Skip to main content

Radno pravo se definiše kao skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa. Radno pravo određuje i pravni položaj subjekata radnog prava. Subjekti radnog prava su nosioci prava i obaveza iz radnog odnosa – poslodavac i zaposleni.

Radno pravo je i grana pozitivnog prava, ona koja podrazumeva primenu pravnih normi i načela sadržanih u radnom zakonodavstvu. Radno pravo ima za cilj da obezbedi socijalnu pravdu i radno-socijalni mir.

Radno pravo je grana prava koja izučava radne odnose,

kao posebnu kategoriju društvenih odnosa.

Radni odnos je pravni odnos između subjekata radnog prava. Radni odnosi mogu biti individualni i kolektivni.

Važni elementi pravne oblasti radno pravo su:
– dobrovoljnost stupanja u radni odnos, kojim se zabranjuje svaki oblik prinudnog rada, posebno od značaja kod maloletnih lica,
– sloboda izbora koja se odnosi na izbor profesije, zasnivanja radnog odnosa i odabir poslodavca,
– lična radno pravna funkcionalna veza gde svaki pojedinac, tokom rada, biva u obavezi da lično i samostalno vrši određenu radnu funkciju i ne može je preneti na bilo koje drugo lice,
– subordinacija, koja se određuje kao pravna podređenost zaposlenog u radnom odnosu u odnosu na poslodavca, gde poslodavac ima disciplinsku, upravljačku i normativnu vlast,
– pravo na zaradu za rad svakog zaposlenog znači da radnik prima zaradu od poslodavca kao novčani ekvivalent za rad u radnom odnosu.

Radno pravo odnosno prava i obaveze iz radnog odnosa nalazi svoju primenu kod poslovanja svih privrednih subjekata, bez obzira na formu osnivanja.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada se uređuju Zakonom o radu i posebnim zakonima. Pored Zakona o radu, radne odnose iz oblasti radnog prava, a koji se direktno odnose na rad privrednih subjekata i pravno se dopunjuju, imajući obavezan karakter, su: poresko pravo, antikorupcijsko zakonodavstvo, zakonodavstvo u vezi socijalnog i penzijskog osiguranja, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti podataka o ličnosti, mobingu i drugi.

Advokat za radno pravo svoje usluge i rad iz oblasti prava radno pravo zasniva na uslugama:
• konsultacije i davanja svih potrebnih pravnih informacija u vezi radnog odnosa i radnog prava,
• sastavljanje potrebne dokumentacije iz oblasti radnog prava,
• zastupanja stranaka pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonima,
• pokretanja tužbe povodom kršenja prava iz radnog odnosa,
• prikupljanja svih dokumenata pre i tokom tužbenog postupka stranaka koje zastupa pred sudom,
• posredovanja između zaposlenih i poslodavaca povodom kršenja radnog prava.

Advokat za radno pravo pruža usluge svim subjektima radnog prava – zaposlenima i poslodavcima.

Advokat za radno pravo zaposlenima, kao subjektima oblasti prava radno pravo i radni odnosi, pruža kvalifikovana i stručna pravna objašnjenja u vezi svojih prava i obaveza iz radnog odnosa. Advokat za radno pravo poseban akcenat u pružanju ovih pravnih usluga stavlja na zaštitu prava radnika.

Angažovani advokat za radno pravo od strane poslodavca pruža niz prednosti u poslovanju poslodavcu, koje proizilaze pružanjem ekspertskih usluga advokata za radno pravo, te se time eliminiše kršenje zakona i zaposleni angažuju u skladu sa propisanim normama. Te usluge obuhvataju konsultacije, izradu svih dokumenata u vezi rada i radnog odnosa, posredovanje kao i zastupanje pred nadležnim organima.