Skip to main content

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO) i propisima Evropske unije (EU), kao i nadležnost Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

Spoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski promet robe i usluga i obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji.

Spoljnotrgovinski promet pojedinom vrstom robe i usluge može se posebno urediti u skladu sa pravilima STO i propisima EU. Spoljna trgovina naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene uređuje se posebnim zakonom. Spoljnotrgovinski promet je promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.

Za spoljno trgovinsko poslovanje je značajno poznavanje određenih termina i pojmova, koji obuhvataju: carinsku tarifu, harmonizovani sistem, carinske procedure, dozvole za uvoz i izvoz robe, uverenja koja prate robu pri izvozu i uvozu, Incoterms, deklarisanje robe, carinsku vrednost robe, poreklo robe, vraćanje i povraćaj robe, transport opasne robe.

Carinskom tarifom se smatra sistematizovana podela svih onih roba koje se mogu naći u carinskom postupku (određuje se pozicija u koju se svrstava roba, a time se određuje carina, režim uvoza ili izvoza, i druge carinske dažbine). Harmonizovani sistem, kao univerzalni klasifikacioni sistem, služi za pravljenje carinskih tarifa. Carinska tarifa Srbije i harmonizovani sistem se krajem svake godine donose Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za sledeću godinu Vlade RS.

Carinske procedure su sve one procedure i postupci koji su odvijaju ili su vezani za carinu i carinski postupak, a odnose se na robu. Carinske procedure se dele na sledeće kategorije: stavljanje robe u slobodan promet (uvoz), izvoz, tranzit robe (spoljni i unutrašnji), carinsko skladištenje, aktivno oplemenjivanje, pasivno oplemenjivanje, prerada pod carinskom kontrolom.

Kod spoljno trgovinskog prometa neophodno je da roba ima dozvolu za uvoz odnosno izvoz. Dozvole za uvoz i izvoz robe je isprava koja se, na zahtev podnosioca, izdaje za uvoz, izvoz ili tranzit pojedine robe. Pored dozvole, roba mora da ima i neophodna uverenja koja je prate (trgovačka dokumenta, transportna dokumenta, dokumenta o osiguranju robe i carinska dokumenta).

Incoterms su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini, a kojima se (u kupoprodajnom ugovoru) definišu odgovarajuće obaveze ugovornih strana i smanjuje rizik nastajanja pravnih komplikacija.

Roba, pri uvozu/izvozu zahteva i postojanje deklaracije. Deklarisanje robe je postupak dobijanja carinske deklaracije kao carinske isprave, koja se u početnoj fazi naziva zahtev, a posle pregleda robe ona postaje javna isprava.

Vrednost robe se utvrđuje prilikom prolaska kroz carinu kao carinska vrednost robe, potrebna za primenu Carinske tarife, odnosno naplate uvoznih dažbina i netarifnih mera. Pored carinske vrednosti, svaku robu u spoljno trgovinskom prometu prati i poreklo robe, koje može biti nepreferencijalno (geografsko poreklo robe) i preferencijalno (kod primene povlastica odobrenih nekoj zemlji tj. u bescarinskom prometu ili razmeni sa umanjenim carinama).

U spoljno trgovinskom prometu se navodi u posebnom zahtevu način i uslovi vraćanja i povrata robe uz obavezno navođenje razloga. Carinarnica je dužna po vraćanju robe u inostranstvo vrati podnosiocu zahteva uplaćenu carinu i dažbine.

Kod uvozno-izvoznih poslova moguće je da se vrši promet odnosno transport opasnih roba. Transport opasne robe se posebno uređuje dokumentom Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba (skraćenica ADR, iz Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) i njime se reguliše prevoz opasnih materija.

Advokat za privredno pravo (advokat za spoljnu trgovinu i ugovore) pruža neophodnu pravnu pomoć svim pravnim licima koja se bave spoljno trgovinskim poslovanjem. Advokat za privredno pravo (advokat za spoljnu trgovinu i ugovore), svojom ekspertizom, omogućava da se zakoni iz oblasti međunarodne trgovine protumače pravilno, ugovori i svi prateći dokumenti sačine u skladu sa njima i time osigura zaštita interesa stranaka. U slučaju da dođe do tužbe, advokat za privredno pravo (advokat za spoljnu trgovinu i ugovore) pokreće sudski proces i zastupa strane pred sudom.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd pruža svu neophodnu pravnu pomoć kod spoljno trgovinskog poslovanja, kao advokatski tim za privredno pravo, spoljno trgovinsko pravo i ugovorno pravo.