Skip to main content

Poslovanje privrednih subjekta u savremenim uslovima, sa prisutnim velikim protokom informacija o korisnicima proizvoda i usluga (posebno na internetu), je suočeno sa potrebom zakonom uređenog načina obrade i zaštite podata o ličnosti. Kako bi odgovorili na sve zakonske norme, privredna društva su u obavezi da kreiraju politiku zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebne slučajeve obrade. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se primenjuje na obradu podataka o ličnosti koja se vrši, u celini ili delimično, na automatizovan način, kao i na neautomatizovanu obradu podataka o ličnosti koji čine deo zbirke podataka ili su namenjeni zbirci podataka.

Politika zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom, sadrži prikaz aktivnosti sa kojima je povezana obrada podataka o ličnosti, ko je rukovalac podacima i sve druge informacije od značaja za lica na koje se podaci odnose.

Politika zaštite podataka o ličnosti sadrži sve informacije o privrednom društvu: naziv, sedište, registracione podatke, poslovne aktivnosti kojima će biti dostupni podaci, vrste podataka o ličnosti koje obrađuje, u koju svrhu se podaci koriste (pravni osnov i svrhu obrade), na koga se podaci odnose (kategorije lica na koje se podaci odnose, prava lica na koje se podaci odnose). Zakon nalaže da svako privredno društvo ima imenovano lice koje je rukovalac podacima. Najčešći slučajevi sa kojima se privredna društva suočavaju, kada je reč o obradi i potrebi zaštite podataka o ličnosti, je prisustvo kamera (audio i video zapisi), internet prezentacija privrednog društva (sajt) i društvene mreže.

Neki od najznačajnijih i najčešćih termina, koji se koriste u Politici zaštite podataka o ličnosti, a definisani su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, obuhvataju:

  • „podatak o ličnosti“ – podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv (na osnovu oznake identiteta),
  • „lice na koje se podaci odnose“ – fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju,
  • „obrada podataka o ličnosti“ – radnja koja se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje),
  • „rukovalac“ – fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade,
  • „pristanak“ lica na koje se podaci odnose – svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose,
  • „obavezujuća poslovna pravila“ – interna pravila o zaštiti podataka o ličnosti privrednog društva,
  • „Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti“ – nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Zakonske odredbe i savremeni način poslovanja nameće potrebu privrednim društvima da na pravilan i propisan način kreiraju svoju Politiku zaštite podataka o ličnosti, te u svrhu angažuju pravno lice specijalizovano za ovu oblast – advokat za privredna društva. Advokat za privredna društva pruža sveobuhvatne, detaljne i jasne informacije u vezi obrade i zaštite podataka o ličnosti i svim regulativama koje privredno društvo interno mora da ispuni. Advokat za privredna društva sprovodi obuke iz oblasti zaštite podataka za klijente iz različitih sektora delatnosti. Advokat za privredna društva sastavlja Politiku zaštite podataka o ličnosti u skladu sa zakonom i vrši potrebne izmene. Advokat za privredna društva pruža pravnu pomoć i stručnu pravna podrška tokom inspekcijskog nadzora koji su u vezi primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd pruža svim klijentima, privrednim društvima, pravne usluge iz oblasti zaštite i obrade podataka o ličnosti, počev od informisanje, konsultacija, pa do sastavljanja svih neophodnih dokumenata za nesmetano poslovanje privrednih subjekata u savremenim uslovima.