Skip to main content

Statusna promena odvajanja uz osnivanje novog privrednog društva može se sprovesti isključivo na osnovu ugovora i registracijom istog kod APR-a iz čega sledi da odlukom suda nije moguće izvršiti statusnu promenu odvajanja uz osnivanje novog privrednog društva.

Iz obrazloženja:

Uvidom u spise predmeta Privredni apelacioni sud je našao da su dana 2. 8. 2012. godine tužioci podneli tužbu sa predlogom za određivanje privremene mere pozivajući se da je prvotužilac sa drugotuženim i trećetuženim osnivač prvotuženog privrednog društva. Trećetuženi je statutarni zastupnik prvotuženog. Zbog različitog viđenja poslovne politike prvotuženog odnosi između prvotužioca i preostala dva osnivača su se poremetili, zbog čega su se krajem septembra 2011. godine dogovorili da prvotužilac istupi iz prvotuženog uz povlačenje određenog kapitala, s tim da se o formi faktičkog istupanja naknadno dogovore. Shodno dogovorenom dana 19. 11. 2011. godine održana je Skupština prvotuženog na kojoj je doneta odluka o odvajanju dela društva uz osnivanje novog privrednog društva istupanjem prvotužioca kao člana, s tim što će u novoosnovano društvo nastalo odvajanjem kao osnivački ulog biti preneta imovina.

Prvostepena odluka se ispostavlja pravilnom, jer sadržina tužbenog zahteva upućuje da tužioci na osnovu odluke donete na Skupštini prvotuženog održanoj 19. 11. 2011. godine kojom je odlučeno da se deo privrednog društva „V-T“ DOO iz L. odvoji istupanjem B. D. kao člana postojećeg društva, traže da se odvajanje sprovede uz osnivanje novog privrednog društva i to na način što će u novoosnovano privredno društvo nastalo odvajanjem dela postojećeg kao nenovčani osnivački ulog ući deo nepokretne imovine postojećeg društva i novčani kapital u iznosu od 50.000 evra koji iznos će biti prenet sa računa prvotuženog na račun novoosnovanog privrednog društva.

Kako je prvotužilac u međuvremenu sam osnovao novo privredno društvo, „V-T“ DOO L., tužbeni zahtev kojim opravdava predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja novčanog i nenovčanog potraživanja usmerio je na utvrđenje da je to novoosnovano privredno društvo osnovano u sprovođenju citirane odluke od 19. 11. 2011. godine, pa je na tom osnovu zasnovao tužbeni zahtev koji se odnosi na utvrđenje prava svojine na pobrojanim nepokretnostima u korist novoosnovanog društva, u ovom predmetu drugotužioca, pri čemu prvotužilac zahteva da se na osnovu citirane odluke utvrdi da je istupio iz privrednog društva prvotuženog.

Kod takvog stanja stvari pravilno nalazi prvostepeni sud da tužioci nisu dokazali postojanje nenovčanog potraživanja koje hoće da obezbede predloženom privremenom merom.

Naime, na osnovu citirane odluke prvotuženog od 19. 11. 2011. godine nije moguće sprovesti postupak odvajanja dela privrednog društva uz osnivanje novog privrednog društva, pa samim tim na osnovu citirane odluke prvotuženog, novoosnovano privredno društvo ne može da bude poverilac novčanog i nenovčanog uloga koji je prema citiranoj odluci na novoosnovano društvo trebalo da prenese prvotuženi, budući da je novo društvo osnovao prvotužilac kao jedini osnivač.

Primenom odredaba člana 383. stav 3, čl. 422. i 423. ZPD-a ispostavlja se da se statusna promena odvajanja uz osnivanje novog privrednog društva može sprovesti isključivo ugovorom i registracijom istog kod APR-a iz čega se ispostavlja da odlukom suda nije moguće izvršiti statusnu promenu odvajanja uz osnivanje novog privrednog društva.

Saglasno prethodno navedenom drugotužilac ne može postati poverilac nenovčanog potraživanja za predaju prethodno navedenih nepokretnosti niti poverilac novčanog potraživanja u iznosu od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po kursu koji poslovne banke plaćaju na ovu valutu u mestu i na dan plaćanja sa domicilnom kamatom obračunatom na isti način počev od dana podnošenja tužbe pa do isplate, budući da nije sačinjen Ugovor o podeli uz osnivanje saglasno odredbi člana 422. stav 1. u vezi sa članom 412. ZPD-a.

Izvor: Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 351/13 od 23. 1. 2013.