Skip to main content

Nasleđivanje je pravni institut kojim se imovina umrlog lica prenosi na naslednike, a koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju. Zakon o nasleđivanju uređuje način prenosa imovine sa preminulog na njegove naslednike, kao i prava i obaveze koje ima naslednik. Nasleđivanje, u domaćem zakonodavstvu, može imati dva oblika – testamentarno nasleđivanje i nasleđivanje po osnovu zakona. Svaki vid nasleđivanja zahteva poštovanje određenih proceduralnih i formalnih koraka, u skladu sa zakonom, kako bi prenos imovine bio moguć.

Postupak nasleđivanja, u najvećem broju slučajeva, zahteva stručnu pravnu pomoć u cilju zaštite interesa naslednika i omogućavanja ostvarivanja naslednog prava.

U tom smislu, advokat za nasledno pravo osigurava da se sve zakonske procedure pravilno ispune prilikom nasleđivanja, uključujući podnošenje zahteva za testamentarno nasleđivanje, ostavinsku raspravu, utvrđivanje naslednika, procenu vrednosti imovine i raspodelu nasledstva.

Advokat za nasledno pravo naročito pruža pravnu pomoć u vidu pravnih radnji kao što su:

  • savetovanje i asistencija,
  • priprema dokumentacije,
  • saveti o testamentarnom nasleđivanju,
  • zastupanje u sudskim postupcima,
  • poresko savetovanje,
  • procena imovine.

Advokat za nasledno pravo (advokat za nasleđivanje), kao pravni stručnjak iz oblasti naslednog prava, može pružiti sve neophodne savete o procedurama nasleđivanja, pravima i obavezama naslednika, kao i o ostalim značajnim zakonskim pitanjima u vezi zakonskog načina uređenja nasleđivanja.

Advokat za nasledno pravo može pomoći u pripremi svih potrebnih dokumenata za ostavinsku raspravu, kao što su testament, predlog za pokretanje ostavinskog postupka, izjave naslednika i druge pravno relevantne dokumente.

Ukoliko dođe do sudskog spora povodom nasleđivanja, advokat za nasledno pravo zastupa stranke (naslednike, fizička i pravna lica) pred sudom kako bi on bio rešen na zakonit i što brži način. Advokat za nasledno pravo (advokat za nasleđivanje) u tom slučaju zastupa stranu i pred svim drugim nadležnim institucijama.

Nasleđivanje podrazumeva i postojanje određenih obaveza za naslednika. Jedna od njih je poreska obaveza. Advokat za nasledno pravo (advokat za nasleđivanje) raspolaže svim potrebnim informacijama u vezi poreza kod nasleđivanja, uključujući porez na nasleđe i porez na poklon. Advokat za nasledno pravo može pomoći i savetima o mogućnostima poreskog planiranja kako bi se smanjile poreske obaveze u skladu sa važećim poreskim režimom.

Advokat za nasledno pravo može biti angažovan u cilju pomoći pri testamentarnom nasleđivanju u skladu sa zakonom. Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) sastavlja testament, kao pravno važeći dokument koji određuje na koji način i kome će se raspodeliti imovina nakon smrti ostavioca.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd ima tim advokata, stručnjaka iz oblasti nasleđivanja i naslednog prava. Kancelarija pruža sveobuhvatne pravne usluge iz ove oblasti, poštujući i zastupajući najbolje interese stranaka u skladu sa zakonom.