Skip to main content

Privredno pravo se u domaćem zakonodavstvu prvenstveno uređuje Zakonom o privrednim društvima. U zakonu se naglašava pravo na informisanje članova društva odnosno pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima i to tako da „član društva ima pravo na pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa odredbama zakona. Član društva može pisanim putem zahtevati od društva pristup aktima ili dokumentima društva. Ako društvo ne postupi u skladu sa zahtevom člana u roku od osam dana od dana prijema tog zahteva, član društva u narednom roku od 30 dana može tražiti nadležnom sudu da u vanparničnom postupku naloži društvu da mu omogući pristup tim aktima ili dokumentima. Postupak je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.“

Koliko je član društva suočen sa nemogućnošću da ostvari svoje zakonsko pravo informisanja, može pokrenuti sudski postupak angažovanjem stručnog lica iz oblasti privrednog i trgovinskog prava – advokat za privredno pravo. Advokat za privredno pravo će postupati na način da zaštiti prava člana društva u svim fazama sudskog postupka. Advokat za privredno pravo takođe daje sve neophodne informacije i savete članovima privrednih društava tokom osnivanja i poslovanja privrednih subjekata. Advokat za privredno pravo, u skladu sa poslovnim potrebama klijenta, sastavlja sve ugovore i akte neophodne za poslovanje društava.

Primer sudske prakse upućuje na pravo člana društva na pristup aktima i dokumentima društva, koje je uslovljeno ostvarivanjem određene svrhe za člana društva i mora se odnositi na akta i dokumenta koja društvo ima obavezu da čuva.

Iz obrazloženja:

„Odlučujući o žalbi protivnika predlagača protiv rešenja Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici … od 18.02.2022. godine Privredni apelacioni sud je doneo rešenje … dana 08.06.2022. godine kojim je u prvom stavu izreke odbio kao neosnovanu žalbu protivnika predlagača i navedeno prvostepeno rešenje potvrdio u delu stava dva izreke kojim je naloženo protivniku predlagača da u roku od osam dana od prijema rešenja omogući pristup aktima i dokumentima društva protivnika predlagača, tokom radnog vremena, radi vršenja uvida i kopiranja predlagača i to: zaključni list i kartice analitičkih konta za period od septembra 2020. godine do kraja 2020. godine; spisak svih zaposlenih lica na dan 11.05.2021. godine; spisak lica angažovanih po ugovoru o delu ili ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova na dan 11.05.2021. godine; spisak svih potraživanja i obaveza društva prema trećim licima i povezanim licima za period od septembra 2020. godine do kraja aprila 2021. godine; izvode sa svih tekućih računa, dinarskih i deviznih za period septembar 2020. godine do 11.05.2021. godine; listu osnovnih sredstava i popis sitnog invetara za period od septembra 2020. godine do kraja aprila 2021. godine; izveštaj o troškovima angažovanih radnika po mesecima za period od septembra 2020. godine do kraja aprila 2021. godine; sva dokumenta koja dokazuju svojinu ili bilo koja druga imovinska prava za period od septembra 2020. godine do kraja aprila 2021. godine; sve ugovore koje su direktori društva ili sa njima povezana lica zaključili sa društvom za period od septembra 2020. godine do kraja aprila 2021. godine; u drugom stavu izreke preinačio prvostepeno rešenje u delu stava dva izreke kojim je naloženo protivniku predlagača da predlagaču u roku od osam dana od prijema rešenja stavi na raspolaganje akta navedena u tom stavu izreke tako što je odbio predlog predlagača u tom delu i u trećem stavu izreke rešio da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. …. Pobijano rešenje doneto je na temelju zaključka drugostepenog suda da je prvostepeni sud pravilnom primenom odredaba čl. 81. i 241. Zakona o privrednim društvima zaključio da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za usvajanje predloga predlagača, koji su aktivno legitimisani kao članovi društva protivnika predlagača, da od protivnika predlagača traže na uvid akta u odnosu na koja je predlog usvojen, koja protivnik predlagača i poseduje, a koja predlagačima nije stavio na uvid po njihovom pisanom zahtevu od 15.06.2021. godine, u cilju detaljnog sagledavanja trenutno imovinsko-finansijskog, ekonomskog i poslovnog stanja društva. Iz ovakvog stava drugostepenog suda ne proizilazi da je primenjena odredba materijalnog prava sadržana u članu 81. i članu 241. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011… 5/2015) koji je bio na snazi u vreme kada su predlagači pisanim zahtevom od protivnika predlagača tražili na uvid predmetna akta i dokumenta društva. Prema odredbi člana 81. Zakona o privrednim društvima, član 2 društva ima pravo na pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa odredbama tog zakona, te može pisanim putem zahtevati od društva pristup aktima ili dokumentima društva, pri čemu je u obavezi da u tom zahtevu navede dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid i svrhu radi koje se traži uvid (st. 1. i 2) a ako društvo ne postupi u skladu sa zahtevom iz stava 2. tog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva, član društva u narednom roku od 30 dana može tražiti nadležnom sudu da u vanparničnom postupku naloži društvu da mu omogući pristup tim aktima ili dokumentima (stav 4). Navedena odredba člana 81. stav 1. Zakona o privrednim društvima upućuje na uslove za pristup aktima i dokumentima društva prema odredbama istog zakona. U članu 82. određeno je da je član društva koji u skladu sa članom 81. tog zakona ostvari pristup aktima ili dokumentima društva dužan da ih koristi isključivo u svrhe navedene u zahtevu u skladu sa odredbom člana 81. stav 2. tačka 3. istog zakona, a u protivnom može odgovarati za štetu koju je time naneo društvu. To znači da pravo na pristup aktima i dokumentima društva mora da ima odgovarajuću svrhu za člana društva. Dalje, prema odredbi člana 241. Zakona o privrednim društvima, direktor je u obavezi da dokumente i akte iz člana 240. tog zakona, finansijski izveštaj društva, kao i druga dokumenta vezana za poslovanje društva ili za ostvarivanje prava članova društva, stavi na raspolaganje svakom članu društva, na njegov pisani zahtev, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena. Članom 240. određena je obaveza čuvanja određenih akata i dokumenata za privredno društvo, i to osnivačkog akta, rešenja o registraciji osnivanja društva, opštih akata društva, zapisnika sa sednica skupštine i odluka skupštine, akta o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva, dokumenata koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva, zapisnika sa sednica nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, izveštaja direktora i nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, evidencije o adresama direktora i članova nadzornog odbora, evidencije o adresama članova društva, ugovora koje su direktori, članovi nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno i članovi društva ili sa njima povezana lica u smislu tog zakona, zaključili sa društvom. Ne proizilazi da je drugostepeni sud primenio ovu odredbu zakona kada je cenio da li se zahtev predlagača odnosi na akta koja protivnika predlagača ima obavezu da ima i čuva. Proizilazi da se zahtev koga su nižestepeni sudovi usvojili tiče dokumenata koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva i ugovora koje su direktori društva ili sa njima povezana lica zaključila sa društvom, za određeni period, što bi moglo biti obuhvaćeno navedenom odredbom, dok se to ne može zaključiti za ostala akta, odnosno dokumenta za koje je naloženo protivniku predlagača da omogući pristup predlagačima. Osim toga, ni dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva i ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica zaključili sa društvom nisu dovoljno određeni da bi se moglo zaključiti da li ih protivnik predlagača ima i da li određena svrha za koju su predlagači podneli zahtev opravdava obavezu protivnika predlagača da određena, konkretna akta i dokumente stavi na uvid predlagačima. To je razlog zbog kojeg je ukinuto drugostepeno rešenje u prvom stavu izreke i u odnosnom delu i prvostepeno rešenje i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, kako bi raspravio navedena pitanja i odlučio o zahtevu predlagača pravilnom primenom odredaba materijalnog prava sadržanog u Zakonu o privrednim društvima kojima se uređuje pravo na pristup aktima i dokumentima društva, članovima društva, na koje je napred ukazano.“

Izvor: Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Prev 1678/22 od 12.4.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine.