Skip to main content

Privredno pravo sadrži sve one pravne norme kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata, njihov odnos prema državi i njihovi uzajamni pravni poslovi u vezi sa prometom robe i novca.

Privredno pravo se može definisati i kao naučna disciplina

koja ima za predmet izučavanje i objašnjavanje pravnih normi

kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata.

Za privredno pravo se koriste i termini trgovinsko pravo, poslovno pravo ili pravo privrednih društava.

Privredno pravo se može posmatrati preko tri pravne celine:
• statusno privredno pravo – deo u kom se detaljno razmatraju i objašnjavaju pravne norme kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata i njihov odnos prema državi,
• robni promet – deo privrednog prava koji se bavi pitanjima vezanim za robni promet odnosno pravne forme ugovora o robnom prometu, kojima se uređuju pravni poslovi privrednih subjekata u vezi sa prometom robe i novca (trgovinsko pravo u užem smislu),
• privredno pravo koje se bavi pravnim regulativama u vezi bankarskih poslova i hartija od vrednosti.

Zakon kojim se u najvećoj meri reguliše pitanje pravnog položaja privrednih subjekata je Zakon o privrednim društvima. Zakonom o privrednim društvima se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, privredno društvo se određuje kao ono pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti, a koje stiče svojstvo pravnog lica registracijom u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija. Svako privredno društvo ima svoju pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom privrednog društva. Poseban pravni oblik je preduzetnik kao privredni subjekat, a koji se definiše kao svako poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Pravne forme društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, su:
• ortačko društvo,
• komanditno društvo,
• društvo sa ograničenom odgovornošću,
• akcionarsko društvo.

Advokat za privredno pravo odnosno advokat za privredu je specijalizovan za sve pravne poslove koji su u domenu pravnih usluga u oblasti privrednog prava. Advokat za privredno pravo odnosno advokat za privredu pruža sledeće usluge privrednim subjektima:
– konsultacije u vezi osnivanja privrednog društva, uvažavajući sve bitne razlike pravnih formi privrednih društava,
– pravni poslovi vezani za registraciju privrednog društva,
– izrada pravnih i statusnih dokumenata privrednog društva kao što su osnivački akt i statut, kao i svaki drugi akt koji prati izmene u poslovanju privrednog društva,
– priprema i sastavljanje dokumentacije u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih i nadzornih odbora,
– izrada svih vrsta ugovora vezanih za poslovanje privrednog društva i u vezi sa društvom,
– pravni poslovi i dokumentacija vezana za prenos udela u privrednim društvima,
– pravni poslovi i dokumentacija vezana za zajedničko ulaganje,
– zastupanje privrednog društva pred poreskim, prekršajnim organima i sudovima,
– zastupanje privrednog društva u svim privredno-pravnim sporovima,
– zastupanje privrednog društva u parničnim sporovima,
– zastupanje privrednog društva za krivična dela u vezi sa privredom,
– poslovima vezanim za korporativno restrukturiranje,
– poslovima likvidacije privrednih subjekata,
– pravnim poslovima vezanim za stečaj privrednih subjekata.

Advokat za privredno pravo odnosno advokat za privredu se može angažovati kao stalni stručni konsultant i pravni saradnik privrednog društva, kako bi privredni subjekt imao ekspertsko i pravovremeno tumačenje svih pravno relevantnih pitanja iz oblasti rada. Advokat za privredno pravo odnosno advokat za privredu, kroz vid stalne saradnje sa privrednim društvom, obezbeđuje i pribavljanje i izradu poslovne dokumentacije u skladu sa svim zakonskim izmenama, kao i izmenama u privrednom društvu.