Skip to main content

Ostavinski postupak je postupak u kome se raspravlja o zaostavštini, odnosno nasleđivanju umrlog lica. U ostavinskom postupku sud utvrđuje ko su naslednici testamenta, koju imovinu nasleđuju i koja prava im pripadaju iz zaostavštine.

Ostavinski postupak može biti pokrenut sudskim putem (po službenoj dužnosti) ili ga može pokrenuti advokat za ostavinu na osnovu punomoćja naslednika (naslednog učesnika koji ima pravni interes).

Advokat specijalizovan za sporove oko nasleđivanja i naslednog prava,

odnosno advokat za ostavinske sporove ili advokat za ostavinski postupak

se bavi svim pravnim uslugama vezanim za pitanja

nasleđivanja, zaostavštine, testamenta

i ostalih prava koja proističu po osnovu nasleđivanja umrlog lica.

Pravni poslovi pred sudom i ostalim javnim organima i registrima, a koje pruža opunomoćeni advokat za nasledno pravo ili advokat za ostavinu, su sledeći:
1. sastavljanje testamenta i zaveštanja,
2. pravni postupak opoziva zaveštanja,
3. pokretanje ostavinskog postupka,
4. zastupanje stranaka pred sudom u ostavinskim postupcima i sporovima oko nasleđivanja,
5. pravni poslovi za izdvajanje nužnog dela naslednika,
6. pravni poslovi za izdvajanje bračne tekovine,
7. pravni poslovi vezani za izdvajanje po osnovu zajedničkog (ili posebnog) ulaganja u imovinu,
8. sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju,
9. poslovi vezani za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju ili opoziv ugovora o doživotnom izdržavanju,
10. pravni poslovi vezani za ugovore o poklonu nepokretnosti,
11. sva druga pravna pitanja u vezi naslednog prava.

Advokat za ostavinu ili advokat za nasledno pravo pruža pravne usluge vezane za testament tj. zaveštanje, koje se sastavlja pred svedocima, posebno ako se radi o usmenom testamentu pred svedocima. Advokat za ostavinu može biti angažovan i u slučaju sastavljanja svojeručnog zaveštanje, gde se ostaviocu priprema zaveštanje koji on svojeručno prepiše. Ako je zaveštanje pred sudom ili javnim beležnikom, advokat za ostavinu priprema tekst zaveštanja. U pojedinim slučajevima, ako postoji sumnja da je testament sastavljen od strane lica koje nije bilo sposobno za rasuđivanje u trenutku sastavljanja testamenta ili je testament sastavilo u okolnostima prinude (ne svojom izričitom voljom), advokat za ostavinu može tražiti opoziv takvog testamenta tj. zaveštanja.

Advokat za ostavinu naročito može biti angažovan u slučaju ostavinskog postupka. Punomoćje, dato advokatu za ostavinu u slučaju pokretanja, vođenja i zastupanja stranaka tokom ostavinskog postupka, obuhvata pravne radnje advokata za ostavinu, kao što su: podnošenje predloga za pokretanje ostavinskog postupka, preuzimanje ostavinskog rešenja, podnošenje pravnog leka, kao i odricanje od prava na podnošenje pravnog leka. Advokat za ostavinu će takođe, na osnovu punomoćja, pribavljati i svu prateću dokumentaciju, a koja se traži od državnih i javnih organa i registara, kao dokazni materijal neophodan za nesmetano i uspešno vođenje ostavinskog postupka.

Kada postoje sporna pitanja vezana za nasleđivanja, posebno ako se radi oko izdvajanje imovine i udela po osnovu bračne tekovine ili izdvajanje po osnovu ulaganja u nepokretnost i imovinu, advokat za nasledno pravo ili advokat za ostavinu će preduzeti sve pravne radnje pred nadležnim sudom u cilju dokazivanja porekla bračne tekovine naslednog učesnika. Ukoliko ima spornih pitanja u vezi imovine, nadležni sud će u skladu sa pravnim radnjama advokata za ostavinu postupak nasleđivanja prekinuti i naslednog učesnika koji nešto osporava (odnosno njegovog punomoćnika – advokata za ostavinu) uputiti na pokretanje parničnog postupka tj. podnošenje tužbe.

Ugovor o doživotnom izdržavanju često može biti predmet spora pokrenutog od strane naslednika primaoca izdržavanja, jer se ugovorom o doživotnom izdržavanju isključuju iz nasleđivanja svi naslednici i nužni naslednici. Angažovanjem advokata za porodično pravo ili advokata za ostavinu osigurava se sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju u skladu sa zakonskim odredbama i voljom primaoca izdržavanja, čime se značajno otežava postupak poništenja ugovora o doživotnom izdržavanju. Ako tokom trajanja ugovora o izdržavanju dođe do poremećaja odnosa između primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja, uvek je moguće raskinuti ugovor o doživotnom izdržavanju ili učiniti opoziv ugovora o doživotnom izdržavanju, što je deo pravnih poslova koje pruža advokat za ostavinu.

Kod pravnih poslova sastavljanja ugovora o poklonu, advokat za ostavinu će, shodno želji ostavioca, sastaviti ugovor kojim on posebno nagrađuje nekog od naslednika. Ugovor o poklonu se često javlja kada roditelji svojoj deci ili jednom detetu poklone nepokretnosti veće vrednosti od neke druge nepokretnosti, stana ili imovine koju nasleđuje drugo dete. Kako bi se izbegla povreda nužnog dela, advokat za ostavinu će sačiniti ugovor o poklonu u skladu sa svim pravnim odredbama zakona o nasleđivanju.