Skip to main content

Konstitutivna tužba ili preobražajna tužba je vrsta tužbe kojom tužilac ostvaruje svoje pravo na pravnu promenu a koja se može, prema zakonu, ostvariti jedino sudskom presudom, jer samo ona pruža punu izvesnost da su ispunjene pretpostavke pod kojima se promena može zahtevati.

Promena na koju je tužba usmerena može se sastojati u

izmeni ili bližem određivanju sadržine pravnog odnosa, njegovom prestanku ili u prestanku neke procesne situacije.

U nizu situacija stranka promenu može ostvariti jednostrano, sopstvenim aktima, ali tada nema pravo na ovaj vid pravne zaštite.

Ovu vrstu zahteva tužilac može postaviti u slučaju kada je promenu pravnog odnosa moguće ostvariti uz saglasnost protivne strane (sporazumni razvod braka, sporazumni raskid ugovora), a takve saglasnosti nema, Smatrajući da mu pripada pravo na promenu, tužilac pokreće postupak i traži od suda da to učini svojom odlukom.

U drugom slučaju u pretežno u onoj grupaciji u kojima snažno participira javni interes, stranke ni saglasnom izjavom volja ne mogu ostvariti određenu promenu. To mogu učiniti samo u sudskom postupku, kao u slučaju poništaja ili razvoda braka. Sama promena nastupa sa pravnosnažnošću odluke kojom se usvaja tužbeni zahtev.

Ovom tužbom je moguće postaviti različite zahteve za preobražaj. Od suda se može tražiti zasnivanje novog pravnog odnosa, promena postojećeg pravnog odnosa ili njegov prestanak.

Konstitutivna tužba ili tužba za pravnu promenu treba da sadrži određeni zahtev i u pogledu glavne stvari i u pogledu sporednih traženja, kao i sve činjenice na kojima tužilac svoj zahtev zasniva, potom dokaze kojima se činjenice utvrđuju, kao i sve druge podatke koje mora da sadrži svaki podnesak. Ukoliko je spor odnosi na novčani iznos, on mora biti naznačen u tužbi.

Konstitutivna tužba ili tužba za pravnu promenu, po svom usvajanju, za presudu ima dejstvo da promena nastaje ubuduće (ex nunc) ili ima i povratno dejstvo (ex tunc).

Primeri tužbe za pravnu promenu su:
– tužba za poništaj ugovora,
– tužba za povećanje iznosa izdržavanja određenog presudom,
– tužba kojom poverilac od suda traži određivanje vremena ispunjenja obaveze.

Za podnošenje konstitutivne tužbe ili tužbe za pravnu promenu potrebno je angažovati advokata, čime se obezbeđuje pravnovaljano zastupanje stranke pred sudom. U zavisnosti od predmetnog spora parničnog postupka, tužilac može angažovati advokata čije su specijalnosti pravne usluge kao što su ugovorno pravo, stvarno pravo, obligacije ili porodično pravo (sa posebnim akcentom na razvod braka). Advokat za ugovore ili advokat za stvarno pravo odnosno advokat za obligacije ili advokat za razvod braka će sastaviti tužbu za pravnu promenu, prikupiti svu neophodnu dokumentaciju u vezi tužbe i zastupati stranku u cilju ostvarenja njenog pravnog interesa povodom podnete tužbe.