Skip to main content

Oblasti pravne prakse kojima se advokatska kancelarija bavi

Advokati Beograd – Advokatska kancelarija Slavica Janjić ima dugogodišnje iskustvo u bavljenju poslovima zastupanja i konsaltinga u svim pravnim oblastima: građanskom pravu, krivičnom pravu, trgovinskom i privrednom pravu, radnom pravu, pravu iz oblasti finansija, ustavnom i upravnom pravu, kao i poreskom pravu.

U okviru pomenutih pravnih oblasti obavljamo poslove zastupanje fizičkih i pravnih lica (domaćih i stranih) pred svim organima koji se vezuju za datu pravnu oblast, kao i stručno pravno savetovanje vezano za: imovinu fizičkih i pravnih lica, nasleđivanje, zaštitu prava intelektualne svojine, status i promene kod privrednih subjekata, obligacione odnose, izradu svih vrsta ugovora, naknadu štete po svim osnovama (materijalne i nematerijalne), odbrane i zastupanja u krivičnim i prekršajnim postupcima, izvore bespovratnog finansiranja privrednih subjekata, zaštitu ljudskih prava i sloboda i odnosa sa državnom upravom.

Tim advokata Advokatske kancelarije Slavica Janjić, Beograd su specijalizovani za pružanje pravne pomoći u oblasti privrednog prava, uključujući osnivanje različitih pravnih lica (d.o.o., a.d., o.d.), poresko savetovanje i zastupanje pred Poreskom upravom, upise u registar privrednih subjekata, zastupanje u svim sudskim postupcima (redovni sudovi, prekršajni i upravni sud) kao što je pisanje tužbi, žalbi i vanrednih pravnih lekova, ostavinske postupke, pružanje pravne podrške u vezi sastavljanja svih ugovora o prometu nepokretnosti, opomenama pred tužbu, raskide ugovora, pitanjima otpremnine, naknade štete, razvodima braka i poveravanjem dece, radnim pravom i mobingom, stvarnim pravima (svojina, službenost i realni tereti), nekretninama, upisom u katastar nepokretnosti, stečajnim i likvidacionim postupcima, legalizacijom objekata, ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu i penziju, upravnim postupcima, upravnim sporovima, prekršajnim postupcima, kao i u odbrani u krivičnim postupcima.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić, Beograd je posebnu pažnju posvetila ovim oblastima: poreskom pravu, IT pravu, pravu intelektualne svojine, zaštiti podataka o ličnosti i naknadi štete nastale na relaciji pacijent – lekar (medicinsko pravo), kao svojim specijalističkim oblastima rada i delovanja. Naknada štete nastale na relaciji pacijent – lekar (medicinsko pravo) obuhvata usluge iz pravnih oblasti, posebno fokusiranih na: troškove lečenja, izmakloj zaradi i troškovima povećane potrebe usled povreda.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić, Beograd nastoji da kontinuirano unapređuje i proširuje svoje znanje u svim pravnim oblastima, kako bi uspešno odgovorili na sve poslovne izazove koji su od interesa za klijente kancelarije.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić, Beograd vam nudi stručnost, profesionalnost, poverljivost i efikasnost u rešavanju problematičnih pitanja iz bilo koje pravne oblasti u kojoj vam treba pravna pomoć.

Sa posvećenošću pravdi i najboljim interesima klijenata, kancelarije se trudi se da pruži efikasna i pravno održiva rešenja.

Detaljnije o pravnim oblastima naše kancelarije

Naknada štete

- usluge -

Radno pravo

- usluge -

Poresko pravo

- usluge -

Građansko pravo

- usluge -

Krivično i prekršajno pravo

- usluge -

Ustavno pravo i pravo finansija

- usluge -

Trgovinsko i privredno pravo

- usluge -

Upravno pravo

- usluge -

Naši zadovoljni klijenti

Stručnost, savesnost i efikasnost, dugogodišnje iskustvo i stalno usavršavanje, su omogućili da Advokatska kancelarija Slavica Janjić stekne reputaciju i imidž koji klijenti cene i kontinuirano koriste pravne usluge Kancelarije. Veliki broj zadovoljnih klijenata je motivacija za stalno širenje obima usluga iz svih oblasti prava, u skladu sa zahtevima klijenata i zakonskim promenama. Pored klijenata sa kojima je ostvarena saradnja na obostrano zadovoljstvo, privredni subjekti iz svih privrednih oblasti, a posebno iz oblasti proizvodnje i prerade hrane i pića, kao i registrovana poljoprivredna gazdinstva, rado izlazimo u susret pravnim potrebama novih, bilo fizičkih ili pravnih lica (rezidenata i nerezidenata).