Skip to main content

Privredno pravo je sistematizovani skup pravnih normi o pravnom položaju privrednih subjekata i njihovom pravnom poslovanju na tržištu.

Privredno (korporativno) pravo uređuje pravni položaj privrednih subjekata, odnos privrednih subjekata prema državi,

kao i uzajamne pravne poslove privrednih subjekata u vezi sa prometom robe i novca.

Privredno pravo uređuje pravne institute kao što su: pravni subjekt, imovina, ugovor i obligacija.

Predmet privrednog prava su pravni odnosi u privrednom poslovanju ili pravni odnosi u pojedinim oblastima privrednog poslovanja.

Razlikuju se nekoliko oblasti privrednog (korporativnog) prava:
1. statusno privredno pravo (pravni položaj privrednih društava i drugih subjekata koji su učesnici u privrednom poslovanju),
2. ugovori iz oblasti privrednog prava (ugovori o prometu robe i usluga, ugovori u bankarskom poslovanju i poslovanju u oblasti osiguranja),
3. bankarski poslovi i hartije od vrednosti (menica, ček, akcija i druge hartije od vrednosti),
4. međunarodno privredno pravo (spoljnotrgovinsko poslovanje privrednih subjekata i drugi oblici privrednog poslovanja sa inostranim elementima).

Hijerarhija izvora privrednog prava:
• izvori privrednog prava koje donosi zakonodavac (ustav, zakoni, podzakonska akta i sudska praksa),
• autonomni izvori privrednog prava (poslovni običaji, poslovne uzanse, opšti uslovi poslovanja, standardni – tipski ugovori, trgovinski termini i trgovinske klauzule),
• ostali izvori privrednog prava (predratno trgovinsko pravo, građansko pravo i pravna doktrina).

Zakon kojim se u najvećoj meri reguliše pitanje pravnog položaja privrednih subjekata, a time i privredno pravo u Srbiji, je Zakon o privrednim društvima. Zakonom o privrednim društvima se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Privredno pravo uređuje način otpočinjanja i vršenja delatnosti privrednih subjekata. Subjekti privrednog prava (privredni subjekti) su sva fizička i pravna lica, koja u privredno – pravnom prometu mogu biti nosioci prava i obaveza (preduzetnici, privredna društva u vidu ortačkog društva, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva kao i drugi oblici obavljanja privrednih delatnosti u skladu sa posebnim zakonima kao što su zadruge, banke, berze, osiguravajuća društva, javna preduzeća koje osniva država i drugo).

Advokat za privredno pravo odnosno advokat za korporativno pravo pruža sve pravne usluge iz domena privrednog prava (poslovnog prava, korporativnog prava, trgovinskog prava, ugovornog prava) koja su od značaja za osnivanje, registraciju, obavljanje delatnosti, gašenje subjekata privrednog prava ili njihovo zastupanje pred nadležnim organima i institucijama.

Advokat za privredno pravo odnosno advokat za korporativno pravo se može angažovati kao stalni stručni konsultant i pravni saradnik privrednog društva, kako bi privredni subjekt imao ekspertsko i pravovremeno tumačenje svih pravno relevantnih pitanja iz oblasti rada. Advokat za privredno pravo odnosno advokat za korporativno pravo, kroz vid stalne saradnje sa privrednim društvom, obezbeđuje i pribavljanje i izradu poslovne dokumentacije u skladu sa svim zakonskim izmenama, kao i izmenama u privrednom društvu.

Advokat za privredno pravo odnosno advokat za korporativno pravo pruža sledeće pravne usluge iz oblasti privrednog prava:
– osnivanje privrednih subjekata (sastavljanje osnivačkog akta, statuta privrednog društva i drugih dokumenata kod statusnih promena privrednih društava),
– osnivanje i registracija ogranaka privrednih subjekata,
– registracija privrednih društava (podnošenje prijava u APR, poreskim organima i drugim državnim institucijama shodno delatnosti preduzeća),
– pravni konsalting i pravne radnje kod osnivanja, registracije, poslovanja, gašenja povezanih pravnih lica,
– pravne usluge vezane za korporativno upravljanje,
– sklapanje ugovora neophodnih za nesmetano, međusobno poslovanja privrednih subjekata (ugovor o kupoprodaji robe i usluga, ugovor o osiguranju, ugovor o konsaltingu, ugovor o lizingu, ugovor o komisionu, ugovor o franšizingu, ugovor o radnom odnosu, ugovor o zakupu, ugovor o građenju, ugovor o kreditu, ugovor o nepokretnosti, ugovor o posredovanju i drugi ugovori u privredi),
– pravne usluge vezane za stečajni postupak,
– pravne usluge vezane za likvidaciju privrednih društava,
– pravne usluge vezane za kreditno poslovanje subjekata privrednog prava (usluge vezane za bankarske poslove),
– zastupanje privrednih i fizičkih lica (odgovornih lica u privrednom društvu) u svim sporovima iz privrednog prava (privredni sporovi) u skladu sa zakonom,
– priprema i sastavljanje dokumentacije u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih i nadzornih odbora,
– pravni poslovi i dokumentacija vezana za prenos udela u privrednim društvima,
– pravni poslovi i dokumentacija vezana za zajedničko ulaganje,
– zastupanje privrednog društva pred poreskim, prekršajnim organima i sudovima,
– zastupanje privrednog društva u svim privredno-pravnim sporovima,
– zastupanje privrednog društva u parničnim sporovima,
– zastupanje privrednog društva za krivična dela u vezi sa privredom,
– poslovima vezanim za korporativno restrukturiranje.