Skip to main content

Centar za socijalni rad vrši poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva u skladu sa Porodičnim zakonom. U okviru Centra za socijalni rad postoji Služba za zaštitu dece. Ona ima konkretne zadatke i zakonska ovlašćenja za primenu neodložnih mera pravne i socijalne zaštite deteta, koje je izloženo zlostavljanju i zanemarivanju u okviru porodice. Shodno Porodičnom zakonu, Centar za socijalni rad ima pravo da se, pod određenim uslovima, umeša u odnose između roditelja i deteta, jer je Centar ovlašćen da nadzire način na koji roditelj(i) vrši roditeljska prava. U određenim okolnostima, Centar može biti ovlašćen od strane suda za preduzimanje određenih mera u cilju zaštite prava deteta. Nekada ovaj zahtev može podneti roditelj preko advokata za porodično pravo.

Centar, a posebno Služba za zaštitu dece, nadzire da li roditelji ispunjavaju svoju dužnost, te se prema roditeljima mogu primenjivati:

– mere preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava,

– mere korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.

Ukoliko je i pored primene preventivnih ili korektivnih mera Centra i dalje prisutna opasnost po život i zdravlje deteta, dete se izdvaja iz prirodne porodice i najčešće smeštaja u hraniteljsku porodicu.

1. Preventivni nadzor Centra za socijalni rad nad vršenjem roditeljskog prava

Preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava je intervencija organa starateljstva (Centra za socijalni rad) kojom se pomaže roditeljima u sagledavanju razvojnih potreba deteta kako bi se te potrebe adekvatno zadovoljile. Suština preventivnog nadzora je da Centar pomogne roditeljima da pravilno ispune svoje roditeljske obaveze, koje su im stavljene u nadležnost po zakonu. Kod ove vrste nadzora centar donosi odluke u situacijama kada se roditelji ne slažu oko toga šta je najbolje za dete, roditelji ne znaju šta da rade u smislu najbolje odluke za dete ili kada od deteta traže suprotne stvari.

2. Korektivni nadzor Centra za socijalni rad nad vršenjem roditeljskog prava

Korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava se primenjuje u situacijama kada roditelji čine ozbiljnije greške u odnosu prema detetu. Korektivni nadzor podrazumeva da organ starateljstva ima ovlašćenje za preduzimanje odgovarajućih mera kada roditelji ne izvršavaju svoje obaveze u skladu sa najboljim interesima dece, te donosi odluke (mere) kojima se ispravlja roditelj u vršenju roditeljskog prava. Zakon izričito definiše vrste i opseg odluka organa starateljstva, čime se izriču mere zaštite ličnosti i imovine deteta.

Organ starateljstva, shodno Porodičnom zakonu, može doneti tri mere u sklopu korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava:
• upozorenje roditeljima na nedostatke u vršenju roditeljskog prava,
• upućivanje roditelja u porodično savetovalište i druge ustanove,
• mere specijalizovane za posredovanje u porodičnim odnosima i polaganje računa o upravljanju imovinom deteta.

Meru upozorenja roditelja na nedostatke u vršenju roditeljskog prava organ starateljstva preduzima kada postoje nedostaci u vršenju bilo kog prava i dužnosti iz zakonske sadržine roditeljskih prava. Ova mera Centra za socijalni rad je najblaža mera kojom se organ starateljstva meša u vršenje roditeljskog prava. Mera upozorenja bi obuhvatala sledeće: roditeljima se skreće pažnja na nedostatke u vezi zapostavljanja škole, loših navika deteta ili neredovnog izvršavanja obaveze izdržavanja.

Mera upućivanja roditelja u ustanovu na razgovor u porodično savetovalište ili drugu ustanovu specijalizovanu za posredovanje u porodičnim odnosima je posebna mera organa starateljstva, koja se primenjuje samo ako prethodna mera upozorenja ne daje željene rezultate, te roditelji ne isprave nedostatke u vršenju roditeljskih prava nakon mere upozorenja. Svrha mere upućivanja roditelja u ustanovu na razgovor u porodično savetovalište ili drugu ustanovu je da se roditeljima ukaže na nedostatke u staranju o detetu, te da se pomoću stručnog saveta i pomoći lica iz specijalizovanih ustanova pomogne roditeljima da isprave nedostatke oko vršenja roditeljskog prava. Ako ova mera ne donese najbolje za dete u smislu staranja roditelja, Centar za socijalni rad može pokrene sudski postupak ukoliko se utvrdi da postoje razlozi predviđeni u zakonu za pokretanje sudskih postupaka (postupak za uređenje pitanja vršenja roditeljskog prava, postupak za lišenje roditeljskog prava, postupak za izricanje mera za zaštitu od nasilja u porodici).

Mere specijalizovane za posredovanje u porodičnim odnosima i polaganje računa o upravljanju imovinom deteta se izriču samo onda kada se uoče nedostaci. Organ starateljstva može zahtevati, kada to smatra opravdanim, da roditelji podnose redovne izveštaje o upravljanju imovinom deteta svake godine ili uvek kada on to od njih zatraži. Organ starateljstva, je i kod ove mere, zakonski ovlašćen da pokreće sudske postupke u cilju zaštite interesa deteta.

Iz ugla zakona, Centar za socijalni rad ima sledeća sudska ovlašćenja:
– podnošenje tužbi za zaštitu prava deteta, zaštitu od nasilja u porodici, lišenja roditeljskog prava i tužbu za izdržavanje maloletnog deteta,
– privremeno, u hitnim slučajevima, kada je potrebno zaštititi dete od zlostavljanja ili zaštititi neke njegove interese, odlučivati o odvajanju deteta od roditelja,
– kada ima više dece koju treba izdvojiti iz porodice, pronalazi zajednički smeštaj za svu braću i sestre, a ukoliko pak proceni da je najbolji interes dece ili deteta da ne bude u smeštaju sa drugom decom iz porodice (braćom i sestrama), da takvu procenu detaljno obrazloži.

Advokat za porodično pravo se bavi svim pravnim poslovima iz oblasti porodičnog prava i dečijih prava. Kod svakog angažovanja advokata za porodično pravo, dečiji interesi će biti zastupani na najbolji način pred sudom. Advokat za porodično pravo se posebno fokusira na poslove nadzora nad vršenjem roditeljskog prava gledajući sledeće aspekte prava deteta:
– starateljstva nad detetom,
– nasilje u porodici,
– upravljanje imovinom deteta,
– posredovanje u porodičnim odnosima.

Poštujući odredbe Porodičnog zakona, Konvencije o pravima deteta i Ustava Republike Srbije, advokat za porodično pravo će obezbediti sve pravne dokaze neophodne sudu, a u cilju zaštite prava i najboljeg interesa deteta kod vršenja nadzora nad roditeljskim staranjem. Advokat za porodično pravo može zastupati dete pred sudom, kontaktirati organe starateljstva, veštake i zdravstvene ustanove, kao i javne registre. Pravne radnje advokata za porodično pravo su usmerene i na adekvatno sprovođenje odluke suda i organa starateljstva vezanih za nadzor nad roditeljskim staranjem.