Skip to main content

Sklapanja ugovora podrazumeva postojanje saglasnosti volja ugovornih strana (privrednih subjekata), koje proizvodi pravno dejstvo za ugovarače. Predmet ugovaranja, kod ugovora između privrednih subjekata, je privredni posao koji subjekti obavljaju u okvirima svoje delatnosti.

Ugovor o kupoprodaji roba je jedan od najčešćih,

ali i najvažnijih primera ugovora u robnom prometu,

kako unutrašnjem, tako i međunarodnom.

Ugovor o kupoprodaji robe je ugovor kojim se prodavac robe obavezuje da će na kupca preneti vlasništvo (pravo svojine) na prodatoj robi i da će mu je i predati, odnosno da će kupcu pružiti uslugu, ukoliko je u pitanju ugovor o prodaji (pružanju) usluga. Ugovorom o kupoprodaju robe kupac se obavezuje da će platiti ugovorenu cenu u novcu, kao i da će preuzeti robu (materijalna i nematerijalna dobra, odnosno proizvodi i usluge).

Pravne karakteristike ugovora o kupoprodaji robe (usluga):
– imenovan je ugovor (Zakon o obligacionim odnosima i druge zakonske odredbe u skladu sa delatnošću ugovornih strana, kao i međunarodni zakoni kod ugovora o kupoprodaju gde se vrši međunarodni promet robe i usluga),
– dvostrano obavezan ugovor (teretan),
– konsensualan (zaključuju se prostom saglasnošću izjavljenih volja),
– neformalan (osim ukoliko zakon ne nalaže pismenu formu),
– jednostavan (sadrži elemente koji su karakteristični samo za jedan tip ugovora odnosno privrednog posla),
– kauzalan (postoje razlog i svrha ili cilj obavezivanja ugovornih strana),
– sporazumno određena sadržina (ugovorne strane sporazumno određuju elemente i uslove ugovora).

Bitni i obavezni elementi ugovora o kupoprodaju roba (usluga) su:
1. predmet kupoprodaje, koji mora zadovoljiti uslove koji se odnose na mogućnost, dozvoljenost i određenost prodaje (roba mora biti u prometu, odgovarajućeg kvaliteta i dostupna),
2. cena, kao novčana naknada koja mora biti: izražena u novcu, odrediva, stvarna i srazmerna (pravična).

Sporedni elementi ugovora o kupoprodaju roba (usluga) su: rok, mesto i način predaje robe, zatim rok, mesto i način plaćanja robe, prevoz robe (rok otpreme, sredstvo prevoza, obaveštenje o otpremi), porezi, takse i drugi troškovi, kao i osiguranje, utvrđivanje kvaliteta i kvantiteta, pribavljanje dokumenata, garancija, posledice neizvršenja ugovora, mogućnost raskida ugovora i njegove posledice, nadležnost suda ili arbitraže, a kod spoljnotrgovinskog prometa i dobijanje uvozne ili izvozne dozvole.

Razlikuju se sledeće vrste ugovora o kupoprodaju robe (usluga) između privrednih subjekata:
• građanska i trgovinska prodaja (određeni po osnovu karakteristika ugovornih strana i njihove delatnosti),
• prodaja pokretnih i nepokretnih stvari (zavisno od predmeta prodaje),
• domaća i međunarodna prodaja (prema mestu prometa odnosno sedišta ugovornih strana).
• prodaja na kredit, gotovinska prodaja, prenumeraciona prodaja (pretplata) i prodaja sa obročnim otplatama cene (prema načinu plaćanja cene).

U praksi postoje i posebne vrste kupovine i prodaje: kupovina na probu, kupovina i prodaja po uzorku, specifikaciona kupoprodaja i ugovor o isporuci za generične stvari.

Kako je ugovor o kupoprodaju između privrednih subjekata dvostrano obavezan, obaveze prodavca i kupca su jasno definisane.

Obaveze prodavca po osnovu ugovora o kupoprodaji između privrednih subjekata:
– predaja stvari kupcu, što mu garantuje pravo raspolaganja predmetom kupoprodaje, a koja je vezana za rok, način i mesto isporuke (predaja može biti kao fizička predaja, simbolična predaja i predaja kao upis u zemljišne knjige),
– da zaštiti u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka (prodavac odgovara za materijalne nedostatke i mane na robi, njenu funkcionalnost i ima odgovornost za pravne nedostatke stvari).

Obaveze kupca po osnovu ugovora o kupoprodaji između privrednih subjekata:
– da isplati cenu (kupac je dužan da prodavcu isplati određenu sumu novca, koja je određena samim ugovorom ili zakonom i to odjednom ili u ratama bilo pre isporuke, u toku ili posle isporuke),
– preuzimanje kupljene robe (obaveza preuzimanja svih potrebnih aktivnosti kako bi omogućio prodavcu da ostvari svoju dužnost predaje).
– ostale obaveze, kao posebno ugovorene (otvaranje akreditiva, davanje garancije za plaćanje cene, dostavljanje specifikacije, pribavljanje transportnih sredstava i dostavljanje ambalaže).

Ugovor o kupoprodaji robe (usluga) može biti raskinut i to u vidu sporazumnog raskida, na osnovu volje jedne ugovorne strane, usled nemogućnosti ispunjenja (kada nijedna strana nije kriva zato što dolazi do raskida ugovora).

Za sve privredne subjekte, kojima je neophodan ugovor o kupoprodaju robe ili usluga, advokat za privredno pravo odnosno advokat za ugovore će sačiniti pravnovaljan ugovor o kupoprodaji, uz prethodno upoznavanje ugovornih strana sa svim zakonskim odredbama koji prate zaključenje ugovora o kupoprodaji kao i sa dobrim poslovnim običajima (Uzanse). Advokat za privredno pravo odnosno advokat za ugovore takođe pruža sve pravne usluge vezane za izmene postojećih ugovora i konsultacije tokom perioda važenja ugovora o kupoprodaju između privrednih subjekata.