Skip to main content

Offshore kompanije su kompanije koje se osnivaju u državi gde vlasnik firme nije njen rezident, a koja pruža značajne ekonomske, poslovne i posebno poreske prednosti u odnosu na rezidentnu zemlju. Offshore kompanija je međunarodna kompanija, koje je osnovana prema zakonima nekih teritorija kao poresko neutralna kompanija, a čije je poslovanja najčešće ograničeno u smislu poslovnih aktivnosti u zemlji u kojoj je osnovana, dok su ovlašćenja takva da im dopušta neoporezivost poslovanja i transakcija („poreski rajevi“).

Offshore privredna društva su ona koja u zemlji u kojoj imaju sedište ostvaruju pretežno ili isključivo prihode u vidu dividende ili kamate,

a čiji je izvor poslovanje povezanih privrednih društava sa sedištem u zemljama koje nisu „poreski rajevi“.

Kod offshore privrednih društava je najčešće u praksi prisutno to da su vlasnici ista lica (ili lica usko povezana sa vlasnicima) kako u zemlji gde je offshore kompanija osnovana, tako i u ostalim zavisnim preduzećima u rezidentnoj zemlji ili drugim zemljama pogodnim za poslovanje.

Izraz „offshore“ se najčešće prevodi kao „daleko od obale“ odnosno „izvan granice“ i označava preduzeće ili bankarski račun osnovanog izvan jurisdikcije prebivališta ili mesta poslovanja. Termin se prvi put, u smislu modernijeg shvatanja, pojavio 1723. godine u Engleskoj tokom sudskog procesa, a koja je imala veliki broj ostrvskih zemalja sa posebnim poreskim tretmanima, a time i investiranjem „daleko od obale“. Prvo značenje termina offshore je navedeno kao „poreska optimizacija preduzeća, koje je svoju poslovnu aktivnost preselilo izvan svoje zemlje“. Tokom 20. veka offshore poslovanje je postalo u praksi često primenjivano zbog niza prednosti koje pruža.

Za osnivanje offshore kompanije:
– potreban je određeni prostor na čijoj adresi se registruje firma odnosno stalno sedište offshore kompanije u izabranoj zemlji,
– plaćanje takse za početnu registraciju u registracionom području,
– otvaranje offshore bankarskog računa.

Karakteristike offshore poslovanja:
– izuzeće korporativnog oporezivanja i taksi u državi u kojoj je kompanija registrovana kao matično preduzeće, pod uslovom da se ne bavi lokalnim poslovima,
– plaćanje godišnjih naknada za agenta i izuzetno niskih taksi i poreza na registraciju preduzeća,
– očuvanje poverljivosti stvarnog vlasnika kompanije (anonimnost vlasnika),
– široka korporativna ovlašćenja u pogledu obavljanja poslovnih aktivnosti (kupovina i prodaja roba i usluga ili držanja fizičke ili digitalne imovine, intelektualne svojine, kupovina i prodaja nekretnina, bankarske i međunarodne finansijske investicione aktivnosti),
– zabrana poslovanja u zemlji registracije, kako bi se offshore teritorije (tzv. poreski rajevi) oslobodili od rizika „zauzimanja tj. preuzimanja“ od strane međunarodnih kompanija,
– ukidanje ili ograničenje zahteva za dokazivanjem poslovnih prihoda (dobiti),
– mogućnost izdavanja akcija u registrovanom obliku,
– nepostojanje bilo kakvih zahteva za imenovanje lokalnih direktora ili zaposlenih lica.

Bankarski offshore račun je neophodan za otvaranje i poslovanje offshore kompanija. Bankarski offshore račun je račun u banci offshore države, koji podrazumeva pružanje svih potrebnih bankarskih usluga, povoljnijih u odnosu na bankarske usluge u rezidentnoj zemlji (privatnost imovine i novca, nulta stopa oporezivanja, lokalna političko – ekonomska zaštita). Bankarski offshore računi mogu biti privatni, korporativni i investicioni. Ovi računi omogućavaju izdavanje poslovnih i bankarskih kartica korporativnim klijentima – stvarnim vlasnicima preduzeća i članovima njihovih porodica, čime je omogućeno najlakše podizanje novca u inostranstvu, kao i investiranje na međunarodnom nivou uz tajnost transakcija.

Offshore zone su teritorije (države) na kojoj su zakonski utvrđeni niski porezi ili oporezivanje ne postoji za određena preduzeća, a pri tome je pojednostavljen režim registracije pravnih lica (stvoreni uslovi za relativno anonimno poslovanje). U offshore zonama se plaća paušalna godišnja naknada, kao jedina naknada za benefitno poslovanje. Offshore zone su podeljene najčešće u tri grupe:
1. klasične – male ostrvske države koje pružaju mogućnost da se uz nisku naknadu za registraciju međunarodne kompanije na svojoj teritoriji, koja će poslovati izvan ove zemlje (Britanska Devičanska, Bahami, Kajmanska ostrva),
2. offshore zone s niskim nivoom oporezivanja – teritorije na kojima se plaća porez na dohodak, ali po nižoj stopi nego u drugim državama (Kipar),
3. teritorije koje nisu klasične offshore zone – nedostatak transakcija i prihoda u tim zemljama omogućava kompanijama da izbegnu plaćanje lokalnih poreza (Delaware u SAD-u, Irska, Velika Britanija).

Prednosti offshore poslovanja:
– offshore kompanije se ne oporezuju u zemlji registracije,
– pruža maksimalnu privatnost i anonimnost, jer imena vlasnika i direktora ne moraju da budu upisana u države registre zemlje u kojoj su preduzeća osnovana, a transakcije se ne otkrivaju,
– mogućnost kupovine, preko offshore kompanije, domaćih društva, firmi, kompanija, nekretnina, plovila, vozila,
– u zemljama u kojima posluju povezana preduzeća je smanjeno oporezivanje na lične dohotke, smanjene stope poreza na dohodak, nema uvoznih taksi i poreza na opremu (osnov ovakvih beneficija je mogućnost prikazivanja nižih uvoznih cena u odnosu na stvarno plaćenu tj. niske cene se slobodno formiraju, a razlika investira),
– na osnovu offshore preduzeća postoji mogućnost dobijanja boravka ili rezidencija u drugim državama.

Offshore poslovanje nudi, kao najveću svoju prednost, poresko oslobađanje. Kako bi se izbeglo plaćanje poreza u rezidentnoj zemlji, kompanija registrovana u rezidentnoj zemlji prodaje svoje proizvode i usluge offshore kompaniji (isti vlasnik obe kompanije) i time ostvaruje profit u vrednosti poreza koji bi platila u rezidentnoj zemlji da je istu transakciju izvršila prema drugoj domaćoj (rezidentnoj) kompaniji. Offshore način poslovanja se može koristiti za izbegavanje PDV-a, poreza na dohodak građana, dividendi, socijalnih plaćanja, plaćanja raznih akciza i drugih državnih nameta. Još jedna velika prednost offshore poslovanja je tajnost poslovnih transakcija, ne postoji obaveza poslovnog izveštavanja, kao i tajnost vezana za bankarske offshore račune.