Skip to main content

Pravne usluge Kancelarije iz oblasti građanskog prava obuhvataju: zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima, tužilaca i tuženih, zaključivanje svih vrsta ugovora, izvršavanje svih obaveza iz imovinskih ugovora, upisi i brisanja hipoteka na nepokretnosti, zastupanja u izvršnim postupcima, utvrđivanja ništavosti ugovora, poništavanje ugovora, naplata po ugovorima i ostvarivanja svih ugovornih prava, sastavljanje poravnanja, pružanje pravnih usluga profesionalnim upravnicima i stambenim zajednicama u oblasti izrade ugovora o izvođenju svih vrsta radova na stambenim zgradama, radi utuženja dužnika, tumačenja zakona i davanje pravnih saveta.

Usluge Kancelarije iz oblasti radnog prava: zastupanje u radnim sporovima, zasnivanje i prestanak radnih odnosa, zaštita osoba u radnom odnosu, materijalna prava i obaveze iz radnih odnosa, sistem nematerijalne i materijalne odgovornosti, ostvarivanje prava iz radnih odnosa, ostvarivanje prava pred Republičkim fondom za penzijsko i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, prava na udruživanje radnika (sindikat) i poslodavaca (udruženja poslodavaca), kolektivni ugovori, nadzor države nad primenom propisa o radu.

Pravne usluge, koje Kancelarija pruža iz oblasti naknade štete, su: naknada usled umanjenja imovine (gubitak kod smanjenja aktive, ograničavanje ili smanjenje nekog prava, povećanje iznosa dugovanja), naknada izmakle dobiti (izmakli prirodni plodovi, izmakli civilni plodovi i izgubljena zarada), naknada troškova lečenja, izmakle zarade i troškova povećane potrebe usled povrede, naknada za pretrpljeni i budući fizički bol, strah, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog umanjenja životnih aktivnost, naruženosti, povrede ugleda i časti, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog povrede slobode, povrede prava ličnosti, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog smrti bliskog lica, naročito teškog invaliditeta bliskog lica, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog izvršenog krivičnog dela protiv polnog integriteta.

Kancelarija pruže brojne ekspertske usluge iz oblasti privrednog i trgovinskog prava, među kojim su i: osnivanja svih vrsta preduzeća, upravljanje preduzećima, zastupanje u sporovima vezanim za privredne odnose, pronalaženje vršioca usluga vođenja knjigovodstva, izrada svih akata iz oblasti javnih nabavki, zastupanja u otvaranju stečaja, otvaranje stečaja, sprovođenja reorganizacije u stečajnim postupcima i ostvarivanje potraživanja u stečaju, naplaćivanje potraživanja stranih poverilaca prema domaćim preduzećima i preduzetnicima, zaključivanje svih vrsta ugovora u privredi, naplaćivanje potraživanja u privrednim poslovanjima, obezbeđivanja potraživanja u privrednom poslovanju.

Pravne usluge Kancelarije za sva fizička i pravna lica iz oblasti ustavnog prava i prava finansija se odnose na: osnivanje i rad udruženja građana i političkih partija, podnošenje ustavnih žalbi i predstavki državnim organima, zaštita prava na razumno suđenje, podnošenje žalbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, savetovanje klijenata za ostvarivanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, praćenje i informisanje privrednih subjekata o programima IPARD-a, nacionalnih mera Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Razvojne Agencije Srbije, Fonda za inovacionu delatnost, Fonda za razvoj Republike Srbije, izrada biznis planova i investicionih programa, uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP), procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, izrada studija kao štos su: opravdanosti, uticaja na zaštitu životne sredine i drugih na zahtev klijenta, izrada projektne dokumentacije, zaštita geografskog porekla, obuke, izrada sve potrebne pravne dokumentacije, koja prati finansijsko pravo i poslovne finansije.

Kancelarija je specijalizovana za pružanje pravnih usluga iz oblasti poreskog prava. Prane usluge iz ove oblasti obuhvataju: poreska krivična dela i druga krivična dela protiv privrede, zastupanje domaćih, fizičkih i pravnih lica pred poreskim organima i sudovima, zastupanje stranih firmi pred poreskim organima i sudovima, poresko savetovanje fizičkih i pravnih lica iz različitih oblasti, porez na dohodak građana, PDV, porezi na imovinu, poresko planiranje, pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama.

Pravne usluge iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava obuhvataju: odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima, odbrane maloletnika, zastupanja kod privatnih krivičnih postupaka, odbrane maloletnika u krivičnim postupcima, zastupanja maloletnika oštećenih u krivičnim postupcima, zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima, ostvarivanja naknada štete u krivičnim postupcima, naplata troškova postupka u krivičnim predmetima, naplata troškova i naknade štete zasnovanih na bespravnim osudama, kao i posle donošenja oslobađajućih presuda, podnošenje zahteva za pomilovanja, zastupanja u toku izvršavanja krivičnih kazni i ostalih krivičnih sankcija, sva ostala pravna problematika vezana za krivične postupke, izdržavanje kazni zatvora u kućnim uslovima, izvršavanje ostalih krivičnih sankcija.

Pravno-ekspertske usluge Kancelarije iz oblasti upravnog prava se odnose na: zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu, zastupanja pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave, zastupanje u svim postupcima pred Katastrom nepokretnosti, zastupanje u postupcima parcelacije, legalizacije, kod izrade urbanističkih projekata i planova, podnošenje prigovora za javni uvid, pokretanje i vođenje svih postupaka za ostvarivanje prava na penziju, pokretanje i zastupanje u policijskim i inspekcijskim poslovima, pokretanje i vođenje upravnih sporova za poništaj rešenja organa uprave – državnih organa.

.