Skip to main content

Zakonom o privrednim društvima se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Prema Zakonu o privrednim društvima, društvo sa ograničenom odgovornošću je društvo u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva i gde članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva osim u slučaju ispunjenosti uslova za primenu instituta probijanje pravne ličnosti.

Iz društva sa ograničenom odgovornošću se može istupiti u skladu sa zakonskim odredbama.

Najčešći prisutan oblik istupanja iz društva je istupanje osnivača – svojstvo člana društva prestaje samo iz zakonom propisanih razloga, kao što su smrt (ako je član fizičko lice, odnosno brisanje iz odgovarajućeg registra ako je član pravno lice), istupanje iz društva, isključenje iz društva, prenos celokupnog udela, povlačenje i poništenje udela.

Kod istupanja iz društva bez potraživanja naknade za udeo, prema zakonu, istupanje može biti iz opravdanog razloga i istupanje iz opravdanog razloga po odluci suda. Istupanje iz društva iz opravdanog razloga ne predviđa navođenje razloga za istupanje. Mogućnost istupanja na ovaj način podrazumeva da je član društva koji istupa ispuni određene uslove i to: dostavljanje izjave o istupanju društvu nepostojanje neizmirenih obaveze prema društvu po osnovu neuplaćenog odnosno neunetog uloga u društvo. Članu koji je istupio iz društva sa ograničenom odgovornošću, shodno zakonu, svojstvo člana prestaje danom registracije podatka o istupanju. Prema Zakonu o privrednim društvima, istupanje člana iz društva iz opravdanog razloga podrazumeva sledeće okolnosti: jedan ili više ostalih članova ili društvo, članu koji istupa, svojim radnjama ili propuštanjem prouzrokuju štetu, ili je očigledno da će takva šteta, prema redovnom toku stvari, nastupiti, potom je u značajnoj meri onemogućen član da ostvaruje svoja prava u društvu ili mu društvo nameće nesrazmerne obaveze. Član koji istupa iz društva sa ograničenom odgovornošću iz opravdanih razloga podnosi zahtev za istupanje, koji sadrži podatke o razlozima istupanja, iznosu koji se zahteva od društva na ime naknade za udeo i rok u kome se zahteva isplata naknade za udeo (izuzetak postoji ako je rok određen osnivačkim aktom društva). Skupština društva postupa po zahtevu člana i to tako da odluku o zahtevu za istupanje donese donosi u roku od 60 dana od prijema zahteva većinom glasova. Skupština može da usvoji zahtev u celini ili ga odbije u celini. Kod odluke o prihvatanju zahteva, društvo je u obavezi da članu isplati traženu naknadu i taj član istovremeno ima prednost na dobit u odnosu na pravo ostalih članova društva.

Postoji mogućnost i istupanja člana iz društva iz opravdanog razloga po odluci suda. U ovom slučaju član društva tužbom, koju pokreće protiv društva sa ograničenom odgovornošću, zahteva prestanak svojstva člana zbog postojanja opravdanog razloga uz isplatu naknade za svoj udeo ukoliko mu skupština društva odbije zahtev za istupanje ili ako skupština propusti da o zahtevu za istupanje odluči u roku od 60 dana od dana prijema zahteva. Po podnošenju tužbe, sud postupa po njoj i ukoliko je po njegovoj oceni opravdana donosi presudu u kojoj određuje da udeo člana društva koji istupa postaje sopstveni udeo društva, visinu naknade koju je društvo u obavezi da isplati članu društva koji istupa, rok za isplatu naknade (rok ne može biti duži od 2 godine od dana pravnosnažnosti presude i ne duži od 5 godina).