Skip to main content

Radno pravo i radni odnosi se podjednako bave i pitanjima pravnog položaja zaposlenih i poslodavaca, kao ravnopravnih subjekata radnog prava. Kako su radno pravo i radni odnosi kompleksni i regulisani velikim brojem zakona, za sve zaposlene i poslodavce, koji žele adekvatnu pravnu podršku i zaštitu, advokat za radno pravo pruža sve neophodne pravne informacije o pravima i obavezama iz radnog odnosa koji se tiču zaposlenih i poslodavaca.

Advokat za radno pravo pruža pravnu pomoć (pravnim i fizičkim licima) i daje stručne savete u vezi svih pravnih pitanja iz oblasti radnog prava i rada.

Advokat za radno pravo iznalazi najbolje pravno rešenje za stranku (poslodavca i zaposlenog), prikuplja i izrađuje potrebnu dokumentaciju, zastupa stranke pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonom.

Advokat za radno pravo pruža zaposlenima kvalifikovana pravna objašnjenja u vezi svojih prava i obaveza iz radnog odnosa sa akcentom na njihova prava.

Advokat za radno pravo daje zaposlenima stručna mišljenja povodom radnih odnosa i svih zakonskih odredbi koji ga određuju. Advokat za radno pravo pruža zaštitu zaposlenima u postupku ugovaranja svih elemenata ugovora o radu. Advokat za radno pravo pruža i sledeće usluge iz oblasti rada, koje su od značaja za zaposlene:
– zastupanje zaposlenih u cilju zaštite od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca,
– naplatu zaostalih potraživanja po osnovu zarada i drugih primanja iz radnog odnosa (tužba ili prinudna naplata),
– zastupanja prilikom povrede prava kod nezakonitog otkaza,
– zastupanja prilikom zlostavljanja na radu (mobing),
– zastupanje prilikom regulisanja pitanja zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja,
– zastupanje stranaka pred svim nadležnim organima vezanim za oblast rada,
– sastavljanje tužbe protiv poslodavca i zastupanje stranke pred sudom,
– zastupanje u radnim sporovima u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom,
– savetovanje iz oblasti poreskog prava, kao bitnog elementa kod izbora poreski optimalne politike zarada,
– prava na godišnji odmor,
– pokretanje tužbe povodom nezakonitih elemenata aneksa ugovora o radu.

Advokat za radno pravo, sa užom specijalizacijom iz oblasti posredovanja, omogućava da se, angažovanjem kao posrednik, sporni odnosi iz oblasti rada reše putem pregovaranja i posredovanja, čime stranama u sporu (zaposleni i poslodavac) pomaže da postignu sporazum i dođu do željenog rešenja izbegavajući tužbu, kao krajnju meru.

Advokat za radno pravo se bavi zakonskim i pravnim pitanjima iz oblasti radnog prava i na strani poslodavaca. Advokat za radno pravo pruža niz prednosti u poslovanju poslodavcu, koje proizilaze pružanjem ekspertskih usluga advokata za radno pravo, te se time eliminiše kršenje zakona i zaposleni angažuju u skladu sa propisanim normama. Advokata za radno pravo pruža sledeće pravne usluge koje su vezane za poslodavce:-
– izrada pravilnika o radu i ostalih pravnih akata u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa,
– izrada pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja,
– izrada pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije,
– izrada ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada,
– izrada aneksa ugovora o radu,
– izrada otkaza ugovora o radu,
– pomoć pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih,
– učestvovanje u pregovorima kod zaključenja kolektivnog ugovora,
– uvođenje adekvatnih procedura i politika u skladu sa zakonima iz oblasti rada,
– izrada kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom (opštih, granskih i kolektivnih ugovora kod poslodavca i njihovo međusobno usklađivanje),
– zastupanje pred nadležnim organima povodom tužbe za povredu radnog prava iz radnog odnosa.
– savetovanje iz oblasti poreskog prava, posebno kod izbora poreski optimalne politike zarada,
– savetovanje i zastupanje u postupcima rešavanja viška zaposlenih.

Advokat za radno pravo angažovan od strane poslodavca će pružiti sve pravne usluge iz oblasti radnog prava u slučaju povrede prava od strane zaposlenih, kao što su zastupanje pred nadležnim organima povodom tužbe za povredu radnog prava iz radnog odnosa, kao i sastavljanje tužbi za naknadu materijalne štete pričinjenu poslodavcu protiv zaposlenih i zastupanje u radnim sporovima.

Kod prestanka radnog odnosa, advokat za radno pravo, prilikom podnošenja tužbe za povredu radnog prava, prikuplja potrebnu dokumentaciju i zastupa stranke pred nadležnim organima u cilju zaštite njihovih prava iz radnog odnosa.