Skip to main content

Zakonom o privrednim društvima se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja, a naročito osnivanje privrednih društava, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za položaj privrednih subjekata, kao i pravni položaj preduzetnika.

Forme privrednih društava, u skladu sa zakonom, mogu biti:
• preduzetnik,
• društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO),
• ortačko društvo,
• komanditno društvo,
• akcionarsko društvo.

Osnivanje firmi (privrednih subjekata i preduzetnika) otpočinje procesom registracije

u Registru privrednih subjekata.

Registracijom se stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija. Osnivanje firmi u ovoj fazi podrazumeva izbor forma osnivanja privrednog subjekta, kao i delatnosti kojom će se privredno društvo (preduzetnik) baviti. Privredno društvo, prilikom registracije bira pretežnu delatnost, kojom će se baviti u cilju sticanja dobiti. Pored pretežne delatnosti, pravno lice može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom, ali tako da promet koji ostvari mora biti 51% iz poslovnih aktivnosti pretežne delatnosti.

Osnivanje firmi, u skladu sa zakonom, podrazumeva da se definišu i elementi kao što su: sedište, poslovno ime, korišćenje pečata, zastupnici, ostala ovlašćena lica, prokura, imovinu, neto imovinu i osnovni kapital, prenos udela, procenu vrednosti nenovčanog uloga, registraciju i poslovanje ogranka, predstavništva, odgovornost društva i članova društva za poslovanje privrednog subjekta, pojam i poslovanje povezanih lica, kao i druga pitanja.

U zavisnosti od forme privrednog subjekta, zakon nalaže da osnivanje firmi prati i odgovarajuća dokumentacija. Privredna društva imaju osnivački akt, koji može biti u formi odluke kod jednočlanog društva ili ugovora o osnivanju firme kod višečlanog društva. Za pojedina pravna lica je neophodan i statut, kao što je akcionarsko društvo, medicinske ustanove, obrazovne ustanove i dr., kojim se uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Osnivanje firmi podrazumeva primenu i drugih zakona, koji sadrže dopunske norme sa kojima privredni subjekt mora biti usklađen. Osnivanje firme podrazumeva i primenu određenih poreskih zakona odnosno privredni subjekt koji je stekao status pravnog lica postaje poreski obveznik, te je neophodno izvršiti sve prijave po poreskim osnovama (prijave zaposleni i fiskalizacija ukoliko je vrstom delatnosti predviđeno).

Osnivanje firmi podrazumeva i otvaranje poslovnih računa kod banaka (dinarskih, deviznih, računa bolovanja).

Osnivanja firmi podrazumeva često i poveravanje računovodstveno – knjigovodstvenih poslova knjigovodstvenim agencijama, koja će voditi poslovne knjige privrednog subjekta, osim u slučaju da je reč o srednjim ili velikim privrednim društvima, gde se takvi poslovi obavljaju interno, u sklopu firme.

Tokom poslovanja, privredna društva pružaju usluge ili učestvuju u prometu robe, te su takvi poslovni odnosi često praćeni i sklapanjem raznih vrsta ugovora.

Za osnivanje firmi, u svim fazama, kao i kod daljeg poslovanja privrednog subjekta ili preduzetnika, je neophodno da se ispoštuju sve zakonske norme, te je često neophodno angažovati advokata za privredno pravo i advokata za ugovore. Advokat za privredno pravo (advokat za ugovore) pruža brojne pravne usluge privrednim subjektima prilikom njihovog osnivanja i daljeg rada: osnivanje firmi uz sastavljanje prateće dokumentacije (osnivački akt, statut i drugo), upravljanje preduzećima, izrada svih vrsta ugovora u privredi, pronalaženje vršioca usluga vođenja knjigovodstva, obezbeđivanja potraživanja u privrednom poslovanju, izrada svih akata iz oblasti javnih nabavki, otvaranje stečaja, sprovođenja reorganizacije u stečajnim postupcima i ostvarivanje potraživanja u stečaju, naplaćivanje potraživanja stranih poverilaca prema domaćim preduzećima i preduzetnicima. Advokat za privredno pravo takođe zastupa privredna društva pred nadležnim organima u slučaju pokretanja tužbi i pruža pravne usluge zastupanja u svim vidovima sporova vezanim za privredne odnose.