Skip to main content

Zakonom o inspekcijskom nadzoru se uređuju sadržina, vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor. Inspekcijski nadzor je poveren državnoj upravi, a vrše je organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, koji imaju za cilj da se preventivnim delovanjem ili nalaganjem mera obezbedi zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja nadziranih subjekata i spreče ili otklone štetne posledice po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese.

Prema zakonu, građevinski inspektor je službeno lice sa posebnim ovlašćenjima, obavezama i odgovornostima propisanim zakonom, koje ispunjava uslove za obavljanje inspekcijskog nadzora, vrši inspekcijski nadzor i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

Zakonom o inspekcijskom nadzoru su propisana prava, dužnosti, obaveze i ovlašćenja građevinskog inspektora.

Prava i obaveze građevinskog inspektora, tokom vršenja poslova inspekcijskog nadzora (Član 126. zakona), su:

1) provera da li se zgrada i njeni delovi koriste u skladu sa namenom,

2) provera da li se korišćenjem zgrade dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost zgrade i imovine, saobraćaja, kao i okoline i životne sredine,

3) provera da li se zgrada održava u skladu sa propisanim programom održavanja,

4) provera da li na izgrađenoj zgradi postoje neki nedostaci koji bi ugrožavali bezbednost njenog korišćenja i bezbednost okoline,

5) provera da li se u posebnom delu zgrade u kom se obavlja određena poslovna delatnost ta delatnost obavlja na onaj način kojim se ugrožava bezbednost zgrade i građana, nanosi šteta zgradi i ometaju drugi korisnici u mirnom korišćenju stanova,

6) provera da li je vlasnik posebnog dela zgrade omogućio obavljanje radova u onoj meri koja je neophodna za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara.

Odgovorno lice (upravnik zgrade, profesionalni upravnik) je dužno da građevinskom inspektoru omogući potpun i nesmetan uvid u svu dokumentaciju koju građevinski inspektor nije bio u mogućnosti da pribavi po svojoj službenoj dužnosti, da mu omogući nadalje ulazak u sve zajedničke delove, kao i samostalne delove zgrade, kako bi on vršio uviđaja u njima.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora od strane građevinskog inspektora moguće je da se utvrde nepravilnosti, koje je nadzirani subjekat u obavezi da otkloni u datom zakonskom roku. Ukoliko nadzirani subjekt to ne učini, zakon propisuje posebne dužnosti građevinskog inspektora u tim okolnostima, koje podrazumevaju sledeće (Član 127. zakona):

1) zabrani rešenjem stambenoj zajednici i odgovornom licu korišćenje zgrade, odnosno dela zgrade ukoliko se ona ne koristi u skladu sa svojom namenom do pribavljanja odgovarajućeg rešenja nadležnog organa,

2) naloži rešenjem stambenoj zajednici i odgovornom licu donošenje odnosno sprovođenje programa održavanja zgrade u skladu sa zakonom,

3) naloži rešenjem stambenoj zajednici i odgovornom licu obavljanje radova u meri koja je neophodna za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara.

Građevinski inspektor ima pravo da izda prekršajni nalog za svaki zakonski prekršaj za koji je određena novčana kazna u fiksnom iznosu.

U cilju sprečavanja izgradnje objekat suprotno zakonskim odredbama advokat za upravno pravo (advokat za stambeno pravo) pruža sve relevantne pravne informacije iz oblasti izgradnje i stanovanja. Advokat za upravno pravo (advokat za stambeno pravo) izrađuje sve vrste ugovora u privredi i u građanskopravnoj materiji i bavi se pitanjima pribavljanja svih potrebnih isprava za izgradnju. Advokat za upravno pravo (advokat za stambeno pravo) može biti angažovan tokom svih vrsta inspekcijskog nadzora, kako bi pružio zakonske i pravne informacije neophodne za dobijanje inspekcijskih dozvola i rešenja.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd se bavi pružanjem pravne pomoći, pravnim konsaltingom i zastupanjem domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima pred sudovima, organima uprave, javnim preduzećima, organizacijama i drugim organima i institucijama.