Skip to main content

Ugovor je saglasna izjava volja dva ili više lica usmerena na postizanje određenog cilja. Postoje različite vrste ugovora, zavisno od pravne radnje kojom su određeni, te se tako izdvajaju ugovori u privredi karakteristični sa robno-novčani promet između privrednih subjekata.

Ugovori u privredi imaju svoje karakteristike po kojima se razlikuju od ugovora u građanskopravnom prometu.

Osnovna karakteristike ugovora u privredi je njihova masovnost (sklapaju se u velikom broju).

Ostale najznačajnije karakteristike ugovora u privredi se ogledaju u posebnim svojstvima ugovornih strana, predmetu ugovora, formi i osobinama ugovora u privredi, savesnosti i poštenju, pojačanoj pažnji, postojanju pregovora za njihovo zaključenje, povećanoj odgovornosti i postojanju obezbeđenja ugovora.

Forma zaključenja ugovora u privredi je određena Zakonom o obligacionim odnosima, koji propisuje pismenu formu za sledeće vrste ugovora: ugovor o prodaji sa obročnim otplatama, ugovor o građenju, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta, ugovor o osiguranju, ugovor o jemstvu, ugovor o kreditu.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima formalni ugovori mogu biti raskinuti neformalnim sporazumom. Nadalje, isti zakon predviđa da se neki ugovori smatraju zaključenim tek onda kad jedan ugovarač preda drugom određenu stvar. U slučaju da je ugovor u privredi zaključen u pismenoj formi (na osnovu zakona ili po volji ugovorenih strana) tada važi samo ono što je u toj formi tog ugovora i izraženo. Za ispunjenje pismene forme se zahteva svojeručnost potpisa ugovornih strana (ili ovlašćenog zastupnika u granicama datog ovlašćenja). Ugovor u privredi se zaključuje u onoliko primeraka koliko ima ugovornih strana, tako da svaka strana može da zadrži po jedan potpisan primerak. Ako je prisutna situacija da se pojedini primerci ugovora međusobno razlikuju, primenjuju se sledeća pravila:

  • ukoliko je pismeni ugovor umnožen ili preveden na drugi jezik, merodavan je izvorni ugovor potpisan od ugovornih strana,
  • u slučaju da su ugovorne strane potpisale više primeraka izvornog ugovora, merodavan je onaj primerak ugovora koji su kao takav odredile, a ako to nisu odredile, onda se u vezi sa ostalim dokazima i utvrđenim okolnostima ceni koji je od izvornih primeraka merodavan.

Pojedine ugovorne strane mogu zahtevati pismenu potvrdu o usmeno zaključenom ugovoru, koje su dokaz o usmeno zaključenom ugovoru samo ako sadrže sve elemente koji taj usmeni sporazum jasno i precizno oslikavaju.

Danas je sve više prisutna pojava zaključivanja ugovora u privredi preko najrazličitijih sredstava komunikacije, kao što su telefon, telegram, preko teleprintera, interneta, e-maila, konferencijskih veza, skajpa ili drugih internet aplikacija. U savremenom poslovanju privrednih subjekta je sve prisutnije i sklapanje ugovora po pristupu (adhezijom). Ugovori po pristupu (formularni ugovor u privredi) je takva vrsta ugovore u kojima jedna strana (ponudilac) određuje uslove ugovora, a prate ga opšti uslovi poslovanja (neophodno da budu dostupni i jasni drugoj strani).

Kod svih vrsta ugovora u privredi, zbog njihove osetljivosti i pripisane zakonske forme, neophodne je da ih sastave lica stručna za privredno pravo odnosno advokat za ugovore. Advokat za ugovore, prilikom sastavljanja ugovora u privredi, osigurava zaštitu svih ugovorenih strana. Advokat za ugovore sačinjava svu prateću dokumentaciju za svaki ugovor u privredi, ugovara na pravnovaljan način sredstva obezbeđenja i prati ispunjenje ugovorenih obaveza za vreme trajanja ugovora. Kod svake izmene ugovorenih elemenata, advokat za ugovore sastavlja aneks ugovora u privredi, kojim se te promene smatraju pravno važećim. Ukoliko se prekrše ugovorne odredbe, advokat za ugovore pokreće spor za kršenje ugovorenih obaveza i zastupa stranke pred sudom.