Skip to main content

Radno pravo je skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava (poslodavca i zaposlenog). Jedan od najvažnijih pravnih dokumenata iz ove pravne oblasti je govor o radu.

Ugovor o radu je ugovor kojim se zasniva radni odnos između poslodavca i zaposlenog, a kojim se detaljno regulišu njihova međusobna prava i obaveze.

Na ugovor o radu se primenjuju norme radnog prava, regulisan je posebnim zakonskim normama, od kojih se kao opšti zakonski propis primenjuje Zakon o radu.

Prema Zakonu o radu, utvrđuje se obaveza zaključivanja ugovora o radu, njegova forma i oblik u kome se zaključuje, momenat zaključivanja, sadržina i mesto ugovora o radu, kao i njegov odnos prema opštim aktima kojima se reguliše radni odnos.

Da bi ugovor o radu mogao da se zaključi, potrebno je da prethodno budu ispunjeni određeni uslovi (opšti i posebni), ukoliko zakonom nije drugačije određeno. Neki od najvažnijih uslova su kod zapošljavanja u javnim službama i javnim preduzećima: postojanje slobodnog radnog mesta i poslova utvrđenih opštim aktom poslodavca (sa opisom poslova i uslovima za rad na njima, kao i stepenom stručne spreme koja se traži), prijava poslodavca slobodnih radnih mesta (poslova) nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje (koja je to oglasila), podnošenje prijava kandidata na oglas Službe, izvršen izbor između prijavljenih kandidata, prihvatanja izbora koji je napravio poslodavac od strane izabranog kandidata.

Ugovor o radu je punovažan ukoliko je: zaključen između zaposlenog i poslodavca, u pisanoj formi u skladu sa Zakonom o radu, zaključen je kada ga potpišu zaposleni i poslodavac, sadrži sve obavezne elemente propisane zakonom, ne sadrži odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni Zakonom o radu, zaključen pre stupanja zaposlenog na rad.

Prema Zakonu o radu, ugovor o radu mora da sadrži bitne elemente. Ugovor o radu obavezno sadrži: naziv i sedište poslodavca, lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog, vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu, naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja, mesto rada, vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme), trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, dan početka rada, radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno), novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu, elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog, rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo, trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena, dužinu godišnjeg odmora.

Ugovor o radu, svojim važenjem, obezbeđuje sva prava i obaveze za zaposlenog i poslodavca, koje su propisane ugovorom o radu.

Ugovor o radu može biti sačinjen tako da ne ispunjava sve zakonski propisane norme ili bude prekršeno neko od prava zaposlenog i/ili poslodavca iz ugovora o radu. U cilju zaštite i ostvarivanja prava, ali i obaveza iz ugovora o radu, poželjno je angažovati stručno pravno lice – advokat za radno pravo. Advokat za radno pravo celovito i kompleksno tumači zakone, iznalazi najbolje pravno rešenje za stranku (poslodavca i zaposlenog), prikuplja i izrađuje potrebnu dokumentaciju, zastupa stranke pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonskom. Advokat za radno pravo pruža pravnu zaštitu zaposlenima u postupku ugovaranja svih elemenata ugovora o radu, i vrši zastupanje zaposlenih u cilju zaštite od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca. Advokat za radno pravo pruža pravne usluge zaposlenima u slučaju naplate zaostalih potraživanja po osnovu zarada i drugih primanja iz radnog odnosa (tužba ili prinudna naplata). Advokat za radno pravo poslodavcima pruža pravnu pomoć pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih. Advokat za radno pravo pruža pravne usluge klijentima poslodavcima i u vidu izrade pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije, ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada, otkaza ugovora o radu, ali i zastupanje pred nadležnim organima povodom tužbe za povredu radnog prava iz radnog odnosa.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd je specijalizovana za sva pravna pitanja i poslove iz oblasti radnog prava, pa tako i za ugovor o radu. Pravne usluge kancelarije obuhvataju konsultacije, izrade pravnih akata u vezi radnog odnosa, zastupanje klijenata pred svim nadležnim institucijama, kao i posredovanje.