Skip to main content

Otkaz ugovora o radu na neodređeno vreme je formalni postupak kojim jedna ugovorna strana (poslodavac ili zaposleni) prekida radni odnos nastao po osnovu zaključenog ugovora o radu. Razlozi za otkaz ugovora o radu mogu biti različiti, od ličnih razloga, preko poslovnih potreba, nedostatka usklađenosti sa pravilima i propisima, pa do nastalih promena vezanih za okolnosti poslovanja. Svi razlozi za otkaz moraju biti u skladu sa zakonom, kako bi se otkaz ugovora o radu smatrao zakonitim. Otkaz ugovora o radu na određeno vreme nastaje istekom vremena na koji je ugovor sklopljen.

Prava i obveze u vezi otkaza ugovora o radu na neodređeno vreme su regulisani Zakonom o radu i drugim propisima, a sama procedura otkaza mora biti u skladu sa zakonskim odredbama, kako bi se zaštitila prava zaposlenih i poslodavca.

Otkaz ugovora o radu na neodređeno vreme može imati različite pravne i ekonomske posledice, kao što su pravo na naknade, prekid radnih obveza, mogućnost radnih sporova.

Prisutno je pet grupa razloga za otkaz ugovora o radu na neodređeno vreme:
• razlozi za otkaz nastali krivicom zaposlenog,
• razlozi za otkaz nastali saglasnom voljom poslodavca i zaposlenog (sporazumni raskid radnog odnosa),
• prestanak radnog odnosa koji nastaje voljom zaposlenog,
• razlozi za otkaz koji nastaju isključivo voljom poslodavca,
• prestanak radnog odnosa usled neispunjenja određenih činjenica po samom zakonu (otkaz ugovora o radu nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca).

Ugovor o radu se otkazuje u vidu rešenja, isključivo u pisanom obliku, pri čemu mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje o otkazu ugovora o radu se, prema zakonu, dostavlja zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca ili na adresu zaposlenog. Ukoliko poslodavac nije mogao da dostavi rešenje o otkazu zaposlenom iz opravdanih razloga, dužan je da o tome sačini belešku i javno je istakne na svojoj oglasnoj tabli. Po isteku osam dana od dana objavljivanja beleške, rešenje se smatra dostavljenim. Prestanak radnog odnosa zaposlenog počinje danom dostavljanja rešenja, osim ako zakonom ili rešenjem nije određen drugi rok (otkazni rok, kod kog on počinje da teče narednog dana od dana dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu). Ako zaposleni želi da radni spor povodom otkaza rešava pred arbitrom, dužan je da o tome u pisanom obliku obavesti poslodavca dan nakon prijema rešenja o otkazu.

Kod otkaza ugovora o radu (prestanka radnog odnosa) zaposleni ima zakonsko pravo na isplatu svih neisplaćenih zarada, naknade zarada i drugih primanja ostvarenih do dana prestanka radnog odnosa i to u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Zaposleni takođe ima zakonsko pravo da od poslodavca zahteva potvrdu u kojoj su navedeni datum zasnivanja radnog odnosa, njegov prestanak, kao i vrstu poslova na kojima je radio.

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu postoji za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Kod zaposlenih koji uživaju posebnu zaštitu od otkaza, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Advokat za radno pravo pruža sve pravne usluge u oblasti radnog prava. Advokat za radno pravo daje detaljne informacije u vezi prava i obaveza zaposlenog i poslodavca vezano za otkaz ugovora o radu na neodređeno vreme sa posebnim akcentom na prava zaposlenih koji uživaju posebnu zaštitu od otkaza. Advokat za radno pravo pruža pravne usluge poslodavcima, kao što su sastavljanje ugovora o radu u skladu sa zakonom, sastavljanje internih akata poslodavca (pravilnik o radu, pravilnik o sistematizaciji poslova, kolektivni ugovor), u cilju izbegavanja visokih novčanih kazni za poslodavca. U slučaju da je poslodavac dao otkaz ugovora o radu, advokat za radno pravo može da pomogne zaposlenom kako bi utvrdio da li je otkaz zakonit ili ne i shodno tome odluči o daljim pravnim koracima. Takođe, advokat za radno pravo pruža pravnu pomoć kod ostvarivanja prava kod otkaza u smislu novčanih potraživanja i ostalih prava iz radnog odnosa. Advokat za radno pravo, angažovan od strane poslodavca predlaže preduzimanje zakonitih mera protiv zaposlenog, gde je otkaz ugovora o radu nastao krivicom zaposlenog. Advokat za radno pravo, specijalizovan za postupak medijacije, može biti angažovan kako bi se radni spor okončao na miran način. Ukoliko je neophodno podnošenje tužbe zbog povrede prava iz rada i pokretanje radnog spora, advokat za radno pravo sastavlja tužbu i zastupa u sudskom postupku.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd je specijalizovana za sve pravne aspekte koji se odnose na radno pravo i radne odnose, koji uključuju pružanje pravne podrške kako poslodavcima, tako i zaposlenima u vezi sa pitanjem zapošljavanja, ugovaranja, zarade, sigurnosti na radu, raskidom ugovora o radu, diskriminacijom, kolektivnim pregovorima i svim drugim pitanjima iz zaštite prava iz radnog odnosa.