Skip to main content

O posredovanju

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova je počeo sa primenom 01.01.2015. godine. Usvajanjem i primenom ovog Zakona, strankama u sporu je data još jedna legalna mogućnost rešavanja sporova, daleko prihvatljivija u odnosu na sudsko rešavanje sporova. Pored izraza posredovanje, često korišćen termin je i medijacija.

ŠTA JE POSREDOVANJE (MEDIJACIJA)?

Posredovanje ili medijacija je postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum.

KO VODI POSTUPAK POSREDOVANJA (MEDIJACIJE)?

Lice koje vodi postupak posredovanja (posrednik/medijator) može biti fizičko ili pravno lice koje je ispunilo Zakonom propisane uslove za to – završena obuka i upisano u registar posrednika Ministarstva pravde.

KOJI SPOROVI SU POGODNI ZA POSREDOVANJE (MEDIJACIJU)?
 1. Posredovanje se primenjuje u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, ako drugim zakonom nije propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa, bez obzira da li se sprovodi pre ili posle pokretanja sudskog ili drugog postupka.
 2. Posredovanje je moguće naročito u imovinskopravnim sporovima čiji je predmet ispunjenje obaveze na činidbu, drugim imovinskopravnim sporovima, u porodičnim, privrednim sporovima, upravnim stvarima, sporovima iz oblasti zaštite životne sredine, u potrošačkim sporovima, kao i u svim drugim spornim odnosima, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju.
 3. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na posredovanje u krivičnim i prekršajnim stvarima u pogledu imovinskopravnog zahteva i zahteva za naknadu štete, kao i u radnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
 4. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na rešavanje spornih odnosa u vezi sa utvrđivanjem i naplatom javnih prihoda.
KADA JE MOGUĆE POSREDOVANJE (MEDIJACIJA)?

Strane mogu pokrenuti postupak posredovanja tj. medijacije: pre ili nakon pokrenutog sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka. Strane koje su se ugovorom obavezale da u slučaju spora pokušaju da sporni odnos reše posredovanjem pre pokretanja sudskog ili drugog postupka pravne zaštite, mogu od postupka posredovanja odustati u svakom trenutku.

KOJA SU NAČELA POSREDOVANJA (MEDIJACIJE)?

Postupak posredovanja ili medijacije podrazumeva sledeće: dobrovoljnost stranaka, ravnopravnost, isključenje javnosti, poverljivost, neutralnost, hitnost postupka.

KOJU PRAVNU TEŽINU IMA POTPISAN SPORAZUM O MIRNIM REŠAVANJU SPORA?

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja može imati snagu izvršne isprave ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • da sadrži izjavu dužnika kojom pristaje da poverilac na osnovu sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja, nakon dospelosti potraživanja može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja (klauzula izvršnosti),
 • da su potpisi strana i posrednika overeni od strane suda ili javnog beležnika.

Na zaključivanje, dejstvo i prestanak sporazuma zaključenog u postupku posredovanja primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kojima se uređuje vansudsko poravnanje.

Prednosti posredovanja (medijacije)

 • hitnost postupka
 • dobrovoljnost stranaka
 • poverljivost postupka
 • isključenje javnosti
 • neutralnost posrednika (medijatora)
 • ušteda u vremenu i novcu
 • sporazum ima snagu vansudskog poravnanja
 • sporazum ima snagu izvršne isprave

Pošaljite Zahtev za mirno rešavanje spora Kancelariji

Advokatska kancelarija Slavica Janjić, nakon Vaše spremnosti (jasno izražene, bazirane na dobrovoljnosti) da svoj pravni problem rešite mirnim putem, mimo suda, preduzima sve zakonom propisane radnje u cilju pokretanja postupka posredovanja (medijacije). Podnošenje Predloga za pokretanje postupka posredovanja (medijacije) je vrlo jednostavno i od Vas zahteva jedino popunjavanje i prosleđivanje Predloga Advokatskoj kancelariji.

Predlog za pokretanje postupka posredovanja (medijacije) možete proslediti na e-mail adresu janjic64@gmail.com ili putem kontakt stranice.