Skip to main content

Biografija

Advokat Slavica JanjićAdvokat Slavica Janjić, diplomirani pravnik, rođena 1964. godine u Aranđelovcu, završila Pravni fakultet. Za vreme studija, radi kao sudija porotnik u Osnovnom sudu Aranđelovac. Položen pravosudni ispit i specijalističke studije iz poreske oblasti na Pravnom fakultetu u Beogradu. Završena obuka za medijatora i upisana u Registar posrednika Ministarstva pravde. Član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Tečno govori engleski jezik i poseduje napredno znanje u korišćenju PC softvera (Internet, Office itd.). Od 1993. godine do 2001. radila u firmi „Šomot“ a.d. Aranđelovac, gde se od početka rada bavila rukovodećim pravnim poslovima. Od 2001. godine je šef pravne službe i zastupnik JP za planiranje i izgradnju opštine Aranđelovac. Tokom perioda rada u ovoj firmi se aktivno bavila: saradnjom sa državnim organima, izradom opštih akata preduzeća, izradom ugovora o komunalnom opremanju zemljišta i drugih ugovora. Naročito se bavila svim pravnim pitanjima vezanim za nepokretnosti, a posebno gradskim građevinskim zemljištem. Predsednik ili član u više komisija za javne nabavke, kao i član više upravnih i nadzornih odbora, pružila stručnu pomoć većem broju stranih kompanija prilikom osnivanja i rada u R. Srbiji. Sve vreme rada, kako u firmi „Šomot“ a.d. Aranđelovac, tako i u JP za planiranje i izgradnju opštine Aranđelovac intenzivno se bavila radom sa strankama, vezano za pravne oblasti pomenutih preduzeća. Član je Udruženja pravnika u privredi, kao i osnivač i član Udruženja za mirno rešavanje sporova medicinskih profesionalaca i pacijenata – UMIP. Advokat Slavica Janjić pruža usluge u gotovo svim oblastima prava.

Saradnici

Advokat mag. Žiga Klun iz Ljubljane, SlovenijaAdvokatska kancelarija Slavica Janjić uspešno sarađuje sa advokatom mag. Žiga Klun iz Ljubljane, Slovenija.

Advokat mag. Žiga Klun iz Ljubljane, Slovenija se advokaturom bavi od 1986. godine. Pravne oblasti Advokatske kancelarija Žiga Klun obuhvataju: kazneno i prekršajno pravo, civilno pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo i ustavno pravo. Pravne usluge, koje nudi kancelarija mag. Žiga Klun, su: pravni saveti, zastupanja i odbrana pred sudovima i drugim državnim organima, sastavljanje dokumenata (ugovora, predloga, prijava itd.), zastupanje klijenata u njihovim pravnim odnosima (i fizičkih i pravnih lica). U zavisnosti od potreba klijenata, advokat mag. Žiga Klun sarađuje i sa stručnjacima iz drugih pravnih oblasti, kako domaćim, tako i stranim pravnicima. Sedište Advokatske kancelarije Žiga Klun je u Ljubljani, Dalmatinova ulica broj 10, a kontakt telefon za sva pravna pitanja: +386 1 431 03 16.

Advokat Dejan DragovićAdvokatska kancelarija Slavica Janjić ima uspešnu saradnju sa advokatom Dejan Dragović iz Podgorice, Crna Gora.

Advokat Dejan Dragović rođen je 1986. godine u Podgorici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2010. godine. Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom. Upisan je kao advokat i član je Advokatske komore Crne Gore od 2017. godine. Stručna znanja u advokaturi sticao je i usvajao radeći kao saradnik u advokatskoj kancelariji poznatog i uglednog advokata iz Beograda Selimira Glišića, sa kojim je Dejan imao prilike da učestvuje i da se istakne u značajnim pravnim predmetima. Advokat Dejan Dragović pruža pravnu pomoć strankama u parničnim postupcima, oblastima ugovornog prava, porodičnog i naslednog prava, imovinskih sporova i postupaka, kao i u krivičnim predmetima. Sedište Advokatske kancelarije Dejan Dragović je u Podgorici, Ulica Slobode 45, a kontakt email adresa: dragovicdejo@gmail.com.

Advokatski pripravnik Danica Dimić

Advokatski pripravnik Advokatske kancelarije Slavica Janjić Beograd

Kao advokatski pripravnik Kancelarije radi Danica Dimić.

Danica Dimić je rođena 27.03.1996 godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2021. godine u roku sa visokim prosekom. Završila je pravosudno-upravni smer. Upisana je u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Beograda u julu 2021 godine.

Advokat Danilo OpsenicaAdvokatska kancelarija Slavica Janjić ima uspešnu saradnju sa advokatom Danilo Opsenica, Beograd.

Advokat Danilo Opsenica je jedan od osnivača advokatske kancelarije J&O Law. U fokusu njegove prakse je zastupanje klijenata u rešavanju sporova, posebno u oblasti krivičnog, prekršajnog i privrednog prava Pripravnički staž je obavio u advokatskoj kancelariji poznatog i uglednog advokata Strahinje Kastratovića u Beogradu. Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita, započeo je svoj rad kao advokat u advokatskoj kancelariji Kastratović, da bi nakon toga svoje stručno usavršavanje nastavio kao samostalan advokat, sve do 2021. godine, kada zajedno sa advokatom Slavicom Janjić osniva advokatsku kancelariju J&O Law. U svojoj dosadašnjoj karijeri, stekao je značajno iskustvo postupajući u brojnim sudskim postupcima, pre svega u oblasti krivičnog i privrednog prava. U fokusu njegovog rada je pružanje pravne podrške velikom broju kompanija u oblasti korporativnog prava. Danilo ima višegodišnje iskustvo u rešavanju sporova u oblastima krivičnog i prekršajnog prava, privrede, stečaja. Član je Advokatske komore Beograda od 2014. godine. Govori tečno engleski jezik. Kontakt telefon za sva pravna pitanja +381 62 200 377.

Usluge kancelarije

Konsalting

Advokatska kancelarija Slavica Janjić pruža konsultantske usluge iz svih pravnih oblasti, bilo da ste pravno ili fizičko lice. Pravni konsalting obuhvata pitanja vezano za:

– poreze,
– trgovinu i rad privrednih subjekata,
– naplatu potraživanja,
– lične i stvarne terete,
– krivicu,
– radni odnos,
– naknadu štete po svim osnovama,
– imovinu,
– ostavinu,
– hipoteke,
– starateljstvo,
– razvod,
– sve vrste ugovaranja,
– vođenje sporova pred svim organima,
– izvršenje,
– pravo iz oblasti finansija,
– posredovanje (medijacija),
– stvarno pravo,
– pravo privatne svojine,
– vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje nepokretnosti,
– građevinske i druge dozvole vezane za nepokretnosti,
– promena nastala parcelacijom, preparcelacijom ili ispravkom granica katastarskih parcela,
– stručni nadzor u toku izgradnje nepokretnosti
– staranje o nekretnini u zakupu ili o nekretnini koja nije izdata.

Zastupanje

Advokatska kancelarija pruža fizičkim i pravnim licima sledeće usluge zastupanja:

– zastupanje fizičkih lica pred organima uprave i sudovima,
– pred ministarstvima i organima lokalne samouprave,
– zastupanje u delima opšteg kriminaliteta,
– zastupanje u postupku naknade štete pred osiguravajućim društvima,
– zastupanje privrednih subjekata Agencijom za privredne registre, kao i zastupanja privrednih društava pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti,
– u privrednim prestupima i sporovima,
– zastupanje oštećenih lica u krivičnim delima,
– pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku,
– zastupanje zaposlenih zbog povrede na radu,
– zastupanje u upravnom postupku i/ili sporu,
– zastupanje i u drugostepenom postupku pred Republičkim geodetskim zavodom u postupku po žalbi ili podnositi vanredne pravne lekove kao i zahteve za ispravke greški,
– zastupanja u otklanjanju nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti,
– zastupanja u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti, kao i iz svih ostalih vrsta ugovora o nepokretnostima,
– zastupanje u kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti,
– zastupanje pred javnim beležnicima u Republici Srbiji, kao i izrada svih isprava za overu.

Ugovori i dokumentacija

Advokatska kancelarija svojim klijentima pruža mogućnost izrade svih vrsta ugovora u skladu sa važećim zakonskim aktima i propisima. Nudimo Vam izradu ugovora u najkraćem mogućem roku vezano za:

– sve vrsta ugovora iz oblasti obligacionog prava i svih vrsta trgovinskih ugovora,
– osnivanje i registracija privrednih subjekata, statusne promene, promene pravne forme pravnih subjekata,
– pravne udele vezano za pravna lica i pojedinih oblika pravnih lica,
– promet nepokretnosti,
– predbračnih govora,
– testamenata, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine, zaštiti nužnog dela,
– ugovora o doživotnom izdržavanju,
– sastavljanje ugovora o radu, sastavljanje svih pravilnika vezano za Zakon o radu i radni odnos;
– zaključivanje ugovora o zajedničkoj izgradnji nepokretnosti sa investitorom (zastupanje vlasnika lokacije – katastarske parcele za kolektivnu izgradnju),
– pribavljanje lokacijskih, građevinski i upotrebnih dozvola,
– upisivanje izgrađene nepokretnosti u Katastar nepokretnosti,
– zahtev za upis objekta (sa upisom imaoca prava),
– zaključivanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti,
– izdavanje lista nepokretnosti i kopije plana,
– uverenja o identifikaciji katastarske parcele,
– izrada biznis planova i investicionih programa,
– uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP).

Specijalizovane oblasti

Advokat Slavica Janjić, sa završenim specijalističkim studijama iz poreske oblasti, omogućava svojim klijentima stručno i pouzdano poresko savetovanje i ostale pravne poslove iz delokruga rada poreskog prava. Kancelarija je posebnu pažnju posvetila sledećim poreskim uslugama: poreska krivična dela i druga krivična dela protiv privrede, zastupanje domaćih fizičkih i pravnih lica pred poreskim organima i sudovima, zastupanje stranih firmi pred poreskim organima i sudovima, poresko savetovanje fizičkih i pravnih lica iz različitih oblasti, savetovanje u vezi poreza na dohodak građana, konsultacije u vezi PDV-a, porez na imovinu, poresko planiranje i pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama.

Detaljnije

Naknada štete po svim osnovama je još jedna grana pravnih usluga za koju se Kancelarija specijalizovala. U okviru pitanja nastanka i isplate materijalne i nematerijalne štete, advokat Slavica Janjić omogućava klijentima pravnu zaštitu, a time i mogućnost naknade štete nastale po svim osnovama: umanjenja imovine, izmakle dobiti, troškova lečenja, izmakle zarade, pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova, straha, naruženosti, povreda ugleda i časti, pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede slobode, povrede prava ličnosti i pretrpljenih duševnih bolova zbog izvršenog krivičnog dela protiv polnog integriteta.

Detaljnije

Poslove državne uprave obavljaju ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava (uprave, inspektorati, direkcije) ili posebne organizacije (sekretarijati, zavodi, agencije, centri) i javne službe (javne ustanove, javna preduzeća) kojima se ostvaruju prava i potrebe građana i pravnih lica. Advokatska kancelarija nudi usluge iz oblasti upravnog prava, koje obuhvataju: vođenje i zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu, pribavljanje matičnih knjiga i drugih evidencija, zastupanje pred policijskim, komunalnim, vodoprivrednim, građevinskim i inspekcijskim organima i institucijama, kao i konsalting i zastupanje u vezi poslova zdravstva, socijalne sigurnosti i školstva.

Detaljnije

Alternativni postupak rešavanja spora je posredovanje ili medijacija. Posredovanje (medijacija) je postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Ovaj postupak omogućava brzo, finansijski daleko prihvatljivije rešenje pravnog problema. Umesto dugogodišnjeg suđenja, praćenog velikim troškovima, Advokatska kancelarija Slavica Janjić u okviru svojih usluga nudi i uslugu posredovanja (medijacije), kao licencirani medijator od strane Ministarstva pravde. Postupak posredovanja (medijacije) je moguć u gotovo svim vrstama sporova, a sporazum ima težinu izvršne isprave ili vansudskog poravnanja.

Detaljnije

Specijalističke pravne usluge i poslovi Advokatske kancelarije Slavica Janjić, iz oblasti trgovinskog i privrednog prava, se odnose na sledeće pravne radnje: osnivanje privrednih društava i zastupanje pred APR-om i ostalim privrednim organima, konsalting u vezi pravnog položaja i izmene statusa privrednih subjekata, pravne radnje u vezi odnosa privrednih subjekata prema državi, savetovanje oko međusobnih pravnih poslova privrednih subjekata koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrednosti, pravne radnje vezano za način osnivanja i prestanak privrednih društava, način poslovanja i zaključivanja pravnih poslova privrednih subjekata, izrada svih vrsta ugovora koji proističu iz obligacionih odnosa, kao i svih vrsta trgovačkih ugovora i izrada poslovnih akata firmi.

Detaljnije

Specijalističke pravne usluge i poslovi Advokatske kancelarije Slavica Janjić, iz oblasti stvarnog prava u okviru kog je i pravo privatne svojine, podrazumevaju stručne, profesionalne i sigurne savetodavne i zastupničke pravne poslove iz ovog delokruga rada. Usluge, koje se pružaju klijentima, su posebno fokusirane na sledeće: upis imaoca prava na nepokretnosti, zahtev za upis objekta (sa upisom imaoca prava), promena pravnog statusa objekta koji je upisan u Katastar nepokretnosti bez građevinske dozvole, promena pravnog statusa objekta koji je upisan u Katastar nepokretnosti sa građevinskom dozvolom, a bez upotrebne dozvole, izdavanje lista nepokretnosti i kopije plana, zastupanje u prvostepenom i svim drugostepenim postupcima pred Republičkim geodetskim zavodom kao i podnošenje i zastupanje po vanrednim pravnim lekovima i zahtevima za ispravke greški, zastupanje prilikom zaključivanja ugovora o zajedničkoj izgradnji nepokretnosti sa investitorom- izgradnjom na lokaciji (zastupanje vlasnika lokacije – katastarske parcele za kolektivnu izgradnju ili zastupanje investitora, pribavljanje lokacijskih, građevinski i upotrebnih dozvola, zastupanje u kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti, izrada ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti, overa svih ugovora i izjava pred javnim beležnicima.

Detaljnije

Finansijsko pravo se određuje kao deo javnog prava, koje ima svoje korene u Ustavu. Ono se definiše kao skup svih pravnih normi kojima se određuju finansijsko-pravni odnosi između pravnih i državnih subjekata. Advokatska kancelarija Slavica Janjić, u okviru ove svoje specijalizovane pravne oblasti bavi se: savetovanjem klijenata za ostvarivanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, pružanjem informacija u vezi svih izvora finansiranja na teritoriji Republike Srbije i usmeravanja klijenta, pravnih subjekata, kako da dobiju najveću kratkoročnu i dugoročnu finansijsku podršku (za likvidnost ili investicione projekte), praćenje programa IPARD-a, nacionalnih mera Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Razvojne Agencije Srbije, Fonda za inovacionu delatnost, Fonda za razvoj Republike Srbije i drugih relevantnih institucija za finansiranje i podršku privredi. Advokatska kancelarija, u okviru pružanja usluga iz oblasti finansijskog prava, svim svojim klijentima nudi besplatne informacije, isključivo usmeravanje na ostvarive programe, praćenje programa tokom realizacije i nakon nje, kao i konstantnim obaveštavanjem privrednih subjekata sa kojima imamo dugoročnu saradnju, o svim novim pozivima na koje bi mogli da apliciraju.

Detaljnije