Skip to main content

Porodično pravo je posebna pravna nauka, koja pravne norme o porodici sistematizuje, objašnjava i proučava. Porodično pravo je oblast građanskog prava.

Porodično pravo, definisano u užem smislu, je skup pravnih normi kojima se uređuju odnosi u porodici, dok u širem smislu gledano porodično pravo uređuje odnose porodice i društva. Porodično pravo je vrlo osetljiva oblast prava zbog svojih multidisciplinarnih aspekata i efekata koje ima na porodicu i društvo. Porodično pravo se posmatra kako sa pravnog aspekta (naslednog, stvarnog, obligacionog, krivičnog, medicinskog prava), tako i sa svih drugih aspekta (bioloških, psiholoških, socioloških, filozofskih).

Porodično pravo Porodičnim zakonom reguliše odnose u porodici, kao i odnose porodice i društva.

Normama porodičnog prava regulisana su sledeća pitanja:

zaključivanja i razvoda braka, odnosi bračnih drugova, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnos roditelja i dece,

zakonsko izdržavanje, usvojenje, hraniteljstvo i starateljstvo, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Prema načinu zasnivanja porodičnih odnosa, porodično pravo se deli na: bračno pravo, roditeljsko pravo i pravo starateljstva. Advokat za porodično pravo, shodno svim karakteristikama porodičnog prava, a u skladu sa Porodičnim zakonom, pruža sve pravne usluge iz ove oblasti, podrazumevajući na prvom mestu razumevanje kompleksnosti i specifičnosti situacije koja proizilazi iz nerešenih porodičnih pitanja i odnosa.

Posebno mesto u porodičnom pravu zauzimaju pitanja:
– razvod braka,
– odnosi roditelja i deteta,
– nasilje u porodici,
– starateljstvo,
– alimentacija,
– privremeni boravak na osnovu bračne ili vanbračne zajednice,
– bračni i predbračni ugovor,
– podela imovine supružnika,
– uvećanje posebne imovine supružnika.

Porodično pravo razvod braka definiše kao ozbiljno i trajno poremećeni bračni odnosi ili bračni odnosi koji se objektivno ne mogu ostvariti odnosno zajednica života supružniku više nije moguća. Razvod braka može biti sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi. U oba slučaja se Porodičnim zakonom regulišu sva pravna pitanja vezana za razvod braka i ovaj segment porodičnog prava. Advokat za porodično pravo i advokat za razvod braka vode pregovore u ime klijenta kod sporazumnog razvoda braka, sastavljanja predloga sporazumnog razvoda braka, pokreće brakorazvodnu parnicu, zastupa stranke i vodi postupak razvoda braka po tužbi pred sudom.

Porodično pravo značajno mesto daje odnosu roditelja i dece sa posebnim osvrtom na zaštitu prava deteta. Zakon kaže da je: svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta, kao i to da su roditelji ravnopravni u vršenju roditeljskog prava, da je zabranjena zloupotreba roditeljskog prava, a da majka i dete uživaju posebnu zaštitu države. Posebne mere se preduzimaju u slučaju prisutnog nasilja u porodici, za čije rešavanje je sud predvideo izuzetnu hitnost postupka, te je u tim situacijama neophodno zastupanje deteta pred sudom u cilju zaštite najboljeg interesa deteta (advokat za porodično pravo).

Usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo se takođe važni segmenti porodičnog prava, te sve zakonske radnje vezano za ta pitanja precizno reguliše Porodični zakon. Advokat za porodično pravo će preduzeti sve pravne radnje pred sudom vezane za usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo deteta, kao i svim drugim relevantnim organima, koji donose odluku o vršenju hraniteljstva ili starateljstva nad detetom.

Bračna tekovina odnosno imovinski odnosi u braku su još jedno od pitanja koje je obuhvaćeno porodičnim pravom. Porodično pravo i Porodični zakon su precizirali da se imovinski odnosi u braku zasnivaju na osnovu zakona (zakonski režim posebne i zajedničke imovine) i na osnovu ugovora. Pravne radnje koje se odnose na deobu bračne tekovine (imovine) nakon prekida bračne zajednice, može preuzeti advokat za porodično pravo, koji će sve pravne radnje voditi u posebnom parničnom postupku po zvaničnom okončanju bračne zajednice odnosno nakon brakorazvodnog postupka.