Skip to main content

Zakonom o prekršajima se uređuju: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija, prekršajni postupak, izdavanje prekršajnog naloga, postupak izvršenja odluke, registar sankcija i registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa.

Isti zakon definiše prekršaj kao protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.

Prekršaji se mogu propisivati zakonom ili uredbom, odnosno odlukom skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada i skupštine grada Beograda.

Organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogu propisivati samo sankcije predviđene zakonom i u granicama koje određuje zakon. Organ koji je ovlašćen da propisuje prekršajne sankcije ne može ovo pravo preneti na druge organe.

Prekršajni nalog se sačinjava u tri istovetna primerka, od kojih se original uručuje licu protiv koga je izdat prekršajni nalog.

Forma i elementi prekršaja su strogo određeni i on mora da sadrži (član 170. Zakona):
1) naziv: prekršajni nalog;
2) naziv ovlašćenog organa koji ga je izdao;
3) identifikacioni broj prekršajnog naloga određen od strane ovlašćenog organa;
4) lično ime i svojstvo službenog lica koje ga je izdalo;
5) datum izdavanja i datum uručenja;
6) lično ime fizičkog lica učinioca prekršaja, njegovu adresu prebivališta, odnosno boravišta, jedinstveni matični broj, podatke o zaposlenju, za strance broj pasoša, odnosno lične karte, a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju obavlja u tom pravnom licu, a za preduzetnika i naziv i sedište radnje;
7) naziv i sedište pravnog lica protiv koga je izdat prekršajni nalog, kao i njegov poreski identifikacioni broj i matični broj;
8) činjenični opis radnje iz koje proizilazi pravno obeležje prekršaja, kao i vreme i mesto izvršenja prekršaja;
9) pravnu kvalifikaciju prekršaja;
10) izrečenu novčanu kaznu;
11) uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne sa odgovarajućim računom na koji treba da se uplata izvrši;
12) potpis službenog lica i pečat ovlašćenog organa;
13) mesto za potpis, odnosno potpis i pečat lica protiv koga je izdat prekršajni nalog
14) pouke i upozorenja licu protiv koga je izdat prekršajni nalog;
15) da li se povodom istog prekršaja izdaje drugom licu prekršajni nalog;
16) mesto za zabeleške.

Ukoliko je prekršaj učinjen motornim vozilom u saobraćaju, prekršajni nalog sadrži, i:
1) registarski broj vozila i broj saobraćajne dozvole;
2) broj vozačke dozvole vozača, ukoliko je poznat.