Skip to main content

Upravni spor je oblik sudske kontrole uprave. Upravni spor je onaj spor za koji je nadležan Upravni sud. Zakonom o upravnim sporovima je uređen predmet upravnog spora, nadležnost za rešavanje upravnih sporova, stranke, pravila postupka, pravna sredstva i izvršenje donetih sudskih presuda.

Prema Zakonu o upravnim sporovima, pred Upravnim sudom se obezbeđuje sudska zaštita pojedinačnih prava i pravnih interesa, kao i zakonitost rešavanja u upravnim i drugim Ustavom i zakonom predviđenih pojedinačnih stvari u razumnom roku.

Predmet upravnog spora je zakonitost konačnih upravnih akata,

kao i zakonitost konačnih pojedinačnih akata kojima se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu,

a gde nije predviđena drugačija sudska zaštita.

Pored upravnog akta, predmet upravnog spora može biti i ćutanje uprave, kao i zahtev da se izvrši povraćaj oduzetih stvari i naknadi šteta koja je tužiocu naneta izvršenjem akta koji se osporava. Presuda doneta u upravom sporu je obavezujuća i protiv nje se ne može podneti žalba.

Bitne pravne karakteristike upravnih sporova

1. Upravni akt
Zakon definiše upravni akt kao „pojedinačni pravni akt kojim nadležni organ, neposrednom primenom propisa, rešava o određenom pravu ili obavezi fizičkog ili pravnog lica, odnosno druge stranke u upravnoj stvari.“
2. Upravna stvar
Upravna stvar se određuje kao pojedinačna nesporna situacija koja je od javnog interesa, a u kojoj neposredno iz postojećih, važećih pravnih propisa, proizilazi potreba da se buduće ponašanje stranke autoritativno pravno odredi.
3. Predmet upravnog spora
Upravne sporove je moguće pokrenuti protiv dve vrste upravnih akata: protiv upravnog akta koji su doneti u drugom stepenu i protiv prvostepenog upravnog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom postupku. Pored upravnih akata, predmet upravnih sporova može biti ćutanje uprave, koje postoji ukoliko nadležni organi o zahtevu stranke ili žalbi stranke nisu doneli upravni akt.
4. Način pokretanja upravnih sporova i rokovi
Upravni spor se pokreće tužbom u roku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci koja pokreće tužbu, osim ako nije zakonom propisan kraći rok. Za upravni spor, koji se pokreće povodom ćutanja uprave, rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana prijema žalbe ili u zakonom određenom kraćem roku.
5. Stranke u upravnom sporu
Stranke u upravom sporu su: tužilac, tuženi i zainteresovano lice.
Prema Zakonu o upravnim sporovima (Član 11 Zakona) na strani tužioca mogu biti:
• fizičko, pravno ili drugo lice, ako smatra da mu je upravnim aktom povređeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes;
• državni organ, organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organizacija, deo privrednog društva sa ovlašćenjima u pravnom prometu, naselje, grupa lica i drugi koji nemaju svojstvo pravnog lica, mogu pokrenuti upravni spor ako mogu da budu nosioci prava i obaveza o kojima se rešavalo u upravnom postupku;
• ako je upravnim aktom povređen zakon na štetu javnog interesa, upravni spor može da pokrene nadležni javni tužilac,
• ako su upravnim aktom povređena imovinska prava i interesi Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, upravni spor može da pokrene i nadležno javno pravobranilaštvo.“
Tuženo lice u upravnom sporu je onaj organ čiji se upravni akt osporava, organ koji po zahtevu ili žalbi stranke nije doneo upravni akt. Zainteresovano lice u upravnom sporu je svako lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno donelo štetu.
6. Utvrđivanje činjenica
Odluka sud au upravnom sporu se donosi na osnovu utvrđenih činjenica. Činjenice se iznose na usmenoj javnoj raspravi, a ukoliko je predmet spora takav da ne zahteva usmenu raspravu, ona izostaje, o čemu je sud obavezan da navede razloge izostanka.
7. Sudske odluke
Nakon faze utvrđivanja činjenica, sud rešava spor i donosi sudsku presudu, kojom se podneta tužba uvažava ili odbija. Sudske odluke u upravnim sporovima se odnose većinom glasova, bez prisustva javnosti odnosno stranaka.
8. Vanredna pravna sredstva
Ukoliko stranka, koja je podnela tužbu Upravnom sudu, nije zadovoljna donetom presudom, ima mogućnost da protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda podnese zahtev za preispitivanje sudske odluke Vrhovnom kasacionom sudu.

Advokat za upravni postupak odnosno advokat za upravne sporove pruža ekspertske prave usluge iz oblasti upravnog prava svim zainteresovanim strankama, obezbeđujući im zaštitu njihovih pojedinačnih prava i pravnih interesa, zastupajući ih pred Upravnim sudom u postupku pokretanja upravnog spora. Advokat za upravni postupak odnosno advokat za upravne sporove, postupajući prema Zakonu o upravnim sporovima, definiše predmet upravnog spora u zavisnosti od vrste upravnih akata na koji se spor odnosi, vodeći računa o nadležnosti suda za rešavanje upravnih sporova, pravilima postupka, kao i raspoloživim pravnim sredstvima i izvršenju donetih sudskih presuda.