lica, te ono pravno lice koje primi imovinu kao poklon postaje obveznik poreza na nasleđe i poklon. Advokat za nasledno pravo pruža pravne usluge iz oblasti nasleđivanja, uključujući i poreze. Advokat za nasledno pravo daje pravno valjane i stručne savete kako regulisati poresku obavezu, kako preračunati poresku stopu, kako odrediti koja imovina podleže poreskoj obavezi odnosno oslobađanju od plaćanja poreza, u kojim rokovima i na koji način prijaviti poresku obavezu. Advokat za nasledno pravo se bavi pitanjima imovine ili udela u imovini pravnog lica, a nastaje tokom ostavinskog postupka, podelom bračne imovine ili u postupku prenosa udela u privrednim društvima.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd je svim zainteresovanim licima (fizičkim i pravnim) na raspolaganju za sva pitanja iz oblasti nasledno pravo. Pored informisanja klijenta u njegovom najboljem interesu, kancelarija pruža i sve pravne usluge u vezi nasleđivanja, izrade dokumentacije i zastupanja stranaka.