Skip to main content

Korporativno upravljanje se definiše kao skup pravila, praksi i procedura usmerenih na upravljanje i kontrolu privrednog društva. Korporativno upravljanje obuhvata sve one poslovne odnose, koji se javljaju tokom rada privrednog društva, između uprave, odbora, akcionara i trećih, zainteresovanih strana (država, razne institucije, klijenti).

Korporativno upravljanje ima za cilj da osigura transparentnost poslovanja privrednog subjekta, najviši nivo odgovornosti, kao i fer učešće u tržišnoj utakmici.

Uspešno korporativno upravljanje postoji kada su osigurani interesi vlasnika kapitala, menadžment donosi odgovorne odluke, postoji jasno objavljivanje svih relevantnih informacija u vezi preduzeća, neguje se etičko ponašanje u svim segmentima rada.

Dobro i uspešno korporativno upravljanje omogućava ostvarivanje ciljeva korporativnog upravljanja kao što su: bolji poslovni rezultat preduzeća, veća pristupačnost tržištima kapitala (investitora), smanjenje troškova kompanije, rast vrednosti imovine, bolja reputaciji kompanije, dobro informisanje, smanjivanje prosečne cene finansiranja preduzeća, jačanje profitabilnosti i konkurentske sposobnosti preduzeća.

Svako korporativno upravljanje, koje će dati očekivane rezultate, mora biti uređeno u skladu sa zakonom, kodeksima korporativnog ponašanja i internim pravilnicima. Zakoni, koji uređuju korporativno upravljanje su Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije i Zakon o upravljanju privrednim društvima. Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije ima za cilj da postane efikasno sredstvo za unapređenje sistema korporativnog upravljanja u društvima kapitala u Republici Srbiji. Zakon o upravljanju privrednim društvima uređuje način sprovođenja politike državnog vlasništva, upravljanje u privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije i sva druga pitanja u vezi sa pravnim položajem društva kapitala.

Kako bi privredni subjekt poslovao u skladu sa zakonskim normama i donosio najbolje odluke, ključnu ulogu može da ima advokat za korporativno upravljanje.

Korporativno upravljanje, koje se oslanja na pravnu pomoć stručnog lica iz oblasti korporativnog prava (advokat za korporativno upravljanje), u svakom trenutku poslovanja ima pravnu podršku odboru direktora i to u obliku savetovanja o svim pravnim pitanjima, obavezama koja iz zakonskih regulativa proizilaze, kao i odgovornostima. Advokat za korporativno upravljanje omogućava privrednim subjektima da usaglase svoje menadžersko poslovanje sa zakonskim propisima i na taj način poštuju zakone iz oblasti trgovine, radnog prava, zaštite podataka o ličnosti, zaštite životne sredine, poreskog prava, krivičnog prava, ugovornog prava. Sve vrste ugovora sastavlja advokat za korporativno upravljanje u cilju zaštite interesa privrednog društva. Izrada internih akata, politika i pravilnika, procedura je u delokrugu pravnih poslova kojima se bavi advokat za korporativno upravljanje. Pravne poslove ažuriranja internih akata, procedura i pravilnika po standardima korporativnog upravljanja obavlja angažovani advokat za korporativno upravljanje. Advokat za korporativno upravljanje zastupa privredno društvo u pravnim sporovima, bez obzira na osnov spora. Ukoliko poslovanje društva zahteva, advokat za korporativno upravljanje vrši poslove edukacije zaposlenih i članova odbora o zakonima, regulativama i najboljim poslovnim politikama.

Advokat za korporativno upravljanje pomaže preduzeću da funkcioniše zakonito, etično i efikasno i na taj način doprinosi da privredno društvo, dugoročno posmatrano, ostvari najbolji rezultat.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd ima uspešnu saradnju sa velikim brojem privrednih društava, kojima pomaže u poslovima korporativnog upravljanja. Pravni tim advokata kancelarije pružaju pravnu pomoć iz oblasti korporativnog prava i to tako da olakšavaju poslovanje privrednih subjektima u svakom segmentu njihovog poslovanja i obezbeđuju dobru poslovnu politiku usmerenu ka ostvarivanju najboljih rezultata.