Skip to main content

Ostavinski postupak je postupak u kome se raspravlja o zaostavštini, odnosno nasleđivanju umrlog lica. Ostavinski postupak se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili proglašeno za umrlo. Ostavinski postupak može biti pokrenut sudskim putem (po službenoj dužnosti) ili ga može pokrenuti advokat za ostavinu na osnovu punomoćja naslednika (naslednog učesnika koji ima pravni interes). Kako je testament (zaveštanje) zakonom uređeni oblik jednostrane, strogo lične i opozive izjave volje za to sposobnog lica, kojom ono određuje raspodelu svoje imovine posle svoje smrti, testament može biti deo postupka za raspravljanje zaostavštine. Ukoliko se utvrdi da postoji pisani testament ili isprava o usmenom testamentu, to se dostavlja sudu zajedno sa smrtovnicom ostavioca.

Svi elementi ostavinskog postupka su definisani Zakonom o vanparničnom postupku.

Tokom ostavinskog postupka,

sud može izreći privremene mere kojima se obezbeđuju prava naslednika i legatara.

Privremene mere za obezbeđenje zaostavštine su definisane odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ukoliko testamentom nije drukčije određeno. Ove mere se izriču u sledećim slučajevima:
– nepoznati naslednici,
– nije poznato gde se nalaze naslednici,
– nije poznato ko od naslednika ima zakonskog zastupnika,
– po službenoj dužnosti.

Privremene mere kojima se obezbeđuju prava naslednika i legatara obuhvataju sledeće:
– predaja zaostavštine na čuvanje licu koje je određeno kao pouzdano,
– donošenje rešenja o čuvanju novca i drugih dragocenosti i važnih isprava kod suda ili javnog beležnika,
– rešenje suda o pečaćenju stana ili pojedinih prostorija stana ostavioca (ukoliko ga ima).

U slučaju izricanja privremenih mera kojima se obezbeđuju prava naslednika i legatara žalba na rešenje suda kojim se izriču ove mere ne zadržava izvršenje rešenja ukoliko postoji opasnost da se osujeti izvršenje tih mera.

Advokat za ostavinu oko poslova pokretanja ostavinskog postupka pruža sledeće pravne usluge: sastavljanja predloga za pokretanje ostavine, sastavljanje naslednih izjava i zastupanje na ostavinskim ročištima, podnošenje predloga za pokretanje ostavinskog postupka, preuzimanje ostavinskog rešenja, podnošenje pravnog leka, odricanje od prava na podnošenje pravnog leka kao i što podnosi privremene mere za obezbeđenje zaostavštine, odnosno ukupne imovine.

Za sve pitanja vezana za ostavinski postupak možete kontaktirati Advokatsku kancelariju Slavica Janjić, Beograd.